Search result for

books

(98 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -books-, *books*, book
English-Thai: Longdo Dictionary
bookstore(n) ร้านหนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookshelf[N] ชั้นหนังสือ, Syn. bookcase
bookstall[N] ร้านหนังสือเล็ก, Syn. news-stand
bookstore[N] ร้านหนังสือ, See also: ร้านขายหนังสือ, Syn. bookshop
bookseller[N] คนขายหนังสือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
bookstall(บุค'สทอล) n. ที่สำหรับตั้งหนังสืออ่าน
bookstandร้านขายหนังสือเล็ก,แผงหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstoren. ร้านขายหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bookseller(n) คนขายหนังสือ
bookshop(n) ร้านขายหนังสือ
bookstall(n) แผงขายหนังสือ
bookstand(n) แผงหนังสือ,ร้านขายหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Booksหนังสือ [TU Subject Heading]
Booksหนังสือ [การแพทย์]
Books and readingหนังสือและการอ่าน [TU Subject Heading]
Books on postage stampsวรรณกรรมบนไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Books, Talkingหนังสือสำหรับพูด [การแพทย์]
Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Booksellers and booksellingผู้ขายหนังสือและการขายหนังสือ [TU Subject Heading]
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookstoresร้านหนังสือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You should read books like this and learn somethingนายควรอ่านแล้วเรียนรู้บางอย่างจากหนังสือเล่มนี้ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
They're like the har potter books I never had.เหมือนหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่ฉันไม่เคยมี Rise Up (2008)
Uh, yes. He's going to read a lot of classic books,ใช่ เขาจะอ่านหนังสือคลาสสิค Mirror, Mirror (2008)
You take out that Mayan boss, and you will trip a wire that sends this town into the history books.นายนัดหัวหน้าพวกมายันออกไปคุย และเชื่อมที่ดีสัมพันธ์กัน จะส่งผลให้เมืองนี้ ถูกบันทึกลงในหนังสือประวัติศาสตร์ Hell Followed (2008)
I did the books out of the back office.ฉันทำงานเป็นผู้ช่วยอยู่หลังครัว Giving Back (2008)
So I cooked his books for about a year.ตอนนั้นฉันเป็นลูกมือในครัวของเขา ประมาณปีหนึ่งได้ Giving Back (2008)
Chuck's been cooking the books for the Asian mob.ชัคเคยเป็นคนทำอาหารตามใบสั่ง ให้กับมาเฟียคนเอเชีย Giving Back (2008)
A steady diet of self-help books.เลิกพึ่งหนังสือแนวพัฒนาตัวเองทั้งหลาย 52 Pickup (2008)
I read your books,david.ผมอ่านหนังสือของคุณแล้ว เดวิด Masterpiece (2008)
This is all about my books?ตกลงว่ามันเป็นเพราะหนังสือของผมเหรอ Masterpiece (2008)
I told you,i read all of your books.ผมบอกแล้วว่าผมได้อ่านหนังสือของคุณ Masterpiece (2008)
i had books and notebooks.ผมมีหนังสือกับสมุดโน๊ต The Instincts (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
booksHe has a large number of books.
booksThe girl was holding several books. Not text books but thick case bound books.
booksI ordered several books from England.
booksI disposed of all the books.
booksThose are my books.
booksThe money was put into a special fund to buy books for the school library.
booksThese are my books; those are his.
booksBegin with such books as you can easily understand.
booksMy father, who is very busy, has no time to read books.
booksI read a few books last week.
booksThere are not any books under the desk.
