ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barn, b

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barn, b-, *barn, b*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา barn, b มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *barn, b*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barn, bบาร์น, หน่วยพื้นที่ภาคตัดขวางของอะตอม นิวเคลียส อิเล็กตรอน และอนุภาคอื่นๆ ที่แสดงโอกาสในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ 1 บาร์น มีค่าเท่ากับ 10–24 ตารางเซนติเมตร (ดู cross section ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, the barn, but it's not really a barn.ใช่ โรงนา,แต่มันไม่ใช่โรงนาปรกติ Fallout (2013)
Go ahead and complain, tell your problems to your neighbor, ask for help, and watch them fly.Nur zu! Beschwer dich, erzähl deine Probleme den Nachbarn, bitte sie um Hilfe, und schon hauen sie ab. Blood Simple (1984)
In front of God, in front of the family, in front of my neighborhood, I swear to you.Vor Gott, vor der Familie, vor meinen Nachbarn, beschwöre ich dich. About Last Night... (1986)
Parents killed during the occupation, raised by my neighbours until I was 13, then I moved out on my own.Meine Eltern wurden während der Besatzung ermordet. Aufgezogen haben mich Nachbarn, bis ich 13 war, von da an lebte ich allein. The Abandoned (1994)
I figured, who better to go with than my life-long neighbour best buddy and partner in crime?Am besten mit meinem lebenslangen Nachbarn, besten Kumpel und Komplizen. Whatever It Takes (2000)
If the homeowners association doesn't do anything... we'll take this to the neighbors, get a petition going.Unternimmt die Eigentümer-Vereinigung nichts, gehen wir zu den Nachbarn, beschweren uns gemeinsam. An Affair to Remember (2003)
These are our nextdoor neighbors, this is Bette Porter Tina Kennard...Das sind unsere Nachbarn, Bette Porter, Tina Kennard. Let's Do It (2004)
I go to a party at my neighbors', Bette and Tina's house.Ich geh zu einer Party bei meinen Nachbarn, Bette und Tina. Looking Back (2004)
I did, and then death and I were like next-door neighbors, until he moved out of the area--Da hab ich, und dann wurden der Tod und ich Nachbarn, bis er aus der Region wegzog-- Hello... (2008)
"When a heron flying over 30 times and 29 times on your head shit And once the neighbors, you still need proof? "Wenn dir ein Reiher 29 Mal auf den Kopf scheißt und nur einmal auf den deines Nachbarn, braucht man dann Beweise? Dossier K. (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top