หรือคุณหมายถึง boßen?
Search result for

bossen

(52 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bossen-, *bossen*
Possible hiragana form: ぼっせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bossen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bossen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They don't have to suck up to TV producers, lie to journalists.Die müssen nie lieb und nett zu den Fernsehbossen sein und niemals Journalisten belügen. Doing the Honours (1981)
Is that "we" plural, or do supremos now use the royal pronoun?Sie meinen wir Plural, oder wird von Oberbossen jetzt vielleicht der Plurales Majestates benutzt? The Bed of Nails (1982)
Tell your bosses they can wipe their ass with it.Sag deinen Bossen, sie können sich damit den Arsch abwischen. Once Upon a Time in America (1984)
- Who loves your ass downtown?- Warum bist du bei den Bossen so beliebt? Someone to Watch Over Me (1987)
Yeah.- Dann redet mit den Bossen. - Um Zeit zu gewinnen? - Genau. Mobsters (1991)
Wants me to settle RTA.Ich soll mich mit den Bossen einigen. Hoffa (1992)
With their bosses.Mit ihren BossenMinbô no onna (1992)
He was the middleman that funnelled stuff to her... and through him we'll find the big guys.Er war der Mittelsmann, der ihr das Zeug gab. Er führt uns zu den BossenUndercover Blues (1993)
Back then, the bosses didn't give a fuck whether he enjoyed himself or not.Den Bossen war es damals egal, ob er Spaß daran hatte oder nicht. Casino (1995)
Like these yokels here... who never heard of Nicky or the bosses back home.Wie diese Tölpel hier, die nie von Nicky oder den Bossen gehört hatten. Casino (1995)
NICKY: Every couple of weeks, I sent Marino back to the bosses...Alle paar Wochen schickte ich Marino zu den BossenCasino (1995)
The only problem was that after a while... the bosses noticed that the suitcases were getting a little light.Das einzige Problem war, dass irgendwann... den Bossen auffiel, dass die Koffer etwas leichter wurden. Casino (1995)
The bosses, what do they give a fuck?Das ist den Bossen egal? Casino (1995)
Free of the goombahs.Freiheit von den großen BossenCity Hall (1996)
To take revenge on those traitorous CEOs then make you look like a hero by helping to defeat her.Sie nahm Rache an diesen verräterischen Firmenbossen und machte dich dann zum Helden, als du dazu beitrugst, sie zu besiegen. Shadow of a Doubt (1997)
Well, among the branch leaders of Hung Hing,von allen Bossen unserer Banden ist Bruder Bee der ehrenwerteste. Young & Dangerous: The Prequel (1998)
Canton is one of three alternate sites now being considered by Gate officials.Canton wird von den Gate-Bossen als Alternativstandort in Betracht gezogen. 11:59 (1999)
They're not the kind of girls who wonna deal with the studio bosses, the focus groups, all that industry shmoozing.Ja, das bedeutet, dass sie nicht zu denen gehören, die Kompromisse eingehen mit den Studiobossen, die Großverleiher und die ganze Industrie-Muschpoke. Inferno (2000)
They sound more like marketing managers than cops !Heutzutage klingt das eher nach dem Vokabular von Wirtschaftsbossen, als nach Polizisten. Sleepless (2001)
Or have your bosses do it.Oder überlasst das euren BossenReprise (2001)
I just met with the brass.Ich war bei den BossenGangsters (2002)
Let him take his 40-percent bullshit and run it by the other four bosses.Na ja, soll er mit seinem 40 % Scheiß mal zu den anderen 4 Bossen latschen. Eloise (2002)
You had a sit-down with two bosses.Du warst doch mit 2 Bossen zusammen. For All Debts Public and Private (2002)
I think a movement from below is not palatable to the other bosses.Ein Aufstand von unten kommt nicht gut an bei den anderen BossenWhitecaps (2002)
How are you sitting with your bosses?Wie kommst du mit deinen Bossen klar? One Arrest (2002)
Worse comes to worse, Pearlman goes to her bosses.Im Falle des Falles wird Pearlman zu ihren Bossen gehen. One Arrest (2002)
Well, your father the parson's been seen supping with the bosses.Ihr Vater, der Pfarrer, sitzt bei den Bossen zu Tisch. Episode #1.1 (2004)
