ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bomber's

B AA1 M ER0 Z   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bomber's-, *bomber's*, bomber'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bomber's on his way to the dock. He's due there any minute.See if we can get a pIate. Deja Vu (2006)
Yeah, the bomber's younger brother.ใช่ เขาเป็นน้องชาย ของมือระเบิด Painless (2011)
You have the bomber's name?คุณรู้ชื่อมือระเบิดงั้นเหรอ? Source Code (2011)
The bomber's in the building?มือระเบิดอยู่ในอาคารเหรอ 47 Seconds (2012)
I have a piece of the Fizzle Bomber's timer.ผมมีชิ้นส่วนประกอบระเบิดของ ฟิซเซอร์ บอมเบอร์ Predestination (2014)
But the Fizzle Bomber's still out there.แต่ ฟิซเซอร์บอมเบอร์ ยังลอยนวลอยู่นะ Predestination (2014)
Any signal that gets through could be the one that reaches the transceiver in the bomber's stomach.สัญญาณใดๆ ที่ผ่านไปได้ อาจเป็นสัญญาณ ที่เข้าถึงตัวรับ ที่อยู่ในกระเพาะของมือระเบิด Red X (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMBER'S    B AA1 M ER0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top