ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calling

K AO1 L IH0 NG   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calling-, *calling*, call
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calling[N] การร้องเรียก
calling[N] อาชีพ, Syn. occupation, job
calling card[N] นามบัตร, Syn. visiting card

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calling(คอล'ลิง) n. การเรียกร้อง,อาชีพ,การเยี่ยม,สิ่งดลใจ,การประชุม, Syn. vocation
calling cardn. นามบัตร,บัตรผู้มาเยี่ยม., Syn. visiting card

English-Thai: Nontri Dictionary
calling(n) อาชีพ,การเรียกร้อง,การเยี่ยมเยียน,การไปมาหาสู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
callingการประกอบอาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calling sequenceลำดับการเรียก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where does he come off calling me a public avenger, a sadist?ที่เขาออกมาเรียกผมล้างแค้นสาธารณะซาดิสม์? 12 Angry Men (1957)
- Hey, he's calling you.เฮย เขาเรียกคุณขึ้นขึ้น Help! (1965)
You were calling to him in the dark!ตอนอยู่ในมุมมืดนั่น เธอเพิ่งเรียกชื่อมัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It was Hodges calling from Spa.มันถูกฮอดจ์โทรจากสปา แบรดที่เขาเรียกว่า How I Won the War (1967)
- What's he keep calling me that for?เราไม่ได้ออกจากป่า แต่คุณรู้ว่า How I Won the War (1967)
I've tried writing and calling.I've tried writing and callingThe Godfather (1972)
I'm calling for Vito Corleone, at his request.I'm calling for Vito Corleone, at his request. The Godfather (1972)
We're grateful to Don Corleone for calling this meeting.We're grateful to Don Corleone for calling this meeting. The Godfather (1972)
I've been calling and writing.I've been calling and writing. The Godfather (1972)
Paris calling flight F-BDXY. Paris calling flight F-BDXY.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย The Little Prince (1974)
- Paris calling flight F-BDXY. Detail location. Repeat, detail location.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย แจ้งตำแหน่งด้วย The Little Prince (1974)
Paris calling flight F-BDXY.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
callingA Mr Kimura is calling you.
callingAnd the name of the person you're calling, please?
callingCalling to me inside of my heart.
callingCan you hear I'm calling?
callingEverybody is calling for sweeping reforms.
callingHe finally found his calling.
callingHe found that teaching was his calling.
callingHe got mad at me for calling him 'shorty'.
callingHe heard someone calling for help.
callingHe insulted me by calling me a donkey.
callingHe lost his temper and began calling me names.
callingHe was running and calling for help.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนัดหยุดงาน[N] strike, See also: calling for a strike, walkout, protest, Syn. การประท้วงหยุดงาน, การสไตรค์, Example: นับแต่ไตรมาสแรก ได้มีการนัดหยุดงานเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างปรับค่าแรงให้สูงขึ้น
การขนานนาม[N] naming, See also: calling, addressing, Syn. การตั้งชื่อ, Example: พวกคริสเตียนในยุคก่อนๆ ได้รับการขนานนามว่าพวกอเทวนิยม
การขาน[N] calling, See also: announcement, Syn. การเรียก, การกล่าว, Example: การขานชื่อเรียกตัวพลทหารได้เริ่มขึ้นแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
การนัดหยุดงาน[n. exp.] (kān nat yut ngān) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest   FR: appel à la grève [m]
ลองโทรเข้า[v. exp.] (løng thō khao) EN: try calling   FR: essayer d'appeler (au tél.)
เปี้ยว[n.] (pīo) EN: calling crab ; fidder crab   

