Search result for

bribe

(86 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bribe-, *bribe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bribe[N] สินบน, Syn. inducement
bribe[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน, Syn. corrupt
bribery[N] การติดสินบน, Syn. inducement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bribe(ไบรบฺ) {bribed,bribing,bribes} n. สินบน,สิ่งล่อใจ. vt. ให้สินบน,ติดสินบน., See also: bribable adj. ดูbribe bribeable adj. ดูbribe briber n. ดูbribe bribee n. ดูbribe, Syn. graft
bribery(ไบร'บะรี) n. การให้สินบน

English-Thai: Nontri Dictionary
bribe(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
bribe(vt) ให้สินบน,ติดสินบน,กินสินบน
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bribeสินบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bribeสินบน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
briberyการให้สินบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
briberyการให้สินบน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Briberyการติดสินบน [TU Subject Heading]
Bribesการให้สินบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bribery is rife at Camelot.การติดสินบนมีอยู่ทั่วคาเมลอท To Kill the King (2008)
You shouldn't feel so comfortable. I'm sure you took bribes to help pass someone.ข้าไม่ควรที่จะรู้สึกสบายไปนี่ ข้าแน่ใจว่าเจ้าจะติดสินบนที่จะช่วยให้บางคนได้ผ่าน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
All he will accomplish is the unveiling of all the bribery connected with the examinations.เขาจะเปิดโปงการติดสินบนได้สำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบก็ตาม Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We-We-We were supposed to bribe the guardเราจะติดสินบนผู้คุม .. The Art of the Deal (2008)
They've bribed their way into large contracts, they've tried to influence foreign policy to their own benefit-- all good reasons why this country should not be outsourcing its military operations to private corporations.พวกเขาเจรจาจนได้สัญญาใหญ่ พวกเขาพยายามแทรกแซงนโยบายต่างประเทศ ผลประโยชน์,ดูมีเหตุผล Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
She's not going to use me to bribe the judge.เธอจะไม่ใช้ฉันไปติดสินบนผู้พิพากษา Look What He Dug Up This Time (2009)
Yeah, well, either way, now we won't know when she's going to make the bribe.ไม่ว่าทางไหน ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเธอจะติดสินบนเมื่อไหร่ Look What He Dug Up This Time (2009)
We know she's planning to use you to bribe Judge Oliver.เรารู้ว่าเธอวางแผนให้คุณ ติดสินบนผู้พิพากษาโอลิเวอร์ Look What He Dug Up This Time (2009)
Tell him you'll make it all go away if he refuses to make the bribe.บอกเขาว่าคุณจะล้างข้อมูลทุกอย่าง ถ้าเขาปฏิเสธการไปติดสินบน Look What He Dug Up This Time (2009)
Patty's gonna bribe him.ได้รับการสรรเสริญ\ และเหรียญสดุดีไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง Trust Me (2009)
They arrest her for the bribe, she goes to jail for a couple years, maybe.ตอนนี้ถ้าคุณกำลังคุมอาหาร--ไก่ ปลา หรือเนื้อ มีโปรตีนสูง Trust Me (2009)
If she wants to win the case, she has to go through with the bribe.ฉันไม่ได้เลือกทำคดีนี้... Trust Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bribeAll the rumors of his bribes, scandals and lovers soon blew over.
bribeBetween ourselves, he was dismissed for bribery.
bribeBetween you and me, he was dismissed for bribery.
bribeDid you or did you not accept the bribe?
bribeEverybody suspected him of taking a bribe.
bribeHe disdained bribery.
bribeHe isn't a man to take a bribe.
bribeHe is the last man to take a bribe.
bribeHe made an admission that he had accepted bribes.
bribeHe offered a big bribe to the politician.
bribeHe refused to take the bribe.
bribeHis acceptance of the present was regarded as bribery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อามิสสินจ้าง[N] bribery, See also: graft, Syn. สินจ้าง, สินบน, Example: นักข่าวที่ดีควรมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ไม่สนับสนุนการรับอามิสสินจ้างจากผู้ใด, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ มีเงินเป็นต้น
ซองขาว[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, Example: นักข่าวรับซองขาวจากพรรคการเมืองให้เขียนข่าวสนับสนุนพรรค
เงินสินบน[N] bribe, See also: tea money, Example: เขาไม่สามารถหักใจปฏิเสธเงินสินบนจากผู้มีอิทธิพลรายนี้ได้, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
ให้สินบน[V] bribe, Syn. grease one's palm; put off; buy off; suborn, Ant. ติดสินบน, Thai definition: เขาให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อปกปิดความผิดของเขา, Notes: ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดใน
ใต้โต๊ะ[N] bribery, See also: illegal payment, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: พ่อค้าจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ชนะการประมูล, Thai definition: เงินที่ให้สินบนเพื่อให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ, Notes: (สำนวน)
