ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

botten

B AA1 T AH0 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botten-, *botten*
Possible hiragana form: ぼってん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา botten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *botten*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could I just send you a cheque? - Thank you.Ich will diese Botten sofort! Starting on the Wrong Foot (1995)
Former Minister Christer Lundgren is now director of the province.(Radio:) "Der frühere Handels- minister Christer Lundgren -" "- wird Chef der Provinzialregierung in Västerbotten." Annika Bengtzon: Crime Reporter - Studio Sex (2012)
So, in the Norrbotten region.Norrbotten! Hm? Annika Bengtzon: Crime Reporter (2012)
Head of the Red Youth in the region.Er war der Leiter der "Roten Jugend" in NorrbottenAnnika Bengtzon: Crime Reporter (2012)
Son of a preacher from Laestadiaanse Saatajaurvi in Norrbotten.Streng gläubig. ... In NorrbottenAnnika Bengtzon: Crime Reporter (2012)
The dead in Norrbotten, the quotations.Erst eine Kurzmeldung. Beschreib die Todesfälle in NorrbottenAnnika Bengtzon: Crime Reporter (2012)
Give this money to the church in Laestadiaanse.Meine Gemeinde in Norrbotten soll das Geld bekommen. Annika Bengtzon: Crime Reporter (2012)
I can't think in these boots.Ich kann in diesen Botten nicht denken. In Over Your Head (2013)
The package contains half a pound of Swedish moose cheese, one of the rarest and most expensive cheeses in the world, produced only three times a year by a single farm in the county of Vasterbotten.Das Paket enthält ein halbes Pfund schwedischen Elch-Käse, einer der seltensten und teuersten Käse der Welt, der nur drei Mal im Jahr von einem einzigen Bauernhof produziert wird, in der Grafschaft VästerbottenBlood Is Thicker (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTTEN    B AA1 T AH0 N
BOTTENFIELD    B AH0 T EH1 N F IY0 L D

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  botten
   bottom; foundation; ground

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  botten /bɔtən/
   bud

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top