CMU English Pronouncing Dictionary
CALLING    K AO1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calling    (v) kˈɔːlɪŋ (k oo1 l i ng)
callings    (n) kˈɔːlɪŋz (k oo1 l i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, , / ] calling of birds, #13,474 [Add to Longdo]
话卡[huà kǎ, ㄏㄨㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] calling card (telephone) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrufbefehl {m} [comp.]calling instruction [Add to Longdo]
Berufung {f} | Berufungen {pl}calling | callings [Add to Longdo]
herrufendcalling over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
てっぺんかけたか[, teppenkaketaka] (adv) (1) (obsc) (See 時鳥) calling sound of the lesser cuckoo; (n) (2) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
ほぞんかけたか[, hozonkaketaka] (n) (See てっぺんかけたか) calling sound of the lesser cuckoo [Add to Longdo]
もし[, moshi] (int) excuse me! (when calling out to someone) [Add to Longdo]
もしもし[, moshimoshi] (int) (1) hello (e.g. on phone); (2) excuse me! (when calling out to someone); (P) [Add to Longdo]
やい;やーい;ヤイ;ヤーイ[, yai ; ya-i ; yai ; ya-i] (int,suf) (used when calling out to someone, somewhat aggressive) (See やいやい・2) hey; hey you [Add to Longdo]
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]
呼ぶプログラム[よぶプログラム, yobu puroguramu] calling program [Add to Longdo]
呼出し[よびだし, yobidashi] calling [Add to Longdo]
呼出し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence [Add to Longdo]
呼出側[よびだしがわ, yobidashigawa] calling side [Add to Longdo]
三者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling [Add to Longdo]
自動呼び出し[じどうよびだし, jidouyobidashi] auto-call, automatic calling (e.g. in data network) [Add to Longdo]
自動呼び出し装置[じどうよびだしそうち, jidouyobidashisouchi] automatic calling unit, ACU [Add to Longdo]
自動呼出し[じどうよびだし, jidouyobidashi] automatic calling (e.g. in data network) [Add to Longdo]
自動呼出し装置[じどうよびだしそうち, jidouyobidashisouchi] automatic calling unit, ACU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Call \Call\ (k[add]l), v. t. [imp. & p. p. {Called} (k[add]ld);
   p. pr. & vb. n. {Calling}] [OE. callen, AS. ceallian; akin to
   Icel. & Sw. kalla, Dan. kalde, D. kallen to talk, prate, OHG.
   kall[=o]n to call; cf. Gr. ghry`ein to speak, sing, Skr. gar
   to praise. Cf. {Garrulous}.]
   1. To command or request to come or be present; to summon;
    as, to call a servant.
    [1913 Webster]
 
       Call hither Clifford; bid him come amain --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To summon to the discharge of a particular duty; to
    designate for an office, or employment, especially of a
    religious character; -- often used of a divine summons;
    as, to be called to the ministry; sometimes, to invite;
    as, to call a minister to be the pastor of a church.
    [1913 Webster]
 
       Paul . . . called to be an apostle  --Rom. i. 1.
    [1913 Webster]
 
       The Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul
       for the work whereunto I have called them. --Acts
                          xiii. 2.
    [1913 Webster]
 
   3. To invite or command to meet; to convoke; -- often with
    together; as, the President called Congress together; to
    appoint and summon; as, to call a meeting of the Board of
    Aldermen.
    [1913 Webster]
 
       Now call we our high court of Parliament. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To give name to; to name; to address, or speak of, by a
    specifed name.
    [1913 Webster]
 
       If you would but call me Rosalind.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And God called the light Day, and the darkness he
       called Night.             --Gen. i. 5.
    [1913 Webster]
 
   5. To regard or characterize as of a certain kind; to
    denominate; to designate.
    [1913 Webster]
 
       What God hath cleansed, that call not thou common.
                          --Acts x. 15.
    [1913 Webster]
 
   6. To state, or estimate, approximately or loosely; to
    characterize without strict regard to fact; as, they call
    the distance ten miles; he called it a full day's work.
    [1913 Webster]
 
       [The] army is called seven hundred thousand men.
                          --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   7. To show or disclose the class, character, or nationality
    of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This speech calls him Spaniard.    --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   8. To utter in a loud or distinct voice; -- often with off;
    as, to call, or call off, the items of an account; to call
    the roll of a military company.
    [1913 Webster]
 
       No parish clerk who calls the psalm so clear. --Gay.
    [1913 Webster]
 
   9. To invoke; to appeal to.
    [1913 Webster]
 
       I call God for a witness.       --2 Cor. i. 23
                          [Rev. Ver. ]
    [1913 Webster]
 
   10. To rouse from sleep; to awaken.
     [1913 Webster]
 
        If thou canst awake by four o' the clock.
        I prithee call me. Sleep hath seized me wholly.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {To call a bond}, to give notice that the amount of the bond
    will be paid.
 