Can't you talk to the higher-ups?Können Sie nicht mit Ihren Bossen reden? Rat Pack (2004)
And the longer I have before I have to brief the bosses about this deployment...Und je mehr Zeit ich habe, bevor ich den Bossen von dieser Sache berichten muss... Back Burners (2004)
We should follow him and see if he leads us up the chain.Wir folgen ihm ein paar Tage und sehen, ob er uns zu seinen Bossen führt. Nickel and Dimed: Part 2 (2004)
- Well, anyway, he contacted me four days ago and basically said he'd been to the higher-ups and got me a reprieve.Er war bei den Oberbossen. Die haben mich fast begnadigt. The Matador (2005)
Riaz had started to change. Didn't respect the leaders.Riaz hatte sich verändert, zeigte keinen Respekt mehr vor den BossenIzzat (2005)
I told you, you tell your bosses, I'd come back for any trial.Sagen Sie Ihren Bossen, ich käme zu jedem Prozess. Members Only (2006)
What's the point of a ride-along with bosses?Was soll es bringen, mit den Bossen spazieren zu fahren? Unto Others (2006)
- Problem with the bosses?- Probleme mit den BossenCorner Boys (2006)
The ones who beat the strong... are the rich ones.Nur die Brutalen werden geschlagen, von den Reichen, den BossenThree Fellas (2006)
Rainbow's Professor sent us plaintext copies of messages from East German higher-ups and their Soviet bosses in Moscow, messages we intercepted, encrypted.Rainbows Professor hat uns Klartext-Kopien von Nachrichten der ostdeutschen Führungskräfte und deren sowjetischen Bossen in Moskau geschickt. Nachrichten die wir abgefangen haben, verschlüsselt. Episode #1.1 (2007)
- He plays golf with some top directors and some studio heads even.Mit Regisseuren und einigen StudiobossenCassandra's Dream (2007)
They treat us like slaves, freedom from the master!Wir werden wie Sklaven behandelt, befreien wir uns von den BossenMy Brother Is an Only Child (2007)
- What, she's got it in for the studio brass?Wie Brad. - Sie ist hinter Studiobossen her? Hollywood Babylon (2007)
Robert Hawkins, a covert agent who was supposed to stop the attacks, is now hunted by his former bosses for the secret he holds.Robert Hawkins,... ein Undercover-Agent, der die Angriffe stoppen sollte,... wird nun von seinen ehemaligen Bossen gejagt,... wegen den Geheimnissen, die er verbirgt. Reconstruction (2008)
Robert hawkins-- a covert agent who was supposed to stop the attacks-- is now hunted by his former bosses for the secret he holds.Robert Hawkins,... ein Undercover-Agent, der die Angriffe stoppen sollte,... wird nun von seinen ehemaligen Bossen gejagt,... wegen den Geheimnissen, die er verbirgt. Was ist das? Condor (2008)
Oh god I know but if they tell my bosses, I'm gonna get in a shit load of shit!Oh Gott, ich weiß, aber wenn die das meinen Bossen erzählen, dann stecke ich knietief in der Scheiße Go Your Own Way (2008)
I'd set up a meet-and-greet with the black board of directors offer to become their exclusive supplier below current wholesale cost.Nun, dann würde ich ein Treffen zwischen Ihnen... und den Bossen der Schwarzen einleiten,... um ihnen anzubieten ihr exklusiver Lieferant zu werden,... unter dem Großhandelspreis bleibend. Petty Cash (2008)
I need you to arrange a meet with your board of directors.Ich muss ein Treffen mit Deinen Bossen arrangieren. Petty Cash (2008)
Rezian wants to sit down with the mexican brains.Rezian will ein Treffen mit den Mexikanischen BossenGenocide (2008)
But they want to talk to the brains.Aber sie wollen mit den Bossen reden. Genocide (2008)
Ronnie and Julien are out talking to the local shot callers on the d. I...- Ronnie und Julien sprechen... vertraulich mit den hiesigen BossenGame Face (2008)
I got to use your phone, run this past the bosses.Ich muss Ihr Telefon benutzen, es den Bossen darlegen. Game Face (2008)
I wish I could, but I've got generals with all the studio heads.Würd' ich wirklich gern, aber ich treffe mich heut mit den ganzen StudiobossenFire Sale (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSSEN    B AA1 S AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top