ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breeding

B R IY1 D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breeding-, *breeding*, breed
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breeding(n) การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breeding(บรีด'ดิง) n. การเพาะพันธ์,การออกลูก,กิริยาfission, Syn. raising

English-Thai: Nontri Dictionary
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breeding๑. การผสมพันธุ์๒. การปรับปรุงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [คอมพิวเตอร์]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [TU Subject Heading]
Breedingการผสมพันธุ์สัตว์,การปรับปรุงพันธุ์ [การแพทย์]
Breeding Placeแหล่งเอื้ออำนวยต่อการแพร่พันธุ์,แหล่งเพาะพันธุ์ [การแพทย์]
Breeding, Seasonalฤดูกาลสืบพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was born in a slum. Slums are breeding grounds for criminals.เขาเกิดในสลัม สลัมจะผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับอาชญากร 12 Angry Men (1957)
These are the breeding pools.นี่คือสิ่งหล่อเลี้ยงสระ eXistenZ (1999)
Breeding pools.สระเลือด eXistenZ (1999)
He's breeding an army in the caverns of Isengard.ภายในถ้ำที่ไอเซนการ์ด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And for those who are suitable, to be breeding vessels... for our other colonies.แล้วพวกที่เหมาะสม ก็จะ... สืบเผ่าพันธุ์ของเขาต่อไป The Time Machine (2002)
She's a healthy female of breeding age.เธอเป็นสาวสะพรั่งในวัยเจริญพันธุ์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I read in Newsweek how economically depressed places... are like breeding grounds for all kinds of apocalyptic visionaries.ผมอ่านในนิวส์ว่าเศรษฐกิจสถานที่ที่มีความสุข ... เป็นเหมือนผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับทุกชนิดของวิสัยทัศน์สันทราย Wrong Turn (2003)
An unfortunate family resemblance. But we can argue breeding later.ครอบครัวของฉันแข็งไปหมดแล้ว, แล้วฉันจะอธิบายทีหลัง... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
The Middle Ages were a breeding ground for superstition.สมัยก่อนในยุดกลาง ได้เกิดความเชื่อเรื่องผี Return to House on Haunted Hill (2007)
With the canal, panama is now a breeding ground for international crime.นอกจากคลองแล้ว ที่นี่เป็นแหล่งรวมชองอาชญากรทั่วโลก Orientación (2007)
Faggots been breeding your cows, raising your chicken, even brewing your beer long before I walked my sexy ass up in this motherfucker.มีปัญหาอะไรเหรอยะ กูเป็นอเมริกัน Sparks Fly Out (2008)
It sees you as a breeding tool.มันเห็นคุณเป็นแค่แหล่งเพาะพันธุ์เท่านั้นแหละ Resident Evil: Degeneration (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breedingA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
breedingBirth is much, breeding is more. [Proverb]
breedingHe is a man of birth and breeding.
breedingHe is breeding cattle on his farm.
breedingIn late August, they set off on a long journey for breeding.
breedingNot until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.
breedingThis chemical will prevent germs from breeding.
breedingTo my knowledge, this chemical will prevent germs from breeding.
breedingWhat a surprise! The onsen lodge had turned into a fish breeding farm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเจริญพันธุ์(n) reproduction, See also: breeding
การผสมพันธุ์สัตว์(n) animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเจริญพันธุ์[kān jaroēnphan] (n, exp) EN: reproduction ; breeding  FR: reproduction [f]
การผสมพันธุ์สัตว์[kān phasomphan sat] (n, exp) EN: animal breeding ; breeding
สถานีประสมพันธุ์สัตว์[sathānī prasomphan sat] (n, exp) EN: breeding station ; breedind centre