   {To call a party} (Law), to cry aloud his name in open court,
    and command him to come in and perform some duty requiring
    his presence at the time on pain of what may befall him.
    
 
   {To call back}, to revoke or retract; to recall; to summon
    back.
 
   {To call down}, to pray for, as blessing or curses.
 
   {To call forth}, to bring or summon to action; as, to call
    forth all the faculties of the mind.
 
   {To call in},
     (a) To collect; as, to call in debts or money; ar to
       withdraw from cirulation; as, to call in uncurrent
       coin.
     (b) To summon to one's side; to invite to come together;
       as, to call in neighbors.
 
   {To call (any one) names}, to apply contemptuous names (to
    any one).
 
   {To call off}, to summon away; to divert; as, to call off the
    attention; to call off workmen from their employment.
 
   {To call out}.
     (a) To summon to fight; to challenge.
     (b) To summon into service; as, to call out the militia.
       
 
   {To call over}, to recite separate particulars in order, as a
    roll of names.
 
   {To call to account}, to demand explanation of.
 
   {To call to mind}, to recollect; to revive in memory.
 
   {To call to order}, to request to come to order; as:
     (a) A public meeting, when opening it for business.
     (b) A person, when he is transgressing the rules of
       debate.
 
   {To call to the bar}, to admit to practice in courts of law.
    
 
   {To call up}.
     (a) To bring into view or recollection; as to call up the
       image of deceased friend.
     (b) To bring into action or discussion; to demand the
       consideration of; as, to call up a bill before a
       legislative body.
 
   Syn: To name; denominate; invite; bid; summon; convoke;
     assemble; collect; exhort; warn; proclaim; invoke;
     appeal to; designate.
 
   Usage: {To Call}, {Convoke}, {Summon}. Call is the generic
      term; as, to call a public meeting. To convoke is to
      require the assembling of some organized body of men
      by an act of authority; as, the king convoked
      Parliament. To summon is to require attendance by an
      act more or less stringent anthority; as, to summon a
      witness.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calling \Call"ing\, n.
   1. The act of one who calls; a crying aloud, esp. in order to
    summon, or to attact the attention of, some one.
    [1913 Webster]
 
   2. A summoning or convocation, as of Parliament.
    [1913 Webster]
 
       The frequent calling and meeting of Parlaiment.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A divine summons or invitation; also, the state of being
    divinely called.
    [1913 Webster]
 
       Who hath . . . called us with an holy calling. --2
                          Tim. i. 9.
    [1913 Webster]
 
       Give diligence to make yior calling . . . sure. --2
                          Pet. i. 10.
    [1913 Webster]
 
   4. A naming, or inviting; a reading over or reciting in
    order, or a call of names with a view to obtaining an
    answer, as in legislative bodies.
    [1913 Webster]
 
   5. One's usual occupation, or employment; vocation; business;
    trade.
    [1913 Webster]
 
       The humble calling of ter female parent.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   6. The persons, collectively, engaged in any particular
    professions or employment.
    [1913 Webster]
 
       To impose celibacy on wholy callings. --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   7. Title; appellation; name. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am more proud to be Sir Rowland's son
       His youngest son, and would not change that calling.
                          --Shak.
 
   Syn: Occupation; employment; business; trade; profession;
     office; engagement; vocation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calling
   n 1: the particular occupation for which you are trained [syn:
      {career}, {calling}, {vocation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top