ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blandon

B L AE1 N D AH0 N   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blandon-, *blandon*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blandon มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blandon*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blandon.L. BLANDON RUNAGER ROAD 559 TODESZEIT 17:59 BlandonHaunted (2004)
There'll be no arrest tonight, mr. Blandon.Sie werden heute Abend nicht festgenommen, Mr. BlandonHaunted (2004)
Yeah, but I got Blandon.- Ja, aber ich bekam BlandonKill the Messenger (2014)
So who's this Danilo Blandon?Wer ist dieser Danilo BlandonKill the Messenger (2014)
But I am interested in Danilo Blandon.Aber Danilo Blandon interessiert mich. Kill the Messenger (2014)
And I asked around about Danilo Blandon.Ich hörte mich zu Danilo Blandon um. Kill the Messenger (2014)
Get more info on Blandon and then we'll take it to Jerry.Finde mehr über Blandon raus, dann legen wir es Jerry vor. Kill the Messenger (2014)
They just stuffed Danilo Blandon under a rug.Die haben Danilo Blandon gerade unter den Teppich gekehrt. Kill the Messenger (2014)
No Blandon, no case.Ohne Blandon kein Fall. Kill the Messenger (2014)
Danilo Blandon.Danilo BlandonKill the Messenger (2014)
What about Danilo Blandon?Was ist mit Danilo BlandonKill the Messenger (2014)
Blandon and my client are friends and associates.Blandon und mein Klient sind Freunde und Kollegen. Kill the Messenger (2014)
In it is evidence of Blandon testifying against other drug dealers.Es enthält Beweise, dass Blandon gegen andere Drogendealer aussagte. Kill the Messenger (2014)
So what do you know about Danilo Blandon?Was weißt du über Danilo BlandonKill the Messenger (2014)
Blandon was working for the government the entire time.Blandon hat die ganze Zeit für die Regierung gearbeitet. Kill the Messenger (2014)
Blandon a snitch?Blandon ein Spitzel? Kill the Messenger (2014)
Blandon was Santa Claus.Blandon war der Weihnachtsmann. Kill the Messenger (2014)
I need to speak with Blandon.Ich muss mit Blandon sprechen. Kill the Messenger (2014)
Mr. Blandon. During the years when you were acting as a paid informant of the U.S. government. The years you say you wholesaled cocaine to my client in Los Angeles... was the government aware that you were smuggling tons of cocaine into the United States.Mr. Blandon, in den Jahren, als Sie bezahlter Informant der US-Regierung waren und, wie Sie sagen, an meinen Klienten in Los Angeles Kokain en gros verkauften, wusste die Regierung da, dass Sie Kokain tonnenweise in die USA schmuggelten? Kill the Messenger (2014)
Mr. Blandon?Mr. BlandonKill the Messenger (2014)
Mr. Blandon... how much money did you take in from cocaine sales while you were working for the U.S. government?Mr. Blandon, wie viel Geld nahmen Sie aus Kokainverkäufen ein, während Sie für die US-Regierung arbeiteten? Kill the Messenger (2014)
Mr. Blandon, were you working with a partner at that time?Mr. Blandon, haben Sie damals mit einem Partner gearbeitet? Kill the Messenger (2014)
Mr. Blandon, is it true that you and Norwin Meneses... were in communication with the federal government together?Mr. Blandon, stimmt es, dass Sie und Norwin Meneses gemeinsam mit der Bundesregierung in Verbindung standen? Kill the Messenger (2014)
Mr. Dodson can't answer that question for you, Mr. Blandon.Mr. Dodson kann diese Frage nicht für Sie beantworten, Mr. BlandonKill the Messenger (2014)
So, Mr. Blandon... what did the CIA have you do?Also, Mr. Blandon, was ließ die CIA Sie tun? Kill the Messenger (2014)
Mr. Blandon, answer the question.Mr. Blandon, beantworten Sie die Frage. Kill the Messenger (2014)
Mr. Blandon... did the CIA specifically know that you were selling cocaine... to buy guns and supplies to support its cause?Mr. Blandon, war die CIA eigens darüber informiert, dass Sie Kokain verkauften, um Waffen und Vorräte zu ihrer Unterstützung zu kaufen? Kill the Messenger (2014)
We had Blandon in one of our stories.Blandon war in einer unserer Storys. Kill the Messenger (2014)
Danilo Blandon.Danilo BlandonKill the Messenger (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLANDON    B L AE1 N D AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top