ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bondar

B AH0 N D AA1 R   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bondar-, *bondar*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bondar มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bondar*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Directed by Sergei BONDARCHUKRegie Sergej BONDARTSCHUK War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Screen adaptation by Sergei BONDARCHUK, Vassily SOLOVIOVVerfilmung: Sergej BONDARTSCHUK, Wassili SOLOWJOW War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Sergei BONDARCHUK as Pierre BezukhovPierre Besuchow - Sergej BONDARTSCHUK War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Directed by Sergei BONDARCHUKRegie Sergej BONDARTSCHUK War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Screen Adaptation by Sergei BONDARCHUK, Vassily SOLOVIOVVerfilmung: Sergej BONDARTSCHUK, Wassili SOLOWJEW War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Sergei BONDARCHUK as Pierre Bezukhov Vyacheslav TIKHONOV as Andrei BolkonskyPierre Besuchow - Sergej BONDARTSCHUK Andrej Bolkonski - Wjatscheslaw TICHONOW War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Directed by Sergei BONDARCHUKRegie Sergej BONDARTSCHUK War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
Screen Adaptation by Sergei BONDARCHUK, Vassily SOLOVIOVVerfilmung: Sergej BONDARTSCHUK, Wassili SOLOWJEW War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
Liudmila SAVELYEVA as Natasha Rostova Sergei BONDARCHUK as Pierre BezukhovNatascha Rostowa - Ludmila SAWELJEWA Pierre Besuchow - Sergej BONDARTSCHUK War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
Directed by Sergei BONDARCHUKRegie Sergej BONDARTSCHUK War and Peace, Part IV: Pierre Bezukhov (1967)
Screen Adaptation by Sergei BONDARCHUK, Vassily SOLOVIOVVerfilmung: Sergej BONDARTSCHUK, Wassili SOLOWJEW War and Peace, Part IV: Pierre Bezukhov (1967)
Sergei BONDARCHUK as Pierre Bezukhov Liudmila SAVELYEVA as Natasha RostovaPierre Besuchow - Sergej Bondartschuk Natascha Rostowa - Ljudmila SAWELJEWA War and Peace, Part IV: Pierre Bezukhov (1967)
Based upon the novel by Yuri BONDAREV.Nach dem gleichnamigen Roman von Juri BONDARJEW Goryachiy sneg (1972)
BONDAREV Ye.BONDARJEW, Je. Goryachiy sneg (1972)
Sergey Bondarchuk?Sergej Bondartschuk? Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
People's Artist of the USSR Sergey BONDARCHUKVolkskünstler der UdSSR Sergej BONDARTSCHUK They Fought for Their Country (1975)
Screen Adaptation and Direction by Sergey BONDARCHUKVerfilmung und Regie Sergej BONDARTSCHUK They Fought for Their Country (1975)
And of course,Und natürlich Genosse Bondartschuk. Citizen X (1995)
- Bondarchuk is a stupid man.Bondartschuk ist ein Dummkopf. Citizen X (1995)
I found it fascinating that Secretary Bondarchuk was so vehement about pursuing them.Ich fand es faszinierend, wie vehement Sekretär Bondartschuk dafür war, sie zu verfolgen. Citizen X (1995)
Bondarchuk suspects a cop now, someone who knows how to kill and get away with it.Bondartschuk verdächtigt jetzt einen Polizisten. Jemand, der weiß, wie man tötet und damit durch kommt. Citizen X (1995)
Ed Kranepool hit a line drive down right field but it hit the wall, fouled by a foot.Jesse Bondar hat einen Ball zwischen der ersten... und 2. Base versenkt. Lucky Number Slevin (2006)
Bondarenko just called Lenz from Lehniner Square.Bondarenko hat Lenz angerufen, von Höhe Lehniner Platz aus. Alles hat seine Zeit (2010)
One of them might be Bondarenko.Der eine könnte Bondarenko sein. Alles hat seine Zeit (2010)
Lenz and son are driving with two Russians. One might be Bondarenko. They're headed in your direction.Lenz und Sohn fahren mit zwei Russen, einer davon vermutlich Bondarenko, aus Berlin raus in eure Richtung, grob. Alles hat seine Zeit (2010)
- Bondarenko.- Bondarenko. Gagarin. Pervyy v kosmose (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BONDAR    B AH0 N D AA1 R

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Bondar \Bon"dar\ (b[o^]n"d[aum]r), n. [Native name.] (Zool.)
     A small quadruped of Bengal ({Paradoxurus bondar}), allied to
     the genet; -- called also {musk cat}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top