Search result for

books

(109 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -books-, *books*.
English-Thai: Longdo Dictionary
bookstore(n) ร้านหนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookshelf    [N] ชั้นหนังสือ, Syn. bookcase
bookstall    [N] ร้านหนังสือเล็ก, Syn. news-stand
bookstore    [N] ร้านหนังสือ, See also: ร้านขายหนังสือ, Syn. bookshop
bookseller    [N] คนขายหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Booksหนังสือ [TU Subject Heading]
Booksหนังสือ [การแพทย์]
Books and readingหนังสือและการอ่าน [TU Subject Heading]
Books on postage stampsวรรณกรรมบนไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Books, Talkingหนังสือสำหรับพูด [การแพทย์]
Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Booksellers and booksellingผู้ขายหนังสือและการขายหนังสือ [TU Subject Heading]
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookstoresร้านหนังสือ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
bookstall(บุค'สทอล) n. ที่สำหรับตั้งหนังสืออ่าน
bookstandร้านขายหนังสือเล็ก,แผงหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstoren. ร้านขายหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bookseller(n) คนขายหนังสือ
bookshop(n) ร้านขายหนังสือ
bookstall(n) แผงขายหนังสือ
bookstand(n) แผงหนังสือ,ร้านขายหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
books"Where are your books?" "They are on the desk."
books"Are those your books?" "No, they aren't."
books"Whose books are these?" "They are Alice's."
books"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.
booksThe downstairs was rented to a bookseller.
booksCan you pick out a few good books to read?
booksDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
booksRead whatever books you think proper.
booksYou can borrow three books at a time.
booksRead such books as interest you.
booksHow many books do you read a month?
booksYou may take either of the two books.
booksThe more books you read, the more you'll know.
booksHow did you come by these rare books?
booksHow did you come by those rare books?
booksIt would be better for you to read more books.
booksYou can borrow three books at a time.
booksHow many books do you have?
booksDo you have any foreign books?
booksYou have three times as many books as I.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
So you'd be working closely with those writers to come up with creative approaches to selling their books.แล้ว คุณทำงานใกล้ชิดกับนักเขียนเหล่านั้น ดีถึงขนาด สร้างสรรค์ ที่จะขายหนังสือเหล่านั้น Crime Doesn't Pay (2009)
He suggested a second set of books.ทนายแนะนำให้มีสมุดบัญชีชุดที่สองขึ้นมา Marry Me a Little (2009)
I like him. He buys me comic books.ผมชอบเขานะฮะ เขาซื้อหนังสือการ์ตูนให้ผม Marry Me a Little (2009)
"the age of innocence" is one of the most beautiful books ever. ugh.วัยแห่งความไร้เดียวสา เป็นหนึ่งในหนังสือที่สวยงามที่สุด The Age of Dissonance (2009)
Probably isn't in the history books because...อาจจะไม่ได้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ ก็เพราะ... . Legion (2009)
Resigned to uh, books on tape.ถูกลดหย่อนโทษไม่ให้ทำงาน ทำบัญชีโดยฟังเทป Na Triobloidi (2009)
Run the books, keep everybody zipped up.จัดการทำบัญชี ทำให้ทุกคนไม่พูดมาก Fix (2009)
- Bobby turned up, told Luann he's handling her books and shit.- บ๊อบี้ก่อเรื่อง บอกลูแอนว่าเขาเป็นคนจัดการ บัญชีของเธอและบัญชีเหี้ยของเก่า Fix (2009)
Should've given me a heads up about Bobby taking over Luann's books.น่าจะเตือนฉันล่วงหน้า เรื่องบ๊อบบี้เข้าควบคุมบัญชีของลูแอน Fix (2009)
Handled two sets of books.จัดทำบัญชีขึ้นมาสองชุด Fix (2009)
Lin was real sloppy with his money, so I cooked his books for about a year.หลินขี้หลงขี้ลืมสุดๆเรื่องเงินของเขา ฉันเป็นคนทำบัญชีในครัวของเขาประมาณปีหนึ่งได้ Potlatch (2009)
