Search result for

bohrers

(79 entries)
(0.044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bohrers-, *bohrers*, bohrer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bohrers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bohrers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Drill.- BohrerDouble Agent (2003)
John, that brace and bit you said was missing, Jeffrey had it.John, dein verschwundener Handbohrer, Jeffrey hatte ihn. The Prodigals (1980)
I broke my Uncle John's best brace and bit.Ich habe Onkel Johns besten Handbohrer kaputtgemacht. The Prodigals (1980)
Brace and bit costs a lot more than that.So ein Handbohrer kostet weit mehr als das. The Prodigals (1980)
I was just trying to get back my money so that I could buy you a new brace and bit.Ich wollte nur mein Geld zurückholen, um dir einen neuen Bohrer zu kaufen. The Prodigals (1980)
- Pneumatic drill?PressluftbohrerThe Great Muppet Caper (1981)
Drill is next.Jetzt den BohrerHappy Birthday to Me (1981)
Copper to bind drills.Kupfer, damit Bohrer sich festfressen. Thief (1981)
♪ Now, we used to get a lot of roughnecksÖlbohrer kamen her The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
We've gone through three diamond-bit drills.- Wir haben drei Bohrer verschlissen. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
My husband's younger brother works on the fields as well.Der Bruder meines Mannes ist ErdölbohrerSólo pro návstevníky (1983)
- Fingernails on a blackboard... a dentist's drill hitting a nerve.- Was? Wie Fingernägel auf einer Tafel, wie ein Zahnarztbohrer auf einem Nerv. A Good Night's Steele (1983)
Well, they convinced him to do a little digging on me. They were going to do something on his brain with a pneumatic drill.Er sollte bei mir ein bisschen graben, denn sonst würde man an seinem Kopf mit einem Bohrer bohren. Non c'è due senza quattro (1984)
I told him I use a pneumatic drill to clean my fingers.Das ich ihm mit einem Bohrer die Zähne durchlöchere. Non c'è due senza quattro (1984)
You bastard! You idiot!(Wiegand) Du hätt'st et wohl gern, du DollbohrerFernweh - 1919-28 (1984)
Your new laser drill is going to revolutionize neurosurgery.Ihr neuer Laserbohrer wird die Neurochirurgie revolutionieren. Re-Animator (1985)
- Surgical drills.- Mit Spezialbohrern. The Return of the Living Dead (1985)
- A drill.- Ein BohrerLittle Shop of Horrors (1986)
I just don't want it going for a goddamn drill for your new husband.Kauf dir was damit. Aber keinen neuen Bohrer für deinen neuen Ehemann. Running Scared (1986)
I didn't know how deep I was buried, but I did know my ski pole, with a few alterations, could become a 5-foot-long drill.Ich wusste nicht, wie tief ich war. Meinen Skistock konnte ich leicht zu einem Bohrer umfunktionieren. Out in the Cold (1987)
Arthur Malencon has been critically injured by a laser drill, which appears to have malfunctioned.Arthur Malencon wurde durch einen Laserbohrer verletzt, der falsch funktionierte. Home Soil (1988)
But this... It's almost as if the laser drill seemed to operate with a will separate from its control console.Aber das... ..sieht so aus, als hätte der Laserbohrer eine Art Eigenleben entwickelt. Home Soil (1988)
Well, what happened? Did you set it off?Haben Sie den Bohrer in Gang gesetzt? Home Soil (1988)
We were attempting to trace the malfunction when it attacked me.Wir untersuchten die Fehlfunktion, als mich der Bohrer angriff. Home Soil (1988)
The laser's drilling system was reprogrammed, sir.Der Laserbohrer wurde scheinbar umprogrammiert. Home Soil (1988)
Not much left of this drill.Nicht viel übrig von dem BohrerHome Soil (1988)
Could he have accomplished the reprogramming Data described?Könnte er den Bohrer umprogrammieren? Home Soil (1988)
That sounds like a dentist's drill.Das hört sich nach einem Zahnarztbohrer an. I'm There for You, Babe (1989)
They lost drill bits in the cavern, sent in four divers, no one returned.Sie verloren Bohrerteile in der Höhle, sandten 4 Taucher, keiner kam zurück. DeepStar Six (1989)
Get the drill you want, putting it in the holder.Man verankert den Bohrer in der Halterung. Drugstore Cowboy (1989)