ส่วย[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, Example: กรมทางหลวงแล้วพร้อมรับนโยบายจากรัฐมนตรีให้เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องส่วยของตำรวจทางหลวง, Thai definition: ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นการตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์
ฟาดหัว[V] bribe, See also: buy over, buy off, Example: ทางการไม่มีวันจะเอาเขาไปเป็นทหารได้ เพราะแม่เขาเอาเงินฟาดหัวไปแล้วหมื่นห้า, Thai definition: ให้สินบนหรือติดสินบนเพื่อจูงใจใหผู้นั้นกระทำหรือไม่กระทำ, Notes: (ปาก)
สินบน[N] bribe, See also: payoff, graft, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: สินบนจำนวนนี้มีที่มาจากพ่อค้าที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าสาละวิน, Thai definition: ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำหรือไม่กระทำในตำแหน่ง ไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่, Notes: (กฎหมาย)
ติดสินบน[V] bribe, See also: offer a bribe, grease someone's palm, give a bribe, Syn. ให้สินบน, Ant. รับสินบน, Example: กว่าจะชนะการประมูลครั้งนี้ เราต้องติดสินบนผู้ใหญ่ไปหลายหมื่น
น้ำร้อนน้ำชา[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, ค่าน้ำร้อนน้ำชา, Example: เขาต้องให้น้ำร้อนน้ำชากับตำรวจที่เข้ามาช่วยเหลือไม่มากก็น้อย, Thai definition: ค่าธรรมเนียมตอบแทนให้ผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: bribe ; buy over ; buy off   
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe   FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
การให้สินบน[n. exp.] (kān hai sinbon) EN: bribery   FR: corruption [f] ; graissage de patte [m] (fam.)
ค่าน้ำร้อนน้ำชา[n.] (khānāmrønnāmchā) EN: bribe ; kickback ; slush fund   FR: bakchich [m]
กิ่งก้อย[n.] (kingkøi) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap   FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]
กินนอกกินใน[v. exp.] (kin nøk kin nai) EN: embezzle ; take graft ; take bribes   
กินสินบน[v. exp.] (kin sinbon) EN: accept bribes ; be corrupted   
เงินสินบน[n.] (ngoen sinbon) EN: bribe ; graft   FR: pot-de-vin [m]
รับสินบน[v. exp.] (rap sinbon) EN: receive bribes   FR: recevoir un pot-de-vin
เซ่น[v.] (sen) EN: bribe   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIBE    B R AY1 B
BRIBED    B R AY1 B D
BRIBES    B R AY1 B Z
BRIBERY    B R AY1 B ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bribe    (v) (b r ai1 b)
bribed    (v) (b r ai1 b d)
bribes    (v) (b r ai1 b z)
bribery    (n) (b r ai1 b @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestechung {f}; Bestechungsgeld {n} | Bestechungen {pl}; Bestechungsgelder {pl}bribe | bribes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
握らせる[にぎらせる, nigiraseru] (v1) to let a person take hold of; to bribe by slipping money into a person's hand [Add to Longdo]
黄白[こうはく, kouhaku] (n) (1) yellow and white; gold and silver; (2) bribery; corruption [Add to Longdo]
音物;引物[いんもつ(音物);いんぶつ, inmotsu ( oto mono ); inbutsu] (n) present (to build up a "friendship" with someone); bribe [Add to Longdo]
疑獄事件[ぎごくじけん, gigokujiken] (n) bribery scandal (case) [Add to Longdo]
使い物;遣い物[つかいもの, tsukaimono] (n) present; gift; bribe; usable article [Add to Longdo]
受託収賄罪[じゅたくしゅうわいざい, jutakushuuwaizai] (n) (the crime of) bribery [Add to Longdo]
収賄[しゅうわい, shuuwai] (n,vs) accepting bribes; corruption; graft; (P) [Add to Longdo]
収賄罪[しゅうわいざい, shuuwaizai] (n) (the crime of) bribery [Add to Longdo]
収賄事件[しゅうわいじけん, shuuwaijiken] (n) bribery case; bribery scandal; graft case [Add to Longdo]
水金[みずきん;すいきん, mizukin ; suikin] (n) (1) liquid gold (used for applying gold to ceramics, etc.); (2) (すいきん only) (See 月水金・げっすいきん) Wednesday and Friday; (3) bribe; sweetener; douceur [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徇私舞弊[xùn sī wǔ bì, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, ] bribery and fraud (成语 saw) [Add to Longdo]
纳贿[nà huì, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] bribery; to give or accept bribes [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] bribe; bribery [Add to Longdo]
贿[huì, ㄏㄨㄟˋ, 贿 / ] bribe; bribery [Add to Longdo]
贿赂[huì lù, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄨˋ, 贿 / ] bribe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bribe \Bribe\ (br[imac]b), n. [F. bribe a lump of bread, scraps,
   leavings of meals (that are generally given to a beggar), LL.
   briba scrap of bread; cf. OF. briber, brifer, to eat
   gluttonously, to beg, and OHG. bilibi food.]
   1. A gift begged; a present. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A price, reward, gift, or favor bestowed or promised with
    a view to prevent the judgment or corrupt the conduct of a
    judge, witness, voter, or other person in a position of
    trust.
    [1913 Webster]
 
