ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brutalizing

B R UW1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brutalizing-, *brutalizing*, brutaliz
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I judged you might be good for something more than brutalizing peasants.ข้าคิดว่าเจ้าจะมีอะไรดีกว่า แค่ข่มเหงพวกชาวบ้าน The Old Gods and the New (2012)
The husband was brutalizing her. She had to run.สามีทำทารุณหล่อน หล่อนก็เลยต้องหนี Measure of a Man (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTALIZING B R UW1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brutalizing (v) brˈuːtəlaɪzɪŋ (b r uu1 t @ l ai z i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Brutalize \Bru"tal*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Brutalized}; p.
     pr. & vb. n. {Brutalizing}.] [Cf. F. brutaliser.]
     To make brutal; beasty; unfeeling; or inhuman.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top