Search result for

brunft

(33 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brunft-, *brunft*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brunft มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brunft*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The mating call of the moose.- Der Brunftschrei der Elche. Lover Come Back (1961)
He was crushed to death on the last day of the mating season.Ein Elefant hat ihn am Ende der Brunftzeit erdrückt. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
The place of the nude in the history of tart...Die Bedeutung des Akts in der Brunftgesch... Full Frontal Nudity (1969)
I feel as pert as a rutting buck.Ich bin frisch und munter wie ein Hirsch in der BrunftThe Outlaw Josey Wales (1976)
This imitation of a deer's mating call in the woods was shown to me by Prince Konyaev, so the authorship doesn't belong to me.Diese Imitation - den Brunftruf des Maralhirsches im Wald - zeigte mir Fürst Konjajew, so dass ich nicht der Autor bin. Unfinished Piece for the Player Piano (1977)
I'll take care of the D.E.A.Die haben das Timing eines Nilpferdes in der BrunftKnock, Knock... Who's There? (1987)
A lot of the young people emulate them. It's a very positive thing.Dann imitiert Tommy den Brunftschrei des Alligators, um ihn zu wecken. Indian Wars (1988)
What was that? Could be the mating call of the white ape. Huh.- Der Brunftschrei des weißen Affen... George of the Jungle (1997)
Why everyone run around crazy, like antelope in mating season?Warum rennen alle rum wie Antilopen in der Brunftzeit? George of the Jungle (1997)
Go to the deer park in autumn. Observe the rutting stags.Gehen Sie mal im Herbst in den Tierpark, um sich Hirsche in der Brunft anzusehen. Mors in Tabula (1997)
When we later returned to our breeding grounds, they had been fenced off.Als wir zu unseren Brunftplätzen zurückkehrten, waren sie eingezäunt. Chimera (1999)
They mate in unstable couples, but they're in heat all year round with greater intensity in spring and whenever they close a good deal.Sie paaren sich im Wechsel, die Brunftzeit dauert das ganze Jahr. Im Frühling und nach Vertragsabschlüssen werden Sie jedoch aktiver. Living It Up (2000)
I have already dealt with this issue with the party chairman And as I explained to him, I was out hunting with a friend and I slipped onto the end of an horse's fallos Which unfortunately, owing to it beeing the mating season, was aroused.Das habe ich schon mit dem Pareivorsitzenden ausdiskutiert, und wie ich ihm erklärte, war ich mit einem Freund auf der Jagd und stürzte mit dem Mund auf den Phallus eines Pferdes, der leider, denn es war Brunftzeit, Ali G Indahouse (2002)
I'm tired of hearing them groan like rutting deer.Mir reicht's, sie rumbrummen zu hören wie brunftige Hirsche. Last Chance Saloon (2004)
It's a new kind of mating call I read in some onion newspaper.Das ist 'ne Art Brunftschrei, darüber stand was in 'nem Frauenmagazin. Dirty Love (2005)
- I think it's a Hawaiian mating call.- Wahrscheinlich der Brunftschrei hier. Disturbia (2007)
It's like they're in heat!Als wären sie in der BrunftThe Class (2008)
In mating season, they bellow.Zur Brunftzeit schreien die Hirsche. Pauline et François (2010)
while the males keep to themselfe at least until the next meeting season.Die Böcke entspannen sich in einer Männer-WG. Bis zur nächsten Brunftzeit. Germany from Above (2010)
In animals, the rutting season lasts two months.Die Brunftzeit dauert zwei Monate. Love Lasts Three Years (2011)
Not exactly the monogamous type, you know?Nicht unbedingt der monogame Typ, okay? Sie leben für die BrunftLonelyhearts (2011)
- The what?- Die BrunftLonelyhearts (2011)
I slept badly and listened to the roaring of the stags, in the rutting season rose from the heights.Ich schlief schlecht und lauschte dem Röhren der Hirsche, die in der Brunftzeit von den Höhen stiegen. The Wall (2012)
It's belling season.Es ist Brunftzeit. Mes héros (2012)
On the ass-injury, a bulging blister has formed, which hangs out of the anus, like the neck skin of these tropical birds, when during mating season they pump a lot of air into it.An der Arschverletzung hat sich eine prallgefüllte Wundwasserblase geformt, die aus dem Poloch raushängt, wie die Halshaut von diesen tropischen Vögeln, wenn die da zum Brunftangeben ganz viel Luft reinpumpen. Wetlands (2013)
Sharing with a horny guy inspires you to protect yourself.Vor so brunftigen Typen muss man sich eben schützen. Nice and Easy (2014)
Feel free to resume your rutting.Fahrt ruhig mit eurer Brunft fort. The Grand Experiment (2014)
maybe this thing's in heat and just wants to fuck the lieutenant.- Nur eine Theorie, Chief, vielleicht ist das Ding brunftig und will einfach nur den Lieutenant ficken. The Garveys at Their Best (2014)
I listened to the rutting.Ich konnte alles hören, die Brunftlaute und das Gequieke. The Truth (2016)
Nor do they have brains or heats.Sie haben auch kein Gehirn und kennen auch keine BrunftJamie's Got a Gun (2016)
As soon as the Elf hit the airwaves, they were practically rutting one another for her attention.Sobald die Elfe auf Funk ging, brunfteten sie um ihre Aufmerksamkeit. The Widow Maker (2017)
I've seen them get in a rut like you before, but they come back.Ich hab schon andere so brunftig gesehen, aber alle kommen wieder. Mr. Deeds Goes to Town (1936)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hirschbrunft {f}; Hirschbrunst {f}rut of the stags [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top