       Undue reward for anything against justice is a
       bribe.                --Hobart.
    [1913 Webster]
 
   3. That which seduces; seduction; allurement.
    [1913 Webster]
 
       Not the bribes of sordid wealth can seduce to leave
       these ever?blooming sweets.      --Akenside.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bribe \Bribe\, v. t. [imp. & p. p. {Bribed}; p. pr. & vb. n.
   {Bribing}.]
   1. To rob or steal. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To give or promise a reward or consideration to (a judge,
    juror, legislator, voter, or other person in a position of
    trust) with a view to prevent the judgment or corrupt the
    conduct; to induce or influence by a bribe; to give a
    bribe to.
    [1913 Webster]
 
       Neither is he worthy who bribes a man to vote
       against his conscience.        --F. W.
                          Robertson.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain by a bribe; of induce as by a bribe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bribe \Bribe\, v. i.
   1. To commit robbery or theft. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To give a bribe to a person; to pervert the judgment or
    corrupt the action of a person in a position of trust, by
    some gift or promise.
    [1913 Webster]
 
       An attempt to bribe, though unsuccessful, has been
       holden to be criminal, and the offender may be
       indicted.               --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
       The bard may supplicate, but cannot bribe.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bribe
   n 1: payment made to a person in a position of trust to corrupt
      his judgment [syn: {bribe}, {payoff}]
   v 1: make illegal payments to in exchange for favors or
      influence; "This judge can be bought" [syn: {bribe},
      {corrupt}, {buy}, {grease one's palms}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top