ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

both.

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -both.-, *both.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm very happy for you both. - When and where is the wedding to be?ฉันดีใจด้วย แล้วงานแต่งจะจัดที่ไหน เมื่อไหร่คะ Rebecca (1940)
You've shot them both. Now what do you do?คุณยิงพวกเขาทั้งสอง ตอนนี้คุณจะทำอย่างไร The Godfather (1972)
- Yeah, both. Absolutely.- ค่ะ เราทั้งสองคน แน่นอนที่สุด The Joy Luck Club (1993)
You can't have both. Take the blood parasites.นี่, อย่ามาทำให้มัน ยุ่งยากนักเลย, นะ? Fight Club (1999)
Second, I can do both. I can.แล้วฉันก็ทำทั้ง 2 อย่างได้ Mona Lisa Smile (2003)
Best of tidings to you both. Bye.ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ บาย Mona Lisa Smile (2003)
Yeah, well, you can manage both. I mean...ใช่ คุณทำมันได้ทั้ง 2 อย่างเลย ผมหมายถึง... Match Point (2005)
-I can recommend both. -No, I'm trying to talk to you here.ใส่ทั้งคู่ก็อร่อยดีนะ ไม่ฮะ ไม่ คือช่วยพูดกับผมหน่อยได้ไหม Imagine Me & You (2005)
- Both. - Both.สองข้าง Flyboys (2006)
Said you gotta do both. A National is only two weeks away and you're 3 kg over.พูดว่าทำได้ทั้งสองอย่าง การแข่งระดับชาติอีกเพียงแค่สองอาทิตย์ Almost Love (2006)
- Both. - I don't care.ทั้งสองอย่าง ผมไม่สน Waiting to Exhale (2007)
I'm gonna protect you both. I promise.ผมจะปกป้องคุณทั้งสอง ผมสัญญา Fever (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
both.I can afford one, but not both.
both.I like both.
both.They speak English or French or both.
both.You can buy whichever you like, but not both.
both.You can have either of these, but not both.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Both \Both\ (b[=o]th), a. or pron. [OE. bothe, ba[thorn]e, fr.
   Icel. b[=a][eth]ir; akin to Dan. baade, Sw. b[*a]da, Goth.
   baj[=o][thorn]s, OHG. beid[=e], b[=e]d[=e], G. & D. beide,
   also AS. begen, b[=a], b[=u], Goth. bai, and Gr. 'a`mfw, L.
   ambo, Lith. ab[`a], OSlav. oba, Skr. ubha. [root]310. Cf.
   {Amb-}.]
   The one and the other; the two; the pair, without exception
   of either.
   [1913 Webster]
 
   Note: It is generally used adjectively with nouns; as, both
      horses ran away; but with pronouns, and often with
      nous, it is used substantively, and followed by of.
      [1913 Webster]
 
   Note: It frequently stands as a pronoun.
      [1913 Webster]
 
         She alone is heir to both of us.  --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Abraham took sheep and oxen, and gave them unto
         Abimelech; and both of them made a covenant.
                          --Gen. xxi.
                          27.
      [1913 Webster]
 
         He will not bear the loss of his rank, because he
         can bear the loss of his estate; but he will bear
         both, because he is prepared for both.
                          --Bolingbroke.
      [1913 Webster]
 
   Note: It is often used in apposition with nouns or pronouns.
      [1913 Webster]
 
         Thy weal and woe are both of them extremes.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         This said, they both betook them several ways.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
   Note: Both now always precedes any other attributive words;
      as, both their armies; both our eyes.
      [1913 Webster]
 
   Note: Both of is used before pronouns in the objective case;
      as, both of us, them, whom, etc.; but before
      substantives its used is colloquial, both (without of)
      being the preferred form; as, both the brothers.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Both \Both\, conj.
   As well; not only; equally.
   [1913 Webster]
 
   Note: Both precedes the first of two co["o]rdinate words or
      phrases, and is followed by and before the other, both
      . . . and . . .; as well the one as the other; not only
      this, but also that; equally the former and the latter.
      It is also sometimes followed by more than two
      co["o]rdinate words, connected by and expressed or
      understood.
      [1913 Webster]
 
         To judge both quick and dead.   --Milton.
      [1913 Webster]
 
         A masterpiece both for argument and style.
                          --Goldsmith.
      [1913 Webster]
 
         To whom bothe heven and erthe and see is sene.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         Both mongrel, puppy, whelp, and hound.
                          --Goldsmith.
      [1913 Webster]
 
         He prayeth well who loveth well
         Both man and bird and beast.    --Coleridge.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top