ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

By linking to [...] adial picture

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -By linking to [...] adial picture-, *By linking to [...] adial picture*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

By ( B AY1) linking together ( L IH1 NG K IH0 NG T AH0 G EH1 DH ER0) a ( AH0) large ( L AA1 R JH) number ( N AH1 M B ER0) of ( AH1 V) small ( S M AO1 L) telescopes ( T EH1 L AH0 S K OW2 P S), the ( DH AH0) A ( AH0).T ( T IY1).A ( AH0). gives ( G IH1 V Z) astronomers ( AH0 S T R AA1 N AH0 M ER0 Z) a ( AH0) wide ( W AY1 D) field ( F IY1 L D) of ( AH1 V) view ( V Y UW1), a ( AH0) radial ( R EY1 D IY0 AH0 L) picture ( P IH1 K CH ER0)

 


  

 
By
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
linking together
  [link together]
 • ต่อเข้าด้วยกัน: โยงไว้ด้วยกัน, เชื่อมเข้าด้วยกัน [Lex2]
 • เชื่อมต่อ[Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
large
 • ใหญ่: ใหญ่โต, กว้างขวาง, กว้าง [Lex2]
 • (ลาร์จฺ) adj. ใหญ่,ใหญ่โตมหึมา,ส่วนมาก,กว้าง,กว้างขวาง, (ลม) ดี. adv. อย่างใหญ่โต,อย่างมากมาย,อย่างคุยโว,ตามลม. n. -Phr. (at large อย่างอิสระ,เต็มที่,หลบหนี,มากมาย) -Phr. (in large มากมาย) ###SW. largeness n. ดูlarge คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adj) ใหญ่โต,มหึมา [Nontri]
 • /L AA1 R JH/ [CMU]
 • (n) /l'aːʤ/ [OALD]
number
 • ตัวเลข: เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ [Lex2]
 • จำนวน: ปริมาณ [Lex2]
 • ใส่ตัวเลข: ใส่ลำดับเลข [Lex2]
 • นับจำนวน[Lex2]
 • (นัม'เบอะ) n. ตัวเลข,จำนวน vt. หาจำนวน vi. เป็นจำนวน,เป็นทั้งหมด [Hope]
 • (n) จำนวน,ตัวเลข,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,เลขที่,เลขประจำตัว [Nontri]
 • (vt) นับ,หาจำนวน,แบ่ง,คิดเลข [Nontri]
 • /N AH1 M B ER0/ [CMU]
 • (v) /n'ʌmbər/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
small
 • เล็ก: น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ [Lex2]
 • ยังเด็ก: ยังเล็ก [Lex2]
 • (สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก. ###SW. smallness n. ###S. wee,little,mean [Hope]
 • (adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก [Nontri]
 • /S M AO1 L/ [CMU]
 • (n) /sm'ɔːl/ [OALD]
telescopes
 • /T EH1 L AH0 S K OW2 P S/ [CMU]
 • (v) /t'ɛlɪskɒups/ [OALD]
  [telescope]
 • กล้องโทรทรรศน์: กล้องส่องทางไกล, เครื่องส่องทางไกล [Lex2]
 • (เทล'ลีสโคพ) n. กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,เครื่องส่องทางไกล. vt.,vi. สวมเข้ากัน,เกยกัน,เสียบเข้ากัน,ทำให้สั้นเข้า,ย่อ,ทำให้ข้น,ประสานงา,หดสั้น,ย่อ,เข้มข้นขึ้น ###SW. telescopic adj. telescopical adj. ###S. com [Hope]
 • (n) กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล [Nontri]
 • (vt) เกยกัน,ย่อ,เสียบเข้ากัน,สวมเข้ากัน,ทำให้ข้น [Nontri]
 • /T EH1 L AH0 S K OW2 P/ [CMU]
 • (v) /t'ɛlɪskɒup/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
T
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 20[Lex2]
 • (ที) พยัญชนะตัวที่ 20 ของภาษาอังกฤษ [Hope]
 • /T IY1/ [CMU]
 • (n) /t'iː/ [OALD]
gives
 • /G IH1 V Z/ [CMU]
 • (v) /g'ɪvz/ [OALD]
  [give]
 • ให้: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้ [Lex2]
