ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blechman

B L EH1 K M AH0 N   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blechman-, *blechman*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blechman มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blechman*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tin Man.Blechmann! RoboCop (2014)
How dare you touch the personage of a king?Ich erschrecke niemanden. Nicht mal eine Vogelscheuche. Oder einen Blechmann oder ein Hündchen. The Wiz (1978)
Hey, I bet in no time we'd fit right in.Und das hier ist der Blechmann. The Wiz (1978)
All right, you!Ich hab einen Auftrag, Cheetah. Holt Dorothy, die Scheuche, den Blechmann, Löwen und Hund. The Wiz (1978)
The tin woodsman used to be made of flesh, like everybody else, but then he cut off his leg.Der Blechmann war mal aus Fleisch, wie jeder andere auch, aber dann hat er sich ein Bein abgehackt. Return to Oz (1985)
And he could talk too, like the scarecrow and the tin man?Auch er konnte sprechen wie die Vogelscheuche und der Blechmann? Return to Oz (1985)
It's the Tin Woodsman.- Das ist der Blechmann. Return to Oz (1985)
Oh, Tin Woodsman, what happened to you?Oh Blechmann, was ist denn mit dir passiert? Return to Oz (1985)
Of all the people that could run into me, it has to be another tin man. How come I don't know him?Ein Blechmann fährt meinen Wagen zu Schrott, und ich kenne ihn nicht? Tin Men (1987)
So you want to get into the tin game, Stanley?- Du willst ein Blechmann werden? Tin Men (1987)
Told you I bumped into another tin man.Ich sagte doch, dass es auch ein Blechmann war. Tin Men (1987)
No, no, no, no. He didn't tell me he was a tin man.Er sagte nichts von Blechmann. Tin Men (1987)
Oh, god. Oh, god, not another tin man.Oh Gott, nicht wieder ein Blechmann. Tin Men (1987)
You're a goddamn tin man!- Du bist ein verdammter Blechmann! Tin Men (1987)
The best tin man I ever saw?- Der beste Blechmann? Tin Men (1987)
Best tin man I ever saw was Moe.Der beste Blechmann war Moe. Tin Men (1987)
You're the best tin man that ever was.Du warst der beste Blechmann aller Zeiten. Tin Men (1987)
B.B.'S a pretty good tin man though, huh?BB ist ein guter Blechmann, oder? Tin Men (1987)
You know something, Stanley? I could always smell a man that's not made of tin.Weißt du, ich kann es riechen, wenn einer kein Blechmann ist. Tin Men (1987)
Very good, Tin Man!Sehr gut, Blechmann! Skin of Evil (1988)
You, Tin Man.Hey, du, Blechmann. Skin of Evil (1988)
Tell me, Tin Man, how does it feel to face your own extinction?Wie fühlt man sich, Blechmann, wenn man dabei ist, sich zu vernichten? Skin of Evil (1988)
And I'm the Tin Woodsman, and this is Munchkinland.Und ich bin der Blechmann aus der "Zauberer von Oz". Alpha (1991)
- A fat Tin Man?- Ein fetter Blechmann? Chet's Shirt (2002)
I won't come if I have to do the Tin Man.Ich werde nicht kommen, wenn ich den Blechmann spielen muss. Chet's Shirt (2002)
I'll be the fat Tin Man that'll disappoint children.Ich werde der fette Blechmann sein, sodass ich die Kinder enttäuschen werde. Chet's Shirt (2002)
You can be the Tin Man.Du kannst der Blechmann sein. Chet's Shirt (2002)
I don't want to do the Tin Man.Ich will den Blechmann nicht spielen. Chet's Shirt (2002)
I have no connection to the Tin Man, I don't like the Tin Man.Ich habe keine Verbindung zum Blechmann, ich mag den Blechmann nicht. Chet's Shirt (2002)
If I can't do the Lion, I won't do the Tin Man.Wenn ich nicht den Löwen spielen kann, werde ich nicht den Blechmann spielen. Chet's Shirt (2002)
- I don't like the Tin Man.- Ich mag den Blechmann nicht. Chet's Shirt (2002)
I'm not gonna do the Tin Man.Ich werde den Blechmann nicht spielen. Chet's Shirt (2002)
Oh, the Tin Man is too good.Oh, der Blechmann ist zu gut. Chet's Shirt (2002)
If you just would've done the Tin Man, none of this would've happened.Wenn du einfach den Blechmann gespielt hättest, wäre nichts von dem hier passiert. Chet's Shirt (2002)
Please, that would be like Dorothy pissing off The Tin Man.Das wäre so, als würde Dorothy mit dem Blechmann zanken. Die, Jerk (2003)
I'm a Tin Thing. A fully-robotic information-gathering device for the Wicked Witch of the West, and I can answer any question in the universe. Anything.Ich bin ein Blechmann, Ein informationssammelnder Roboter für die böse Hexe des Westens, Ich beantworte jede Frage im Universum, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
Oh, thank you, Tin Thing.Ich danke dir, Blechmann, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
And now, ladies and gentlemen...Und nun, verehrtes Publikum... Der Blechmann, The Muppets' Wizard of Oz (2005)
I'll play the Tin Man!Ich spiele den Blechmann! El rey de San Gregorio (2005)
What does the Tin Man say?Was sagt der Blechmann? El rey de San Gregorio (2005)
So we're looking for maybe a scarecrow, tin man or a lion?Also suchen wir eine Vogelscheuche, einen Blechmann oder einen Löwen? The Man in the Bear (2005)
Well, jeez, Dorothy, if Tin Man and Lion are gonna go...Dorothy, der Blechmann und der Löwe sagen ja, A House Is Not a Home (2005)
Hey, Tin Man.Blechmann. X-Men: The Last Stand (2006)
Hi.Blechmann, hey! Night at the Museum (2006)
What about the heart that you promised Tin Man?Und das Herz, das du dem Blechmann versprachst? The Pervert's Guide to Cinema (2006)
I'm standing here, like the cowardly lion, tin man, gay scarecrow.Ich stehe hier, wie der feige Löwe, der Blechmann, die schwule Vogelscheuche; egal. Episode #5.4 (2008)
-You all put back together, Tin Man?- Na? Wiederhergestellt, Blechmann? Gnothi Seauton (2008)
-Tin Man?- Blechmann? Gnothi Seauton (2008)
Don't need to be a Tin Man to figure that one out, just a mom.Um das zu wissen, muss man kein Blechmann sein, nur Mutter. Gnothi Seauton (2008)
I know what the Tin Man is.Ich weiß, wer der Blechmann ist. Gnothi Seauton (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLECHMAN    B L EH1 K M AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blechmantel {m}steel jacket [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top