ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

But Thomas's [...] jesty's Navy.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -But Thomas's [...] jesty's Navy.-, *But Thomas's [...] jesty's Navy.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

But ( B AH1 T) Thomas's ( T AA1 M AH0 S IH0 Z) wife ( W AY1 F), long ( L AO1 NG) rumored ( R UW1 M ER0 D) to ( T UW1) be ( B IY1) the ( DH AH0) cheating ( CH IY1 T IH0 NG) sort ( S AO1 R T), had ( HH AE1 D) begun ( B IH0 G AH1 N) a ( AH0) torrid ( T AO1 R AH0 D) affair ( AH0 F EH1 R) with ( W IH1 DH) her ( HH ER1) husband's ( HH AH1 Z B AH0 N D Z) closest ( K L OW1 S AH0 S T) friend ( F R EH1 N D), a ( AH0) promising ( P R AA1 M AH0 S IH0 NG) young ( Y AH1 NG) officer ( AO1 F AH0 S ER0) in ( IH0 N) His ( HH IH1 Z) Majesty's ( M AE1 JH AH0 S T IY0 Z) Navy ( N EY1 V IY0).

 


  

 
But
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
Thomas's
 • /T AA1 M AH0 S IH0 Z/ [CMU]
wife
 • ภรรยา: เมีย, ภริยา, ชายา, มเหสี [Lex2]
 • (ไวฟฺ) n. ภรรยา,ผู้หญิง vi. vt. แต่ง (หญิง) เป็นภรรยา ###SW. wifedom n. -Phr. (take to wife แต่ง (หญิง) เป็นภรรยา) pl. wives ###S. helpmate,spouse [Hope]
 • (n) ภรรยา,แม่บ้าน [Nontri]
 • /W AY1 F/ [CMU]
 • (n) /w'aɪf/ [OALD]
long
 • กางเกงขายาว[Lex2]
 • ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง)[Lex2]
 • ยาวนาน: นาน, มีระยะนาน [Lex2]
 • ยาวนาน (อดีต, ความทรงจำ): นาน [Lex2]
 • ยืดยาว (รายการต่างๆ)[Lex2]
 • เวลานาน: เวลาที่ยาวนาน [Lex2]
 • ปรารถนา: อยากได้, รอคอย, ต้องการ [Lex2]
 • (ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่) [Hope]
 • (adj) ยาว,นาน,ไกล,ช้า [Nontri]
 • (vi) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ต้องการ [Nontri]
 • /L AO1 NG/ [CMU]
 • (v) /l'ɒŋ/ [OALD]
rumored
 • /R UW1 M ER0 D/ [CMU]
 • (n) /r'uːmɜːʳd/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
cheating
 • /CH IY1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /tʃ'iːtɪŋ/ [OALD]
  [cheat]
 • การคดโกง: การทุจริต [Lex2]
 • การหลอกลวง: การทุจริต, การโกง [Lex2]
 • คนโกง: คนหลอกลวง [Lex2]
 • ทุจริต: โกง [Lex2]
 • นอกใจ: มีชู้, ประพฤตินอกใจ, ไม่ซื่อสัตย์ [Lex2]
 • สิ่งที่หลอกลวง[Lex2]
 • หลอกลวง: ต้มตุ๋น [Lex2]
 • (ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด. ###SW. cheater n. cheatingly adv. ###S. defraud [Hope]
 • (n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม [Nontri]
 • (vt) โกง,หลอกลวง,ฉ้อฉล,ใช้เล่ห์ [Nontri]
 • /CH IY1 T/ [CMU]
 • (v) /tʃ'iːt/ [OALD]
sort
 • ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา)[Lex2]
 • ชนิด: จำพวก, ประเภท, แบบ [Lex2]
 • การแบ่งชนิด: การจัดประเภท [Lex2]
 • จัดเข้าประเภท: แยกประเภท [Lex2]
 • (ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว) ###SW. sortable adj. [Hope]
 • (n) จำพวก,ชนิด,ประเภท,ลักษณะ,กิริยาท่าทาง [Nontri]
 • (vt) จัดเป็นพวก,จำแนก,แยกกลุ่ม,แยกประเภท [Nontri]
 • /S AO1 R T/ [CMU]
 • (v) /s'ɔːt/ [OALD]
had
 • กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have[Lex2]
 • (แฮด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ have [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ have [Nontri]
 • /HH AE1 D/ [CMU]
 • (v) /hæd/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
begun
 • กริยาช่องที่ 3 ของ begin[Lex2]
 • (บิกัน') กริยาช่อง 3 ของ begin [Hope]
 • (vt) pp ของ begin [Nontri]
 • /B IH0 G AH1 N/ [CMU]
 • /B EY1 G AH0 N/ [CMU]
 • (v) /b'ɪg'ʌn/ [OALD]
  [begin]
 • เริ่ม: เริ่มต้น [Lex2]
 • ขึ้นต้น: ตั้งต้น [Lex2]
 • เกิดขึ้น: ก่อตั้ง [Lex2]
 • (บิกิน') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ ###SW. beginner n. ###S. initiate -Conf. start [Hope]
 • (vi,vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ [Nontri]
 • /B IH0 G IH1 N/ [CMU]
 • (v) /b'ɪg'ɪn/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
torrid
 • ที่มีอารมณ์รุนแรง (โดยเฉพาะเรื่องทางเพศ)[Lex2]
 • ที่ร้อนจนทำให้แห้งเกรียมได้ (ใช้กับอากาศ)[Lex2]
 • ที่ถูกเผาจนแห้งเกรียม[Lex2]