That brings your drill down to your work.Hiermit holt man den Bohrer runter. Drugstore Cowboy (1989)
We bought stone drills with our own money - since the regiment didn't have any.Wir haben Steinbohrer mit unserem eigenen Geld gekauft, - weil das Regiment keine mehr hat. The Winter War (1989)
Whipstocking is something you do to coax the drilling bit in the right direction.Whipstocking ist etwas, was man tut, um den Bohrer in die richtige Richtung zu lenken. The Two Jakes (1990)
He's whipstocking.Er führt die BohrerThe Two Jakes (1990)
[IMITATES DRILL BUZZING](Imitiert BohrerA Pinch for a Pinch (1990)
Because that's where the guy with the jackhammer was.Weil genau dort so ein Idiot mit einem Pressluftbohrer arbeitete. Fraternity Reunion (1990)
Like the power drill?Wie der SchlagbohrerThe Adventures of Ford Fairlane (1990)
I'd come with a drill and a little black case and plug it in.- Ich stöpsele einen kleinen Bohrer ein. Yes, No, or Maybe? (1991)
And then I'd go to work with the number 2 drill bit, which is about the size of that finger.Dann beginne ich die Behandlung mit einem Bohrer so groß wie dieser Finger. Yes, No, or Maybe? (1991)
Farmers, ranchers, homesteaders, this well driller is an example of modern American industry at its finest.Farmer, Rancher, Siedler, dieser Bohrer ist modernste amerikanische Technik. Far and Away (1992)
Butterfly hinges, casing knife, point driver...Flügelscharniere, Rohrschneider, Spitzbohrer... Forever Jung (1992)
Well, every house needs a point driver.Jeder Haushalt braucht einen SpitzbohrerForever Jung (1992)
Electropneumatic rotary hammer drill.Einen elektropneumatischen SchlagbohrerWhat About Bob? (1992)
Does the lnstamatic work? I'm draining Mrs. Pelissier's molar.Früher war ich Bohrer, jetzt mach ich Fotos. The Visitors (1993)
shit.Wo bleibt denn der BohrerThe Visitors (1993)
Fucked up my drill bit.Habe meinen Bohrer ruiniert. Killing Zoe (1993)
It's a laser drill.- Ein LaserbohrerSympathy for the Deep (1994)
Even if they're borers of some kind... they wouldn't work so deep.Auch wenn es eine Art Bohrer sind,... ..sie würden nicht so tief gehen. Darkness Falls (1994)
Maybe when you drilled this core, you tapped into a larger nest.Vielleicht trafen Sie mit dem Bohrer ein größeres Nest. Darkness Falls (1994)
A dentist said they could not have been done with any of the current equipment in use.Der Zahnarzt sagt, dass es kein normaler Bohrer war. Duane Barry (1994)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOHRER    B AO1 R ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufbohrer {m} (Spiralsenker)spiral-flute counterbore [Add to Longdo]
Aufsteck-Gewindebohrer {m}arbor-mounted tap [Add to Longdo]
Bohrer {m}drill; driller [Add to Longdo]
Bohrer {m}; Bohrgerät {n}; Bohrmaschine {f}drill [Add to Longdo]
Bohrer {m}borer [Add to Longdo]
Bohrer {m}wimble [Add to Longdo]
Bohrer {m}burr; bur [Add to Longdo]
Bohrerlehre {f}drill gauge [Add to Longdo]
Diamantbohrer {m}diamond drill [Add to Longdo]
Gewindebohrer {m}(screw) tap [Add to Longdo]
Gewindebohrer {m} mit Führungszapfenpiloted tap [Add to Longdo]
Gewindebohrer {m}; Gewindeschneider {m}die [Add to Longdo]
Gewindebohrer-Auszieher {m}tap extractor [Add to Longdo]
Handbohrer {m} | Handbohrer {pl}gimlet | gimlets [Add to Longdo]
Hartmetall-Gewindebohrer {m}carbide tap [Add to Longdo]
Kanonenbohrer {m}; Tieflochbohrer {m}gun drill [Add to Longdo]
Kronenbohrer {m}; Kernbohrer {m}core drill [Add to Longdo]
Maschinengewindebohrer {m}machine tap [Add to Longdo]
Muttergewindebohrer {m}nut tap [Add to Longdo]
Pressluftbohrer {m}pneumatic drill [Add to Longdo]
Rohrgewindebohrer {m}pipe tap [Add to Longdo]
Sacklochgewindebohrer {m} [techn.]bottoming tap [Add to Longdo]
Schlagbohrer {m}percussion drill [Add to Longdo]
Schneckenbohrer {m}; Bohrer {m} [techn.] | Schneckenbohrer {pl}; Bohrer {pl}auger | augers [Add to Longdo]
Spiralbohrer {m}twist drill [Add to Longdo]
Spitzbohrer {m}flat drill [Add to Longdo]
Überlaufgewindebohrer {m}reduced-shank tap [Add to Longdo]
Zentrierbohrer {m}center drill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top