ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blecher

B L EH1 K ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blecher-, *blecher*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blecher มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blecher*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kirk may be a swaggering, overbearing, tin-plated dictator with delusions of godhood but he's not soft.Kirk mag ein anmaßender und überheblicher blecherner Diktator sein, der sich als Gott fühlt, aber weich ist er nicht. The Trouble with Tribbles (1967)
Well, captain, Klingons called you a tin-plated, overbearing, swaggering dictatorNun, Captain. Die Klingonen nannten Sie einen blechernen, überheblichen Diktator, The Trouble with Tribbles (1967)
That tinplated, overbearing excuse for a starship captain did it to us again.Dieser blecherne, überhebliche so genannte Raumschiffkapitän hat es schon wieder getan. More Tribbles, More Troubles (1973)
Dreadful tinny sort of words.Furchtbar blecherne Worte. The Light Entertainment War (1974)
Tinny sort of word.Ein blechernes Wort. Tut mir leid, Alter. The Light Entertainment War (1974)
Bit tinny.Ein wenig blechern. The Light Entertainment War (1974)
Oh, that's very tinny, isn't it?Sehr blechern, oder? The Light Entertainment War (1974)
Ugh! tinny, tinny.Blechern, blechern, blechern. The Light Entertainment War (1974)
Nasty tinny sort of name.Ein hässlicher, blecherner Name. The Light Entertainment War (1974)
The sound is too tinsel.- Zu blechern. Knight Song (1985)
- Only it's... - Only it sounds like a car ran over it.Und dass Woody sich blechern anhört. Toy Story (1995)
Vincent, I know everything.* Er lacht blechern. * Vincent, hören Sie, nur dass das klar ist: Ich weiß alles! Strange Bedfellows (2004)
Well, hello. What is it you're looking for, tin, dark and handsome?Hallo, Und wonach suchst du, mein blecherner starker Adonis? The Muppets' Wizard of Oz (2005)
A little tinny toy intercom is connected. And we hear Philippes voice on the other end. And that was an important moment.Ein kleines, blechernes Intercom wird angeschlossen und wir hören Philippes Stimme am anderen Ende. Man on Wire (2008)
Ah! - (Tinny creaking)- (Blechernes Knarzen) Zettl (2012)
Sound of tinny articles contacting non scratch.Geräusch von blechernen Gegenständen, Scharren Blood Glacier (2013)
Sound of tinny articles contacting non scratch.Geräusch von blechernen Gegenständen, Scharren Blood Glacier (2013)
Ooh, my voice sounds echo-y.Ich hör mich so blechern an... Batman: The Killing Joke (2016)
You just got one love, that little tin baby of yours.Du liebst nur eins: Dein kleines blechernes Baby. Young Man with a Horn (1950)
That is what you bow down to, a name printed on brass.Davor verbeugt ihr euch. Vor einem blechernen Namensschild. Moulin Rouge (1952)
eh, the vless, the vessel with the poisel, come along, Sir Giacomo, his Majesty's waiting.Der Plastel mit dem Blecher... Der... Der Becher mit dem... The Court Jester (1955)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLECHER    B L EH1 K ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top