Search result for

bagdads

(56 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bagdads-, *bagdads*, bagdad
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bagdads มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bagdads*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bagdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a week, you'll be feasting in Bagdad.In einer Woche gibt's ein Festessen in BagdadThe 7th Voyage of Sinbad (1958)
We're on a mission for the caliph of Bagdad.Wir haben eine wichtige Mission für den Kalifen von Bagdad zu erfüllen. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Perhaps when you are safely in Bagdad you'll be persuaded to feel differently about the venture.Wenn Ihr unbeschadet wieder in Bagdad angelangt seid lasst Ihr Euch dann überreden, anders über dieses Wagnis zu denken? The 7th Voyage of Sinbad (1958)
And do you love me just to save Bagdad from destruction?Und du liebst mich nur, um Bagdad vor der Vernichtung zu bewahren? The 7th Voyage of Sinbad (1958)
I did not think any place could be more beautiful than Chandra yet Bagdad is.Ich hätte nie gedacht, dass es eine schönere Stadt gibt als Chandra. Aber Bagdad ist schöner. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Without you, it is plain.Ohne dich ist Bagdad reizlos. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Illustrious and magnificent caliph of Bagdad I am honoured to be summoned by you.Erlauchter und erhabener Kalif von Bagdad es ist mir eine Ehre, dass Ihr mich zu sprechen wünscht. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Tales of our voyage have crossed Bagdad.Bagdad ist voller Gerüchte über unsere Reise. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Are you sure you can be happy here in Bagdad?Bist du dir sicher, dass du in Bagdad glücklich sein wirst? The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Remember, not only will you triumph over good and evil but you will be the most exotic woman in all of Bagdad.Keine Angst, du wirst nicht nur über Gut und Böse triumphieren du wirst auch die ungewöhnlichste Frau von ganz Bagdad sein. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
What do you see here in Bagdad?Was seht Ihr hier in BagdadThe 7th Voyage of Sinbad (1958)
War between Bagdad and Chandra!Krieg zwischen Bagdad und Chandra! The 7th Voyage of Sinbad (1958)
You have committed treason against both Bagdad and Chandra.Was du tust, ist Verrat an Bagdad und Chandra. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
If I am in Bagdad at sundown, my eyes will be dark forever.Wenn ich in Bagdad bleibe, werden meine Augen nie mehr sehen. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Aye, and I'm the caliph of Baghdad.Sicher, und ich bin der Kalif von BagdadJack the Giant Killer (1962)
- You're in Baghdad.- Sie sind in BagdadIrma la Douce (1963)
- Baghdad!- BagdadIrma la Douce (1963)
He went to Baghdad to buy flying carpets.Er ging nach Bagdad, um fliegende Teppiche zu kaufen. Contempt (1963)
The sky reminds me of a bright summer day in Baghdad.Dieser Himmel erinnert mich an einen schönen Sommertag in BagdadMy Hero? (1965)
It's a little town east of Baghdad.Eine kleine Stadt östlich von BagdadMy Hero? (1965)
Well, in Baghdad, that is a proposal of marriage.Nun, in Bagdad ist das ein Heiratsantrag. My Hero? (1965)
I know. I've been through all this before.Ich weiß nicht, wie es in Bagdad war. Happy Anniversary (1966)
Yacht.- Einkaufen? - In BagdadHow Do You Beat Superman? (1966)
She was a genie when I left Baghdad 2000 years ago.Sie war ein Flaschengeist, als ich Bagdad vor 2000 Jahren verließ. Is There an Extra Jeannie in the House? (1966)
You must've had that magic carpet opened full throttle all the way from Baghdad.Ihr fliegender Teppich... muss von Bagdad mit Vollgas geflogen sein. Is There an Extra Jeannie in the House? (1966)
I guess they're on Baghdad time out there.Sie sind bestimmt noch auf Bagdadzeit eingestellt. Is There an Extra Jeannie in the House? (1966)