He can do the books at Caracara. It'll free Bobby up.เขาทำบัญชีที่คาราคาร่าได้ บ๊อบบี้จะได้สะบาย Potlatch (2009)
It's a gift from the Chinese. He could help with the books.มันเป็นของขวัญจากพวกคนจีน เขาช่วยทำบัญชีได้ Potlatch (2009)
Ever since I took over her books.ตั้งเเต่ตอนที่ฉันทำบัญชีให้เธอ Fa Guan (2009)
He kept the books.เขาเป็นสมุห์บัญชี Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นวางหนังสือ    [N] bookshelf
ร้านขายหนังสือ    [N] bookshop
ร้านหนังสือ    [N] bookstore, Example: ใครก็ตามที่เป็นนักอ่านได้เดินเข้าร้านหนังสือ แค่ได้ก้าวเข้าไปในร้านก็มีความสุขแล้ว, Count unit: ร้าน, Thai definition: สถานที่ขายหนังสือ
ร้านขายหนังสือ    [N] bookstore, Syn. ร้านหนังสือ, Example: เมื่ออายุ 19 ปี ผมชอบไปเดินเที่ยวตามร้านขายหนังสือแถววังบูรพา, Count unit: ร้าน
คนขายหนังสือ    [N] bookseller, Example: เรื่องหนังสือออกใหม่ต้องถามคนขายหนังสือถึงจะถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ[n. exp.] (kān baeng mūatmū nangseū) EN: classification of books ; library classification   FR: classification des ouvrages [f]
กรอกบัญชี[v. exp.] (krøk banchī) EN: keep books ; keep accountants   
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post   FR: enregistrer
หน้า[n.] (nā) EN: [classifier : pages (books, magazines, newspapers)]   FR: [classificateur : pages de livres, magazines et journaux]
งบบัญชี[v. exp.] (ngop banchī) EN: settle accounts ; balance the books   
ง่วนอยู่กับหนังสือ[v. exp.] (ngūan yū kap nangseū) EN: bury oneself in books   
แผงหนังสือ[n. exp.] (phaēng nangseū) EN: bookstall   FR: étalage de livres [m] ; kiosque de livres [m] ; kiosque à journaux [m]
ร้านขายหนังสือ[n.] (rān khāi nangseū) EN: bookseller ; bookshop ; bookstore (Am.)   FR: librairie [f]
ร้านหนังสือ[n.] (rān nangseū) EN: bookstore ; bookshop   FR: librairie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKS    B UH1 K S
BOOKS'    B UH1 K S
BOOKSTOP    B UH1 K S T AA2 P
BOOKSHOP    B UH1 K SH AA2 P
BOOKSMITH    B UH1 K S M IH2 TH
BOOKSHOPS    B UH1 K SH AA2 P S
BOOKSTORE    B UH1 K S T AO2 R
BOOKSHELF    B UH1 K SH EH2 L F
BOOKSTORES    B UH1 K S T AO2 R Z
BOOKSELLER    B UH1 K S EH2 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
books    (v) (b u1 k s)
bookshop    (n) (b u1 k sh o p)
bookstore    (n) (b u1 k s t oo r)
bookshops    (n) (b u1 k sh o p s)
bookstall    (n) (b u1 k s t oo l)
bookstores    (n) (b u1 k s t oo1 z)
bookseller    (n) (b u1 k s e l @ r)
bookstalls    (n) (b u1 k s t oo l z)
booksellers    (n) (b u1 k s e l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgeliehene Bücherbooks on loan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612) [Add to Longdo]
コードブックス[, ko-dobukkusu] (n) code-books [Add to Longdo]
コミック[, komikku] (adj-na,n) comic books; comics; (P) [Add to Longdo]
コリント書[コリントしょ, korinto sho] (n) (obsc) (See コリント人への手紙) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
コリント人への手紙[コリントじんへのてがみ, korinto jinhenotegami] (n) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
ゼロゼロセブン[, zerozerosebun] (n) 007 (James Bond's code in the books and films); double-oh-seven [Add to Longdo]
パブリッシング[, paburisshingu] (n) publishing (of books, magazines, etc.) [Add to Longdo]
ピリオドを打つ[ピリオドをうつ, piriodo woutsu] (exp,v5t) (See 終止符を打つ) put an end (to); close the books (on) [Add to Longdo]
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图书[tú shū, ㄊㄨˊ ㄕㄨ, / ] books (in a library or bookstore) [Add to Longdo]
书刊[shū kān, ㄕㄨ ㄎㄢ, / ] books and publications [Add to Longdo]
书店[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] bookstore [Add to Longdo]
书架[shū jià, ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ, / ] bookshelf [Add to Longdo]
书籍[shū jí, ㄕㄨ ㄐㄧˊ, / ] books; works [Add to Longdo]
载籍[zǎi jí, ㄗㄞˇ ㄐㄧˊ, / ] books (in Confucian education) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top