ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capsize

K AE1 P S AY2 Z   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capsize-, *capsize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capsize[VI] คว่ำ, See also: พลิกคว่ำ
capsize[VT] ทำให้เรือคว่ำ, See also: ทำให้พลิกคว่ำ, Syn. overturn, upset

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capsize(แคพ'ไซซ) {capsized,capsizing,capsizes} vt.,vi. พลิก,ล้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
capsize(vi,vt) จม,คว่ำ,ล่ม,พลิก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. It capsized and sank. She was washed overboard.ใช่ครับ เรือควํ่าเเล้วจมลง หล่อนถูกพัดลงทะเลไป Rebecca (1940)
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย Rebecca (1940)
Are you implying that boat never capsized at all?- นี่คุณจะบอกว่า... - เรือไม่ได้ล่มครับ Rebecca (1940)
- Capsize him, tip him over.ให้คว่ำไปเลย - ให้ตายสิคริสตอฟ The Truman Show (1998)
True. You wouldn't drown even if it capsizes.จริงสิ.เธอไม่ควรจิตตก กลัวว่ามันจะพลิกคว่ำ Episode #1.2 (2009)
Mishandle the sails- you capsize and die. Oh. Now, does little miss nice have a name?ถ้าคุมใบเรือไม่ดี เรือก็คว่ำและคุณก็ตาย เอาล่ะ แล้วคุณนายดีจังมีชื่อรึเปล่า? Beginner Pottery (2010)
Two sailors capsized a recreational skiff one summer's eve.กะลาสีสองคนทำเรือกรรเชียงล่ม ก่อนวันหยุดหน้าร้อน Spider and the Fly (2010)
The water was rougher than I thought. I capsized.คลื่นมันแรงกว่าที่คิด เรือเลยคว่ำ I Want You Back (From the Dead) (2011)
Maybe you should have thought of that before you capsized our berg, genius.บางทีแกน่าจะคิดเสียให้ดีก่อนที่จะคว่ำก้อนน้ำแข็งของเรา พ่ออัฉริยะ Ice Age: Continental Drift (2012)
I will not be capsized by fish!ฉันจะไม่ให้เรือล่มโดยพวกปลา The Heart of the Truest Believer (2013)
When "The Gambit" capsized, uh...เมื่อเรือแกมบิทคว่ำ Crucible (2013)
A building collapses in moscow, a ferry capsizes on the brahmaputra river.เรือล่มในแม่น้ำพรามาบุตรา The Freelancer (No. 145) (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capsizeA boat capsized.
capsizeThe boat shipped water and nearly capsized.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ม[V] sink, See also: capsize, submerge, go down, founder, Example: เรือได้ล่มและจมดิ่งสู่ใต้สายธารของลูกคลื่น, Thai definition: กิริยาที่ไม่ทรงตัวอยู่ เอียงจนตะแคงหรือคว่ำ, กิริยาที่จม, ทำให้จมลง
พลิกคว่ำ[V] turn over, See also: capsize (boat), turn upside-down, overturn, turn turtle, Syn. คว่ำ, Example: รถจักรยานยนต์สีแดงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง, Thai definition: หงายเอาข้างบนลงล่าง, กลับเอาหน้าลง
อับปาง[V] capsize, See also: sink, Syn. ล่ม, จม, Example: เรือไททานิคอับปางลงจากการพุ่งชนภูเขาน้ำแข็งกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในปี 1911
หกคว่ำ[V] capsize, See also: overturn, turn over, Syn. พลิกคว่ำ, Ant. พลิกหงาย, Example: ชามก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเลหกคว่ำลงบนโต๊ะอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
คว่ำ[v.] (khwam) EN: invert ; turn upside down ; capsize ; turn over ; overturn   FR: chavirer ; se renverser ; se retourner ; retourner
ล่ม[v.] (lom) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder   FR: couler ; sombrer

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPSIZE    K AE1 P S AY2 Z
CAPSIZED    K AE1 P S AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capsize    (v) kˈæpsˈaɪz (k a1 p s ai1 z)
capsized    (v) kˈæpsˈaɪzd (k a1 p s ai1 z d)
capsizes    (v) kˈæpsˈaɪzɪz (k a1 p s ai1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capsize \Cap*size"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Capsized}; p. pr.
   & vb. n. {Capsizing}.] [Cf. Sp. cabecear to nod, pitch,
   capuzar, chapuzar, to sink (a vessel) by the head; both fr.
   L. caput head.]
   To upset or overturn, as a vessel or other body.
   [1913 Webster]
 
      But what if carrying sail capsize the boat? --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capsize \Cap"size`\, n.
   An upset or overturn.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capsize
   v 1: overturn accidentally; "Don't rock the boat or it will
      capsize!" [syn: {capsize}, {turtle}, {turn turtle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top