ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

base metal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -base metal-, *base metal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
base metal(n) แร่โลหะ (มีค่าน้อยกว่าทอง เช่น ดีบุก, สังกะสี, ตะกั่ว ฯลฯ), Syn. mineral, ore

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Base Metalกลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน, Example: แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
base metalโลหะไร้สกุล, ธาตุหรือโลหะผสมที่ทำปฏิกิริยาได้ง่าย เช่น เหล็กจะเกิดเป็นสนิมได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Japanese-English: EDICT Dictionary
卑金属[ひきんぞく, hikinzoku] (n) base metals [Add to Longdo]
母材[ぼざい, bozai] (n) welding base metal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Metal \Met"al\ (? or ?; 277), n. [F. m['e]tal, L. metallum
   metal, mine, Gr. ? mine; cf. Gr. ? to search after. Cf.
   {Mettle}, {Medal}.]
   1. (Chem.) An elementary substance, as sodium, calcium, or
    copper, whose oxide or hydroxide has basic rather than
    acid properties, as contrasted with the nonmetals, or
    metalloids. No sharp line can be drawn between the metals
    and nonmetals, and certain elements partake of both acid
    and basic qualities, as chromium, manganese, bismuth, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Popularly, the name is applied to certain hard, fusible
      metals, as gold, silver, copper, iron, tin, lead, zinc,
      nickel, etc., and also to the mixed metals, or metallic
      alloys, as brass, bronze, steel, bell metal, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. Ore from which a metal is derived; -- so called by miners.
    --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   3. A mine from which ores are taken. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Slaves . . . and persons condemned to metals. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. The substance of which anything is made; material; hence,
    constitutional disposition; character; temper.
    [1913 Webster]
 
       Not till God make men of some other metal than
       earth.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Courage; spirit; mettle. See {Mettle}. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: The allusion is to the temper of the metal of a sword
      blade. --Skeat.
      [1913 Webster]
 
   6. The broken stone used in macadamizing roads and ballasting
    railroads.
    [1913 Webster]
 
   7. The effective power or caliber of guns carried by a vessel
    of war.
    [1913 Webster]
 
   8. Glass in a state of fusion. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. The rails of a railroad. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Base metal} (Chem.), any one of the metals, as iron, lead,
    etc., which are readily tarnished or oxidized, in contrast
    with the noble metals. In general, a metal of small value,
    as compared with gold or silver.
 
   {Fusible metal} (Metal.), a very fusible alloy, usually
    consisting of bismuth with lead, tin, or cadmium.
 
   {Heavy metals} (Chem.), the metallic elements not included in
    the groups of the alkalies, alkaline earths, or the
    earths; specifically, the heavy metals, as gold, mercury,
    platinum, lead, silver, etc.
 
   {Light metals} (Chem.), the metallic elements of the alkali
    and alkaline earth groups, as sodium, lithium, calcium,
    magnesium, etc.; also, sometimes, the metals of the
    earths, as aluminium.
 
   {Muntz metal}, an alloy for sheathing and other purposes,
    consisting of about sixty per cent of copper, and forty of
    zinc. Sometimes a little lead is added. It is named from
    the inventor.
 
   {Prince's metal} (Old Chem.), an alloy resembling brass,
    consisting of three parts of copper to one of zinc; --
    also called {Prince Rupert's metal}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Base \Base\ (b[=a]s), a. [OE. bass, F. bas, low, fr. LL. bassus
   thick, fat, short, humble; cf. L. Bassus, a proper name, and
   W. bas shallow. Cf. {Bass} a part in music.]
   1. Of little, or less than the usual, height; of low growth;
    as, base shrubs. [Archaic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Low in place or position. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Of humble birth; or low degree; lowly; mean. [Archaic] "A
    peasant and base swain." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Illegitimate by birth; bastard. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Why bastard? wherefore base?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Of little comparative value, as metal inferior to gold and
    silver, the precious metals.
    [1913 Webster]
 
   6. Alloyed with inferior metal; debased; as, base coin; base
    bullion.
    [1913 Webster]
 
   7. Morally low. Hence: Low-minded; unworthy; without dignity
    of sentiment; ignoble; mean; illiberal; menial; as, a base
    fellow; base motives; base occupations. "A cruel act of a
    base and a cowardish mind." --Robynson (More's Utopia).
    "Base ingratitude." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. Not classical or correct. "Base Latin." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   9. Deep or grave in sound; as, the base tone of a violin. [In
    this sense, commonly written {bass.}]
    [1913 Webster]
 
   10. (Law) Not held by honorable service; as, a base estate,
     one held by services not honorable; held by villenage.
     Such a tenure is called base, or low, and the tenant, a
     base tenant.
     [1913 Webster]
 
   {Base fee}, formerly, an estate held at the will of the lord;
    now, a qualified fee. See note under {Fee}, n., 4.
 
   {Base metal}. See under {Metal}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Dishonorable; worthless; ignoble; low-minded; infamous;
     sordid; degraded.
 
   Usage: {Base}, {Vile}, {Mean}. These words, as expressing
      moral qualities, are here arranged in the order of
      their strength, the strongest being placed first. Base
      marks a high degree of moral turpitude; vile and mean
      denote, in different degrees, the lack of what is
      valuable or worthy of esteem. What is base excites our
      abhorrence; what is vile provokes our disgust or
      indignation; what is mean awakens contempt. Base is
      opposed to high-minded; vile, to noble; mean, to
      liberal or generous. Ingratitude is base; sycophancy
      is vile; undue compliances are mean.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 base metal
   n 1: a metal that is common and not considered precious; "lead,
      iron, copper, tin, and zinc are base metals"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top