I don't know how it was in Baghdad in the old days but we have something here called sportsmanship.Ich weiß ja nicht, wie es damals in Bagdad zugegangen ist... aber bei uns gibt es Sportsgeist. Watch the Birdie (1966)
Oh, master, someone is at the front door.Das erinnert mich an den Wahltag im alten BagdadWhat's New, Poodle Dog? (1966)
You're going to take my place back in Baghdad, keeping old Ibn Grandpa supplied in limousines.Du gehst an meiner Stelle nach Bagdad... und versorgst den alten Opa Ibn mit seinen Limousinen. Jeannie or the Tiger (1967)
Sleep well, oh people of Bagdad!Gute Nacht, Einwohner von BagdadAladdin and His Magic Lamp (1967)
Sleep, oh dwellers of Bagdad!Gute Nacht, Einwohner von BagdadAladdin and His Magic Lamp (1967)
Sleep, oh people of Bagdad.Gute Nacht, Einwohner von BagdadAladdin and His Magic Lamp (1967)
Bagdad is a large city...Bagdad ist eine große Stadt... Aladdin and His Magic Lamp (1967)
People of Bagdad!Einwohner von BagdadAladdin and His Magic Lamp (1967)
"All is quiet in Bagdad!""Es ist ruhig in Bagdad!" Aladdin and His Magic Lamp (1967)
Perhaps for the Bagdad thief.Ist etwa der Dieb von Bagdad wieder da? Aladdin and His Magic Lamp (1967)
Announce it to all of Bagdad!Möge das ganze Bagdad erfahren! Aladdin and His Magic Lamp (1967)
All is quiet in Bagdad.Alles ist ruhig in BagdadAladdin and His Magic Lamp (1967)
All is quiet in Bagdad, all is quiet, quiet,In Bagdad ist alles ruhig, ruhig, ruhig... Aladdin and His Magic Lamp (1967)
All is quiet in Bagdad, all is quiet, quiet...In Bagdad ist alles ruhig, ruhig, ruhig... Aladdin and His Magic Lamp (1967)
Once upon a time, many, many years ago, a rich merchant in Baghdad sent his servant to the marketplace.Vor vielen, vielen Jahren sandte ein reicher Kaufmann in Bagdad seinen Diener zum Markt. Targets (1968)
"l was astonished to see him here in Baghdad," "for I have an appointment with him tonight in Samarra.""Ich war erstaunt, ihn hier in Bagdad zu sehen, denn ich habe heute Abend eine Verabredung mit ihm in Samarra." Targets (1968)
Very good, Paris.Wie der Kalif von BagdadTerror (1970)
the minarets of Baghdad, and the land of the two mosques.Eine drängt mich zum Minarett von Bagdad, die andere lockt mich in das Land der zwei Moscheen. Arabian Nights (1974)
Is filled with Miss Debenham, a very nice young lady from Baghdad, where she teach English shorthand to children, to forward children.- Es ist besetzt von Ms. Debenham. Eine nette junge Dame aus Bagdad. Wo sie nicht zurückgebliebenen Kindern englische Kurzschrift lehrt. Murder on the Orient Express (1974)
I stopped for one night to see Ur of the Chaldees, and for three days in Baghdad with the AOC, who happens to be a friend of mine.Ich blieb eine Nacht, um mir Ur anzusehen... und blieb drei Tage bei einem Freund in BagdadMurder on the Orient Express (1974)
The English Miss Debenham also has travelled from Baghdad.Die englische Ms. Debenham reiste auch von Bagdad aus. Murder on the Orient Express (1974)
Forgive me, Miss Debenham. I must be brief. You met Colonel Arbuthnot and fell in love with each other in Baghdad.Sie trafen Oberst Arbuthnott in Bagdad und verliebten sich ineinander. Murder on the Orient Express (1974)
Was the princess covering up for our Miss Debenham, who taught shorthand in Baghdad?Deckte sie unsere Ms. Debenham... die in Bagdad Kurzschrift lehrte? Murder on the Orient Express (1974)
Baghdad, Bahamas.Bagdad, Bahamas. Pumping Iron (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bagdadThe coalition force fired at her car at the checkpoint in Bagdad.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกแดด[n. prop.] (Baēkdaēt) EN: Bagdad   FR: Bagdad

CMU English Pronouncing Dictionary
BAGDAD    B AE1 G D AE0 D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baghdad; Bagdad (Hauptstadt von Irak)Baghdad (capital of Iraq) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萨德尔市[Sà dé ěr shì, ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Sadr city (Shia township in East Bagdad), #824,390 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top