 • แสดง[Lex2]
 • (กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้ [Hope]
 • (vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง [Nontri]
 • /G IH1 V/ [CMU]
 • (v) /g'ɪv/ [OALD]
astronomers
 • /AH0 S T R AA1 N AH0 M ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /'əstr'ɒnəməz/ [OALD]
  [astronomer]
 • นักดาราศาสตร์[Lex2]
 • (แอสทรอน'โนเมอะ) n. นักดาราศาสตร์ [Hope]
 • (n) นักดาราศาสตร์ [Nontri]
 • /AH0 S T R AA1 N AH0 M ER0/ [CMU]
 • (n) /'əstr'ɒnəmər/ [OALD]
wide
 • กว้าง: กว้างขวาง [Lex2]
 • ลูกคริกเก็ตที่ตีออกห่างจากประตู (กีฬาคริกเก็ต)[Lex2]
 • (ไวดฺ) adj.,adv. กว้าง,กว้างขวาง,หลวม,ใจกว้าง,ไพศาล,ขยาย,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล,n. ลูกคริกเก็ตที่ถูกตีห่างจากประตู ###SW. wideness n. ###S. broad,far,inclusive [Hope]
 • (adj) กว้างขวาง,ใจกว้าง,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล [Nontri]
 • (adv) อย่างกว้างขวาง,กว้าง,แพร่หลาย,ไพศาล [Nontri]
 • /W AY1 D/ [CMU]
 • (j) /w'aɪd/ [OALD]
field
 • ทุ่งนา: สนาม, ทุ่ง, ที่โล่ง, อาณาเขต [Lex2]
 • วงการ: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย [Lex2]
 • รับลูกบอล: เก็บลูก, รับลูก [Lex2]
 • (ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต) ###S. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record) [Hope]
 • (n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก [Nontri]
 • /F IY1 L D/ [CMU]
 • (v) /f'iːld/ [OALD]
view
 • การมอง[Lex2]
 • ระยะที่มองเห็น[Lex2]
 • ภาพทิวทัศน์: ทัศนียภาพที่มองเห็น [Lex2]
 • มุมมองหรือมิติที่มองเห็น[Lex2]
 • ความคิดเห็น: ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น [Lex2]
 • การสำรวจ: การสำรวจทั่วไป, การตรวจตราอย่างละเอียด, การพิจารณา [Lex2]
 • พิจารณา: เพ่งพินิจ [Lex2]
 • มีความคิดเห็น[Lex2]
 • ดูโทรทัศน์[Lex2]
 • (วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ [Hope]
 • (n) การมองเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย [Nontri]
 • (vt) มองดู,สังเกต,พิจารณา,ตรวจดู,เจตนา [Nontri]
 • /V Y UW1/ [CMU]
 • (v) /vj'uː/ [OALD]
radial
 • ซึ่งเป็นรัศมีของวงกลม: ที่มีลักษณะเป็นเส้นออกจากจุดศูนย์กลางของวงกลม [Lex2]
 • เกี่ยวกับกระดูกแขน (ท่อนระหว่างข้อมือและข้อศอก)[Lex2]
 • (เร'เดียล) adj. แผ่ออกจากศูนย์กลาง,แผ่รัศมี,เกี่ยวกับรัศมี,เกี่ยวกับกระดูกแขนท่อนนอก,เกี่ยวกับลูกสูบที่เคลื่อนเข้าออกจากจุดกลางหรือเพลา ###SW. radially adv. radiality n. [Hope]
 • (adj) เป็นแฉก,เป็นรัศมี,เป็นดาว [Nontri]
 • /R EY1 D IY0 AH0 L/ [CMU]
 • (n) /r'ɛɪdɪəʳl/ [OALD]
picture
 • ภาพวาด: รูปวาด, รูปภาพ [Lex2]
 • จอภาพ (โทรทัศน์)[Lex2]
 • ์คำบรรยายที่ทำให้เห็นภาพ: ถ้อยคำพรรณนาทำให้เห็นภาพ, ภาพพจน์ [Lex2]
 • ์ภาพความทรงจำ[Lex2]
 • สถานการณ์[Lex2]
 • ภาพยนตร์: หนัง [Lex2]
 • นึกภาพ: จินตนาการ, นึกหลับตา [Lex2]
 • บรรยาย: พรรณนา [Lex2]
 • ถ่ายเป็นภาพยนตร์[Lex2]
 • วาดภาพ: ระบาย [Lex2]
 • ตัวอย่าง: แบบอย่าง [Lex2]
 • (พิค'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์ [Hope]
 • (n) ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพยนตร์,สถานการณ์,ภาพพจน์ [Nontri]
 • (vt) วาดรูป,นึกภาพ,มองเห็นภาพ,หลับตานึก,ถ่ายภาพยนตร์ [Nontri]
 • /P IH1 K CH ER0/ [CMU]
 • (v) /p'ɪktʃər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top