ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

campsite

K AE1 M P S AY2 T   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -campsite-, *campsite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campsite[N] ที่สำหรับตั้งแคมป์, Syn. camp ground, camping site

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campsiten. สถานที่ตั้งค่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, up on Brokeback the Forest Service has got designated campsites on the allotments.ตอนนี้บนภูเขาโบรคแบ็ก เจ้าหน้าที่ป่าไม้อนุญาตให้ตั้งแคมป์ได้บนที่ที่จัดไว้ให้ Brokeback Mountain (2005)
The bodies were dragged from the campsite.ศพถูกลากไปจากที่ตั้งแคมป์ Wendigo (2005)
That's when it circled the campsite. I mean, this grizzly must have weighed 800, 900 pounds.มันกลับมาเดินวนรอบแคมป์น่ะ หมีกริซลี่ตัวนี้คงหนักซัก 800-900ปอนด์ได้ Wendigo (2005)
And I wouldn't have thought twice about it if I didn't have to clean up the campsite from all the glass.แล้วชั้นก็ไม่ได้นึกถึงพวกเค้าอีกเลยด้วย ถ้าไม่ใช่เพราะต้องไปเก็บกวาดแก้วพวกนั้น Bloodline (2009)
That they use to go back and forth between campsites and cities.ที่พวกเค้าใช้เดินทางไปมาระหว่างที่พักกับตัวเมือง Bloodline (2009)
As well as a campsite that might have broken glass scattered around.เช่นเดียวกับที่ๆมีการโรยแก้วไว้รอบๆที่จอดรถ Bloodline (2009)
Hey, I wouldn't mention that, uh, latrine part until we're actually at the campsite.เฮ้ ฉันไม่ได้พูดว่าจะขุดหลุมส้วมนะ ไม่จนกว่าเราจะไปอยู่ที่ตั้งแคมป์น่ะซิ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I killed an innocent man when I left the campsite that night.ฉันฆ่าคนบริสุทธิ์ ฉันมันไปจากค่ายคืนนั้น Lost Boys (2009)
Edward and I are going to a campsite.เอ็ดเวิร์ดจะพาชั้นไปที่แคมป์ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Thomas, he said that this guy lives in the campsite.โทมัส เขาบอกว่าหมอนั่นพักอยู่ที่จุดตั้งแคมป์ Trollhunter (2010)
I will give you a ride to the campsite.ฉันจะพาพวกเธอไปที่แคมป์ Trollhunter (2010)
Thanks for bringing us to the jaggedy-est campsite ever.ขอบคุณที่พา เรามาค่ายขรุขระแบบนี้ Forced Family Fun: Part 1 (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMPSITE    K AE1 M P S AY2 T
CAMPSITES    K AE1 M P S AY2 T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeltplatz {m} | Zeltplätze {pl}campsite | campsites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンプ村[キャンプむら, kyanpu mura] (n) campsite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 campsite
   n 1: a site where people on holiday can pitch a tent [syn:
      {campsite}, {campground}, {camping site}, {camping ground},
      {bivouac}, {encampment}, {camping area}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top