ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bobbi

B AA1 B IY0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobbi-, *bobbi*
Possible hiragana form: ぼっび
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bobbin[N] กระสวยด้าย, See also: หลอดด้าย, Syn. spool, spindle
bobbie hat and scarf[SL] หัวเราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobbinn. หลอดด้าย,กระสวย,หลอดสายไฟ,โครงสายม้วน
bobbish(บอบ'บิช) adj. มีจิตใจที่เร่าร้อน,ฮึกเหิม

English-Thai: Nontri Dictionary
bobbin(n) หลอดด้าย,กระสวย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But when I left Bobbi and Patrick with you, I guess I just was hoping you'd rub off on them.เมื่อเด็กๆออกไปกับเธอ\ พี่หวังว่าเธอจะทำให้เขาสนุก Bedtime Stories (2008)
Going in on the ground will be Bobbi and Hunter.คนที่จะเดินเท้าเข้าไป คือบ๊อบบี้และฮันเตอร์ Many Heads, One Tale (2015)
May, Bobbi and Hunter may need extraction sooner than we thought.เมย์คะ บ๊อบบี้และฮันเตอร์ อาจต้องหลบหนีเร็วกว่าที่คิดไว้ Many Heads, One Tale (2015)
- I'll exit here with Bobbi and Hunter.- ฉันจะออกไปตรงนี้กับบ๊อบบี้และฮันเตอร์ Maveth (2015)
Bobbi and Hunter are with me.บ๊อบบี้กับฮันเตอร์อยู่กับฉัน Maveth (2015)
Or Bobbi and I can cover a couple of the barricaded entrances, buy us enough time for the portal to open.ไม่งั้นก็ให้บ๊อบบี้กับฉันคุมทางเข้าไว้ ถ่วงเวลาพอให้ประตูมิติเปิด Maveth (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระสวย[N] shuttle, See also: bobbin, spindle, Thai definition: เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสวย[n.] (krasūay) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle   FR: navette [f]
กรอด้าย[v. exp.] (krø dāi) EN: wind a bobbin ; reel yarn   
กรอกระสวย[v. exp.] (krø krasūay) EN: wind a bobbin   
นอร์แบร์โต บ็อบบิโอ[n. prop.] (Nøbaētō Bǿpbiō) EN: Norberto Bobbio   FR: Norberto Bobbio

CMU English Pronouncing Dictionary
BOBBI B AA1 B IY0
BOBBIE B AA1 B IY0
BOBBIN B AA1 B AH0 N
BOBBING B AA1 B IH0 NG
BOBBITT B AA1 B IH0 T
BOBBITTS B AA1 B IH0 T S
BOBBINGER B AA1 B IH0 NG ER0
BOBBITT'S B AA1 B IH0 T S
BOBBINGER'S B AA1 B IH0 NG ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bobbin (n) bˈɒbɪn (b o1 b i n)
bobbies (n) bˈɒbɪz (b o1 b i z)
bobbing (v) bˈɒbɪŋ (b o1 b i ng)
bobbins (n) bˈɒbɪnz (b o1 b i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コイルボビン[, koirubobin] (n) coil bobbin [Add to Longdo]
ボビン[, bobin] (n) bobbin [Add to Longdo]
ボビンレース[, bobinre-su] (n) bobbin lace [Add to Longdo]
浮き沈み[うきしずみ, ukishizumi] (n,vs) bobbing up and down; rising and falling; ebbing and flowing [Add to Longdo]
木管[もっかん, mokkan] (n) woodwind; wooden pipe; bobbin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top