booksThe man lent me two books this morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นวางหนังสือ[N] bookshelf
ร้านขายหนังสือ[N] bookshop
ร้านหนังสือ[N] bookstore, Example: ใครก็ตามที่เป็นนักอ่านได้เดินเข้าร้านหนังสือ แค่ได้ก้าวเข้าไปในร้านก็มีความสุขแล้ว, Count unit: ร้าน, Thai definition: สถานที่ขายหนังสือ
ร้านขายหนังสือ[N] bookstore, Syn. ร้านหนังสือ, Example: เมื่ออายุ 19 ปี ผมชอบไปเดินเที่ยวตามร้านขายหนังสือแถววังบูรพา, Count unit: ร้าน
คนขายหนังสือ[N] bookseller, Example: เรื่องหนังสือออกใหม่ต้องถามคนขายหนังสือถึงจะถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ[n. exp.] (kān baeng mūatmū nangseū) EN: classification of books ; library classification   FR: classification des ouvrages [f]
กรอกบัญชี[v. exp.] (krøk banchī) EN: keep books ; keep accountants   
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post   FR: enregistrer
หน้า[n.] (nā) EN: [classifier : pages (books, magazines, newspapers)]   FR: [classificateur : pages de livres, magazines et journaux]
งบบัญชี[v. exp.] (ngop banchī) EN: settle accounts ; balance the books   
ง่วนอยู่กับหนังสือ[v. exp.] (ngūan yū kap nangseū) EN: bury oneself in books   
แผงหนังสือ[n. exp.] (phaēng nangseū) EN: bookstall   FR: étalage de livres [m] ; kiosque de livres [m] ; kiosque à journaux [m]
ร้านขายหนังสือ[n.] (rān khāi nangseū) EN: bookseller ; bookshop ; bookstore (Am.)   FR: librairie [f]
ร้านหนังสือ[n.] (rān nangseū) EN: bookstore ; bookshop   FR: librairie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKS    B UH1 K S
BOOKS'    B UH1 K S
BOOKSTOP    B UH1 K S T AA2 P
BOOKSHOP    B UH1 K SH AA2 P
BOOKSMITH    B UH1 K S M IH2 TH
BOOKSHOPS    B UH1 K SH AA2 P S
BOOKSTORE    B UH1 K S T AO2 R
BOOKSHELF    B UH1 K SH EH2 L F
BOOKSTORES    B UH1 K S T AO2 R Z
BOOKSELLER    B UH1 K S EH2 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
books    (v) (b u1 k s)
bookshop    (n) (b u1 k sh o p)
bookstore    (n) (b u1 k s t oo r)
bookshops    (n) (b u1 k sh o p s)
bookstall    (n) (b u1 k s t oo l)
bookstores    (n) (b u1 k s t oo1 z)
bookseller    (n) (b u1 k s e l @ r)
bookstalls    (n) (b u1 k s t oo l z)
booksellers    (n) (b u1 k s e l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgeliehene Bücherbooks on loan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612) [Add to Longdo]
コードブックス[, ko-dobukkusu] (n) code-books [Add to Longdo]
コミック[, komikku] (adj-na,n) comic books; comics; (P) [Add to Longdo]
コリント書[コリントしょ, korinto sho] (n) (obsc) (See コリント人への手紙) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
コリント人への手紙[コリントじんへのてがみ, korinto jinhenotegami] (n) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
ゼロゼロセブン[, zerozerosebun] (n) 007 (James Bond's code in the books and films); double-oh-seven [Add to Longdo]
パブリッシング[, paburisshingu] (n) publishing (of books, magazines, etc.) [Add to Longdo]
ピリオドを打つ[ピリオドをうつ, piriodo woutsu] (exp,v5t) (See 終止符を打つ) put an end (to); close the books (on) [Add to Longdo]
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图书[tú shū, ㄊㄨˊ ㄕㄨ, / ] books (in a library or bookstore), #4,677 [Add to Longdo]
书籍[shū jí, ㄕㄨ ㄐㄧˊ, / ] books; works, #7,148 [Add to Longdo]
书店[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] bookstore, #7,973 [Add to Longdo]
书架[shū jià, ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ, / ] bookshelf, #17,327 [Add to Longdo]
书刊[shū kān, ㄕㄨ ㄎㄢ, / ] books and publications, #22,900 [Add to Longdo]
载籍[zǎi jí, ㄗㄞˇ ㄐㄧˊ, / ] books (in Confucian education) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top