หรือคุณหมายถึง bledsö?
Search result for

bledsoe

(4 entries)
(1.4326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bledsoe-, *bledsoe*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bledsoe.เบลดโซ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Bledsoe's a professional, sir.เบลดโซเป็นมืออาชีพครับ ท่าน Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Bledsoe wanted confirmation.เบลดโซต้องการคำยืนยัน Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEDSOE    B L EH1 D S OW0

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

BLEDSOE ( B L EH1 D S OW0)

 


  

 
BLEDSOE
  • /B L EH1 D S OW0/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
bleeds, blades, blessed, balds, blesses, bolds, blends, bless, bulldoze, belts, bluenose, beds, bleats, bled, bloods, bluets, Blisse, BLTs, blade, blase, baldies, bleeders, sleds, blade's, blats, blots, bluesier, Bald's, blouse, velds, bleeder, bulldozer, builds, Leeds, baldest, baled, bales, beads, bed's, bleed, blood's, blued, blues, bluet's, boldest, boles, leads, belt's, bends, blissed, boleros, Bel's, bells, bides, bodes, bolts, lidos, bluest, gelds, melds, welds, Bale's, Betsey, bale's, balers, bile's, blinds, blonds, blue's, bluesy, bole's, ballads, ballets, billets, bullets, sled's, Toledos, Balder's, Belize, bets, bids, blot's, bods, bolt's, buds, lads, lets, lids, blaster, blister, bloused, bluster, Leda's, Leeds's, bleeder's, veld's, blast, bullied's, bead's, lied's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
LEDs

Similar FRENCH words suggested by aspell:
blesse, blessé, blèse, blésé, blessée, blésée, blesser, blesses, blessés, blèses, bléser, blésés, blessons, blessées, blésons, blésées, blessai, bleuisse, blésai, blette, bleute, bleuté

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top