 • (ทอ'ริด) adj. ร้อนจัด,ร้อนระอุ,ร้อนอบอ้าว, (อารมณ์) รุนแรง,ร้อนแรง. ###SW. torridity n. torridness n. torridly adv. [Hope]
 • (adj) อยู่ในแถบร้อน,ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ [Nontri]
 • /T AO1 R AH0 D/ [CMU]
 • (j) /t'ɒrɪd/ [OALD]
affair
 • การงาน[Lex2]
 • ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว[Lex2]
 • เรื่องอื้อฉาว[Lex2]
 • เหตุการณ์[Lex2]
 • (อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม ###S. event, incident, party , liaison, romance) [Hope]
 • (n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ [Nontri]
 • /AH0 F EH1 R/ [CMU]
 • (n) /'əf'ɛəʳr/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
her
 • เธอ: หล่อน [Lex2]
 • นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย [LongdoDE]
 • (เฮอร์) pron. เธอ,หล่อน,เขา,ของเธอ [Hope]
 • (adj) ของเธอ,ของหล่อน [Nontri]
 • (pro) เธอ,หล่อน [Nontri]
 • /HH ER1/ [CMU]
 • (j) /hɜːʳr/ [OALD]
husband's
 • /HH AH1 Z B AH0 N D Z/ [CMU]
closest
 • /K L OW1 S AH0 S T/ [CMU]
 • (j) /kl'ɒusɪst/ [OALD]
  [close]
 • ใกล้[Lex2]
 • จบ[Lex2]
 • ทำให้จบ[Lex2]
 • ที่คล้ายกัน: ที่แตกต่างกันน้อยมาก [Lex2]
 • ที่มีความใกล้ชิดกัน[Lex2]
 • ปิด[Lex2]
 • (โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด [Hope]
 • (adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ [Nontri]
 • (n) การปิด,การจบ,การยุติ,การสิ้นสุด,การเลิก,การลงเอย [Nontri]
 • (vt) ปิด,จบ,อวสาน,สิ้น,เลิก,ยุติ,ลงเอย [Nontri]
 • /K L OW1 S/ [CMU]
 • /K L OW1 Z/ [CMU]
 • (n) /kl'ɒus/ [OALD]
 • (v) /kl'ɒuz/ [OALD]
friend
 • มิตร: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง [Lex2]
 • (เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน ###SW. friendless adj. friendlessness n. -S... [Hope]
 • (n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ [Nontri]
 • /F R EH1 N D/ [CMU]
 • (n) /fr'ɛnd/ [OALD]
promising
 • ที่มีความหวัง[Lex2]
 • (พรอม'มิสซิง) adj. มีอนาคตดี,มีความหวัง. [Hope]
 • (adj) มีหวัง [Nontri]
 • /P R AA1 M AH0 S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒmɪsɪŋ/ [OALD]
  [promise]
 • คำสัญญา: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ [Lex2]
 • สัญญา: รับปาก, ให้คำมั่น [Lex2]
 • สัญญา: รับปาก, ยืนยัน, ทำให้มั่นใจ [Lex2]
 • ให้สัญญา, คำสัญญา [LongdoEN]
 • (พรอม'มิส) n. สัญญา,คำมั่นสัญญา,ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา,ให้คำมั่นสัญญา,เป็นเครื่องบอก,รับปากจะแต่งงาน,ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก,แสดงอาการว่าจะเป็น, [Hope]
 • (n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา [Nontri]
 • (vt) สัญญา,ตกลง,แสดงท่าทีว่า,รับปากว่า [Nontri]
 • /P R AA1 M AH0 S/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒmɪs/ [OALD]
young
 • เยาว์วัย: อ่อนวัย, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่โตเต็มที่, อายุยังน้อย [Lex2]
 • ระยะแรกเริ่ม: เพิ่งเริ่มต้น [Lex2]
 • คนหนุ่มคนสาว: คนที่มีอายุน้อย [Lex2]
 • ลูกอ่อน (ของสัตว์และนก)[Lex2]
 • (ยัง) adj. หนุ่ม,สาว,อายุน้อย,เยาว์,อ่อน,ระยะแรกเริ่ม,ลูก,เด็ก,อ่อนหัด,ด้อยประสบการณ์,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์) [Hope]
 • (adj) หนุ่ม,สาว,อ่อนวัย,ใหม่,เยาว์,อ่อนหัด [Nontri]
 • (n) ลูก,เด็กหนุ่มสาว,ผู้เยาว์ [Nontri]
 • /Y AH1 NG/ [CMU]
 • (n) /j'ʌŋ/ [OALD]
officer
 • นายทหาร[Lex2]
 • พนักงาน: เจ้าหน้าที่ [Lex2]
 • นายตำรวจ: เจ้าพนักงานตำรวจ [Lex2]
 • (ออฟ'ฟิสเซอะ) n. เจ้าหน้าที่ ###SW. officerial adj. ###S. official [Hope]
 • (n) เจ้าหน้าที่,พนักงาน,นายทหาร [Nontri]
 • /AO1 F AH0 S ER0/ [CMU]
 • /AO1 F IH0 S ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɒfɪsər/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
His
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
Majesty's
 • /M AE1 JH AH0 S T IY0 Z/ [CMU]
Navy
 • กองทัพเรือ[Lex2]
 • สีน้ำเงินเข้ม[Lex2]
 • (เน'วี) n. กองทัพเรือ,ราชนาวี,นาว [Hope]
 • (n) นาวี,ราชนาวี,กองทัพเรือ [Nontri]
 • /N EY1 V IY0/ [CMU]
 • (n) /n'ɛɪviː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top