ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bondi

B AA1 N D IY0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bondi-, *bondi*
Possible hiragana form: ぼんぢ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonding[N] การเชื่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bondingn. การผนึก,การเชื่อม,การบัดกรี,การเชื่อมกำบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
bonding(n) การเชื่อม,การบัดกรี,การผนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bondingการประกันภัยค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bondingการยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Bondingความรัก,ความใกล้ชิดสนิทสนม [การแพทย์]
Bonding Theoriesทฤษฎีที่เกี่ยวกับพันธะเคมี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bonding section (n vt ) ในส่วนการเชื่อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unidirectional bonding strip.ขอสก็อตเทพหน่อย. Toy Story (1995)
- What are you talking about? Where's that bonding strip?- นายพูดเรื่องอะไร สก็อตเทปอยู่ไหน Toy Story (1995)
I think that you and Mitch need some bonding time.ผมคิดว่าคุณและมิทช์ต้องมีเวลาพันธะ Showtime (2002)
We haven't done any bonding at all yet.เราไม่ได้ทำพันธะใด ๆ เลยยัง Showtime (2002)
- They're not bonding.- พวกเขาจะไม่ยึดติด Showtime (2002)
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.ฐานข้อมูลของผม ไม่ครอบคลุม เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
There's a female bonding ritual going on in the den,สาวๆมีพิธีกรรมอยู่ข้างบนน่ะ Shall We Dance (2004)
Well, it was more of an attempt at bonding via a shared similar experience.แหม มันก็แค่ความพยายาม สร้างความคุ้นเคย โดยผ่าน ประสบการณ์คล้ายๆ กัน Pilot (2004)
You'll support him in those straight emo bonding ways until eventually all his repressed passion explodes.ไปช่วยให้เขาแน่ใจสิว่า เขาไม่เป็นเกย์ แต่เป็นผัวเกย์ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Straight male bonding, step one.จับมือแบบผู้ชายไงล่ะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
After two nights of sleepless bonding with my son, i nearly dozed off while repairing mrs.สองคืนหลังจากไม่ได้หลับได้นอนเพราะต้องดูแลลูกชายตัวเอง ผมเกือบวูบไปหลายทีตอนที่กำลังกรอฟันให้กับคุณนายโคลบี้ Distant Past (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound   FR: rebondir
โดด[v.] (dōt) EN: jump ; leap   FR: sauter ; bondir
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive   FR: bondir ; sauter ; plonger
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring   FR: jaillir ; rebondir ; sauter
กระเด้ง[v.] (kradēng) EN: spring ; bounce ; leap   FR: rebondir
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet   FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip   FR: sauter ; bondir
กระโจน[v.] (krajōn) EN: leap ; jump ; spring ; bound ; bounce   FR: bondir ; sauter
ลิงโลด[v.] (linglōt) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy   FR: sauter de joie ; bondir de joie
โลด[v.] (lōt) EN: jump ; leap ; spring   FR: bondir ; sauter

CMU English Pronouncing Dictionary
BONDI    B AA1 N D IY0
BONDING    B AA1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonding    (v) bˈɒndɪŋ (b o1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邦迪[bāng dí, ㄅㄤ ㄉㄧˊ, ] Bondi (name); band-aid (loan), #75,113 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボンディング[, bondeingu] (n) bonding [Add to Longdo]
核仁[かくじん, kakujin] (n) nuclear bonding; nuclear force [Add to Longdo]
女同士;女どうし[おんなどうし, onnadoushi] (exp) female bonding; bosom buddies; between women [Add to Longdo]
接合温度[せつごうおんど, setsugouondo] (n) bonding temperature (for diffusion bonding); welding temperature (for diffusion welding); junction temperature (of a semiconductor) [Add to Longdo]
接着面[せっちゃくめん, secchakumen] (n) joining surface; bonding plane; adherend [Add to Longdo]
男同士;男どうし[おとこどうし, otokodoushi] (exp) male bonding; between men [Add to Longdo]
同士[どうし, doushi] (n,n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P) [Add to Longdo]
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling [Add to Longdo]
放浪癖[ほうろうへき, hourouheki] (n) vagrant habits; vagabondism; wanderlust [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top