ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bogie

B UH1 G IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bogie-, *bogie*
Possible hiragana form: ぼぎえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bogie[N] ตู้รถไฟ, See also: โบกี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bogie(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, are you going to Bogie Lowenbrau's thing on Friday night?ตกลง เธอจะไปปาร์ตี้ของโบกี้ วันศุกร์นี้มั้ย? 10 Things I Hate About You (1999)
Bogie is in the weeds ten miles out, not squawking.อากาศยานบินจากระยะ 10 ไมล์ ไม่ระบุสัญชาติ Transformers (2007)
Bogie at 5:00.เจอกันตอน 5 โมงนะ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Mission control, I've got a bogie on my 6.ศูนย์ควบคุมภารกิจ มีข้าศึกอยู่ที่ 6 นาฬิกาของผม Basic Rocket Science (2010)
Two bogies coming your way, Carter.เป้าหมายสองคนเข้าหาคุณ คาร์เตอร์ Lady Killer (2013)
Sir, we have multiple bogies converging on our starboard flank.หัวหน้า มีข้าศึกบินกันเข้ามา ทางกราบขวาของยานค่ะ ปล่อยของดีให้มันดู Avengers: Age of Ultron (2015)
We got bogies on the bus.ข้าศึกอยู่บนรถนักโทษ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบกี้[N] bogie, Example: พอรถจอดในสถานีเขาก็สั่งทหารราบที่อยู่โบกี้หลังติดกันให้รีบกระโดดลงยึดสถานี, Thai definition: ตู้รถโดยสารของรถไฟ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบกี้[n.] (bōkī) EN: bogie   FR: bogie = boggie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOGIE B UH1 G IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bogie (n) bˈougiː (b ou1 g ii)
bogies (n) bˈougɪz (b ou1 g i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehgestell {n}bogie [Br.]; truck [Am.] [Add to Longdo]
Laufrad {n}bogie wheel; wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブルボギー[, daburubogi-] (n) double bogie [Add to Longdo]
ダボ[, dabo] (n) (abbr) (See ダブルボギー) double bogie [Add to Longdo]
ボギー(P);ボキー[, bogi-(P); boki-] (n) bogey (golf); bogie; (P) [Add to Longdo]
ボギー車[ボギーしゃ, bogi-sha] (n) bogie car [Add to Longdo]
疑心暗鬼[ぎしんあんき, gishin'anki] (exp) Suspicion will raise bogies; Once you suspect something, everything else will look suspicious [Add to Longdo]
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth [Add to Longdo]
台車[だいしゃ, daisha] (n) push car; flatcar; bogie; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bogey \Bo"gey\, n.; pl. {Bogeys}. [Also {bogie} and {bogy},
   plural {bogies}.]
   1. A goblin; a bugbear.
 
   Syn: bogeyman.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
        I have become a sort of bogey -- a kill-joy. --Wm.
                          Black.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Golf) a score one stroke over par for a hole; formerly,
    the definition of bogey was the same as that now used for
    {par}, i.e., an ideal score or number of strokes, for each
    hole, against which players compete; -- it was said to be
    so called because assumed to be the score of an imaginary
    first-rate player called Colonel Bogey. Now the standard
    score is called {par}.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   3. (Mil.) an unidentified aircraft; in combat situations,
    such craft not identified as friendly are assumed to be
    hostile.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bogie \Bo"gie\, n. [A dialectic word. N. of Eng. & Scot.]
   A four-wheeled truck, having a certain amount of play around
   a vertical axis, used to support in part a locomotive on a
   railway track.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bogie
   n 1: an evil spirit [syn: {bogey}, {bogy}, {bogie}]
   2: an unidentified (and possibly enemy) aircraft [syn: {bogy},
     {bogie}, {bogey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top