CMU English Pronouncing Dictionary
BREEDING B R IY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breeding (v) brˈiːdɪŋ (b r ii1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, ] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing), #14,052 [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] breeding; to incubate; to hatch, #30,677 [Add to Longdo]
种蛋[zhǒng dàn, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄢˋ, / ] breeding egg, #42,368 [Add to Longdo]
种畜[zhǒng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄨˋ, / ] breeding stock (of animal species); stud, #55,507 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehung {f} | schlechte Erziehung {f}; Unerzogenheit {f}breeding | ill-breeding [Add to Longdo]
Zuchtschaf {n} | Zuchtschafe {pl}breeding ewe | breeding ewes [Add to Longdo]
Zuchtvieh {n}breeding cattle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異種交配[いしゅこうはい, ishukouhai] (n) crossbreeding [Add to Longdo]
育ち[そだち, sodachi] (n) breeding; growth; (P) [Add to Longdo]
育種[いくしゅ, ikushu] (n,vs) (plant) breeding [Add to Longdo]
育種学[いくしゅがく, ikushugaku] (n) thremmatology; study of plant and animal breeding [Add to Longdo]
温床[おんしょう, onshou] (n) hotbed; breeding ground; (P) [Add to Longdo]
近親交配[きんしんこうはい, kinshinkouhai] (n,vs) inbreeding [Add to Longdo]
群棲地[ぐんせいち, gunseichi] (n) rookery; breeding grounds; nesting place [Add to Longdo]
交配[こうはい, kouhai] (n,vs) mating; crossbreeding; cross-fertilization; cross-fertilisation [Add to Longdo]
産卵期[さんらんき, sanranki] (n) breeding or spawning season [Add to Longdo]
氏より育ち[うじよりそだち, ujiyorisodachi] (exp) birth is much, but breeding is more [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breed \Breed\, v. t. [imp. & p. p. {Bred}; p. pr. & vb. n.
   {Breeding}.] [OE. breden, AS. br[=e]dan to nourish, cherish,
   keep warm, from br[=o]d brood; akin to D. broeden to brood,
   OHG. bruoten, G. br["u]ten. See {Brood}.]
   1. To produce as offspring; to bring forth; to bear; to
    procreate; to generate; to beget; to hatch.
    [1913 Webster]
 
       Yet every mother breeds not sons alike. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If the sun breed maggots in a dead dog. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take care of in infancy, and through the age of youth;
    to bring up; to nurse and foster.
    [1913 Webster]
 
       To bring thee forth with pain, with care to breed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Born and bred on the verge of the wilderness.
                          --Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. To educate; to instruct; to form by education; to train;
    -- sometimes followed by up.
    [1913 Webster]
 
       But no care was taken to breed him a Protestant.
                          --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       His farm may not remove his children too far from
       him, or the trade he breeds them up in. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To engender; to cause; to occasion; to originate; to
    produce; as, to breed a storm; to breed disease.
    [1913 Webster]
 
       Lest the place
       And my quaint habits breed astonishment. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To give birth to; to be the native place of; as, a pond
    breeds fish; a northern country breeds stout men.
    [1913 Webster]
 
   6. To raise, as any kind of stock.
    [1913 Webster]
 
   7. To produce or obtain by any natural process. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Children would breed their teeth with less danger.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To engender; generate; beget; produce; hatch; originate;
     bring up; nourish; train; instruct.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breeding \Breed"ing\, n.
   1. The act or process of generating or bearing.
    [1913 Webster]
 
   2. The raising or improving of any kind of domestic animals;
    as, farmers should pay attention to breeding.
    [1913 Webster]
 
   3. Nurture; education; formation of manners.
    [1913 Webster]
 
       She had her breeding at my father's charge. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Deportment or behavior in the external offices and
    decorums of social life; manners; knowledge of, or
    training in, the ceremonies, or polite observances of
    society.
    [1913 Webster]
 
       Delicacy of breeding, or that polite deference and
       respect which civility obliges us either to express
       or counterfeit towards the persons with whom we
       converse.               --Hume.
    [1913 Webster]
 
   5. Descent; pedigree; extraction. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Honest gentlemen, I know not your breeding. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Close breeding}, {In and in breeding}, breeding from a male
    and female from the same parentage.
 
   {Cross breeding}, breeding from a male and female of
    different lineage.
 
   {Good breeding}, politeness; genteel deportment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Education; instruction; nurture; training; manners. See
     {Education}.
     [1913 Webster] Breeze

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breeding
   adj 1: producing offspring or set aside especially for producing
       offspring; "the breeding population"; "retained a few
       bulls for breeding purposes"
   n 1: elegance by virtue of fineness of manner and expression
      [syn: {breeding}, {genteelness}, {gentility}]
   2: the result of good upbringing (especially knowledge of
     correct social behavior); "a woman of breeding and
     refinement" [syn: {education}, {training}, {breeding}]
   3: helping someone grow up to be an accepted member of the
     community; "they debated whether nature or nurture was more
     important" [syn: {breeding}, {bringing up}, {fostering},
     {fosterage}, {nurture}, {raising}, {rearing}, {upbringing}]
   4: the production of animals or plants by inbreeding or
     hybridization
   5: the sexual activity of conceiving and bearing offspring [syn:
     {reproduction}, {procreation}, {breeding}, {facts of life}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top