ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bosh

B AA1 SH   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bosh-, *bosh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bosh[SL] ใช้พูดถึงการเคลื่อนไหวของมือ เช่น ทาสี
bosh[SL] ไร้สาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา

English-Thai: Nontri Dictionary
bosh(n) ความไร้สาระ,ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล,เรื่องไร้สาระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bosh.ช่วยด้วยยยยยย Spellbound (2011)
Of course, Mr. Bosh.แน่นอนค่ะ คุณบอชซ์ Black Cherry (2012)
Mr. Jane. Quinton Bosh.คุณเจน ผมควอนตัน บอชซ์ Black Cherry (2012)
Bosh. Ah, you're one of the big dogs.บอชซ์ อ้า คุณคือหนึ่งในหมาตัวใหญ่นี่เอง Black Cherry (2012)
Dilmer, Phipps, and Bosh.ดิลเมอร์ ฟิปส์ แล้วก็บอชซ์ Black Cherry (2012)
Sure, Bosh.ได้,บอช Black Cherry (2012)
- Bosh. - What?บอช อะไรกันเนี่ย? Black Cherry (2012)
He and Bosh hate each other.เขากับบอชซ์เกลียดขี้หน้ากันนี่นา Black Cherry (2012)
Yeah. Thanks, Bosh.เย่ห์.ขอบคุณ บอช Black Cherry (2012)
You really think Bosh is the kind of guy that's gonna sit around and take the rap when you two dopes are available?คุณคิดจริงๆหรือว่าบอช เป็นคนประเภท จะยอมรับผิดคนเดียว ทั้งๆที่คุณสองคนยังอยู่ Black Cherry (2012)
Um... then Bosh...อืม ที่นี้ บอช Black Cherry (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSH    B AA1 SH
BOSHER    B AA1 SH ER0
BOSHART    B AA1 SH AA0 R T
BOSHELL    B AA1 SH AH0 L
BOSHERS    B AA1 SH ER0 Z
BOSHEARS    B AA1 SH IH0 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bosh    (n) bˈɒʃ (b o1 sh)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boshaftigkeit {f}evilness [Add to Longdo]
Boshaftigkeit {f}; Gehässigkeit {f} | etw. aus reiner Boshaftigkeit tunspite | to do sth. out of spite [Add to Longdo]
Boshaftigkeit {f}shrewishness [Add to Longdo]
Bosheit {f}; Arglist {f} | Bosheiten {pl} | aus Bosheit | aus lauter Bosheitmalice | malices | out of malice | from pure malice [Add to Longdo]
Bosheit {f}cursedness [Add to Longdo]
Bosheit {f}fiendishness [Add to Longdo]
Bosheit {f}impishness [Add to Longdo]
Bosheit {f}; Böswilligkeit {f}maliciousness [Add to Longdo]
Bosheit {f} | Bosheiten {pl}malignity | malignities [Add to Longdo]
Bosheit {f}; Verruchtheit {f}wickedness [Add to Longdo]
boshaft; schadenfroh; schelmisch; mutwillig {adj}mischievous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant [Add to Longdo]
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining [Add to Longdo]
しょぼしょぼ[, shoboshobo] (adv,vs) drizzling; weakly (blinking); blearily [Add to Longdo]
たこつぼ心筋症[たこつぼしんきんしょう, takotsuboshinkinshou] (n) (See たこつぼ型心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] Personaleinstellung, Anwerbung, Einladung [Add to Longdo]
母子[ぼし, boshi] Mutter_und_Kind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bosh \Bosh\, n. [Cf. G. posse joke, trifle; It. bozzo a rough
   stone, bozzetto a rough sketch, s-bozzo a rough draught,
   sketch.]
   Figure; outline; show. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bosh \Bosh\, n. [Turk.]
   Empty talk; contemptible nonsense; trash; humbug. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bosh \Bosh\, n.; pl. {Boshes}. [Cf. G. b["o]schung a slope.]
   [1913 Webster]
   1. One of the sloping sides of the lower part of a blast
    furnace; also, one of the hollow iron or brick sides of
    the bed of a puddling or boiling furnace.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The lower part of a blast furnace, which slopes
    inward, or the widest space at the top of this part.
    [1913 Webster]
 
   3. In forging and smelting, a trough in which tools and
    ingots are cooled.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bosh
   n 1: pretentious or silly talk or writing [syn: {baloney},
      {boloney}, {bilgewater}, {bosh}, {drool}, {humbug},
      {taradiddle}, {tarradiddle}, {tommyrot}, {tosh}, {twaddle}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BOSH
     Bytestreams Over Synchronous HTTP (HTTP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top