หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

bae

(30 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bae-, *bae*. Possible hiragana form: ばえ
English-Thai: Longdo Dictionary
Bae(slang ) คำนี้เป็นตัวย่อของ Before. Anyone. Else. (มาก่อนใครทั้งหมด) และหมายถึงคนรักของคุณ – ไม่ว่าจะเป็นแฟนหนุ่ม แฟนสาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bael juiceน้ำมะตูม [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baersabbr. brainstem auditory evoked response
amphisbaena(แอมฟิสบี'นะ) n., (pl. -nae, nas) หนอนจิ้งจอกจำพวก Amphisbaena, งูสองหัว. -amphisbaenian, amphisbaenic. adj.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะตูม[n.] (matūm) EN: bael fruit = bale fruit   
น้ำมะตูม[n. exp.] (nām matūm) EN: bael fruit juice   
เป็ดดำหัวดำ[n. exp.] (pet dam hūa dam) EN: Baer's Pochard   FR: Fuligule de Baer [m] ; Milouin de Baer [m]
ตลาดโบ๊เบ๊[n. exp.] (Talāt Bōbē) EN: Bo Bae Market ; Bobae Market   FR: marché de Bobae [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAE    B AY1
BAEZ    B AY0 EH1 Z
BAER    B EH1 R
BAEK    B EH1 K
BAEK    B IY1 K
BAEHR    B IY1 R
BAETZ    B IY1 T S
BAEZA    B IY1 Z AH0
BAEHR    B EH1 R
BAETEN    B EH1 T AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
たま蠅;たま蝿;癭蠅(oK);癭蝿(oK)[たまばえ;タマバエ, tamabae ; tamabae] (n) (uk) gall midge (any insect of family Cecidomyiidae) [Add to Longdo]
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
サンフェリクスバタフライフィッシュ[, sanferikusubatafuraifisshu] (n) narrow-barred butterflyfish (Amphichaetodon melbae) [Add to Longdo]
ツェツェ蠅;ツェツェ蝿[ツェツェばえ, tsuetsue bae] (n) tsetse fly [Add to Longdo]
ペンバクロミス[, penbakuromisu] (n) Pemba chromis (Chromis pembae) [Add to Longdo]
瓜実蠅;瓜実蝿[うりみばえ;ウリミバエ, urimibae ; urimibae] (n) (uk) melon fly (Bactrocera cucurbitae) [Add to Longdo]
瓜蝿;瓜蠅[うりばえ;ウリバエ, uribae ; uribae] (n) (uk) (obsc) (See 瓜羽虫) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
黄金虫;金亀子[こがねむし, koganemushi] (n) (1) (uk) scarabaeid beetle; (2) Mimela splendens (metallic-green scarabaeid beetle) [Add to Longdo]
黄色猩猩蠅;黄色猩々蠅[きいろしょうじょうばえ;キイロショウジョウバエ, kiiroshoujoubae ; kiiroshoujoubae] (n) (uk) Drosophila melanogaster (species of fruit fly) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
制御[せいぎょ, seigyo] Baendigung, Zuegelung, Kontrolle [Add to Longdo]
木石[ぼくせき, bokuseki] Baeume_und_Steine, unbelebte_Natur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top