ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bisexual

B AY2 S EH1 K SH UW0 AH0 L   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bisexual-, *bisexual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bisexual[ADJ] ที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. bi
bisexual[ADJ] ที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ, Syn. androgynous, hermaphroditic
bisexual[N] คนที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. bi
bisexual[ADJ] ที่มีสองเพศในตัวเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bisexual(ไบเซค'ชวล) adj.,n. มีสองเพศ,กะเทย, See also: bisexualism,bisexuality n., Syn. hermaphroditic

English-Thai: Nontri Dictionary
bisexual(adj) มีสองเพศ
bisexual(n) กะเทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bisexual๑. -รักร่วมสองเพศ๒. ผู้รักร่วมสองเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bisexual flower; hermaphroditic flower; perfect flowerดอกสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bisexual; hermaphroditeสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bisexualรักสองเพศ,มีความสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ,รักร่วมเพศที่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ [การแพทย์]
Bisexuality in marriageรักร่วมสองเพศในการสมรส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know how you feel about the whole bisexual thing.จะรังเกียจใหม ถ้าจะคบกับไบเซ็กชวล Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I put the bisexual chick on that.ฉันเสนอสาวไบเซ็กช่วลให้แล้ว Dying Changes Everything (2008)
And most girls probably think I'm like some kind of bisexual gay or somethin'.หญิงส่วนใหญ่คิดว่าผมเป็นพวก ชอบไม้ป่าเดียวกัน อะไรแบบนั้น Release Me (2009)
A particularly virulent strain of monkey flu has arrived in Ohio from Borneo, where it had been festering in a small clutch of loud, bisexual primates, not unlike your very Glee Club.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไข้หวัดลิงสายพันธุ์รุนแรง ที่เข้ามาถึงโอไฮโอ้มาจากบอร์เนียว ที่ๆมีแต่หนอง เกาะติดบนตัวพวกลิงสองเพศ ที่ชอบส่งเสียงดัง The Substitute (2010)
Don't be so sure. I was bisexual till I was 62.อย่าแน่ใจนัก ฉันเป็นไบจนชั้น62 And the Hidden Stash (2012)
It's been all bisexuals like Brittany or college girls trying to experiment.ก็มีแค่ไบ อย่างบริททานี่ หรือสาวมหาลัยที่แค่ อยากจะหาประสบการณ์ Tina in the Sky with Diamonds (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต๋ว[N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
กะเทย[N] hermaphrodite, See also: bisexual person, Example: กะเทยส่วนใหญ่ชอบแต่งกายคล้ายผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BISEXUAL B AY2 S EH1 K SH UW0 AH0 L
BISEXUALS B AY2 S EH1 K SH UW0 AH0 L Z
BISEXUALITY B AY2 S EH0 K SH UW0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bisexual (n) bˌaɪsˈɛkʃuəʳl (b ai2 s e1 k sh u@ l)
bisexuals (n) bˌaɪsˈɛkʃuəʳlz (b ai2 s e1 k sh u@ l z)
bisexuality (n) bˌaɪsɛkʃuˈælɪtiː (b ai2 s e k sh u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双性恋[shuāng xìng liàn, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] bisexual; bisexuality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイ[, bai] (adv) (1) by; (int) (2) (See バイバイ・1) bye; (n) (3) (abbr) (See バイセクシュアル) bisexual; (P) [Add to Longdo]
バイセクシュアル;バイセクシャル[, baisekushuaru ; baisekusharu] (n,adj-no,adj-na) bisexual [Add to Longdo]
半陰陽[はんいんよう, han'inyou] (n,adj-no) hermaphrodite; intersexual; androgynous; bisexual (characteristics) [Add to Longdo]
両性愛者[りょうせいあいしゃ, ryouseiaisha] (n) bisexual (person); ambisexual [Add to Longdo]
両性花[りょうせいか, ryouseika] (n) androgynous flower; bisexual flower [Add to Longdo]
両性的[りょうせいてき, ryouseiteki] (adj-na) bisexual [Add to Longdo]
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bisexual \Bi*sex"u*al\, a. [Pref. bi- + sexual.] (Biol.)
   Of both sexes; hermaphrodite; as a flower with stamens and
   pistil, or an animal having ovaries and testes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bisexual
   adj 1: sexually attracted to both sexes [ant: {heterosexual},
       {homosexual}]
   2: having an ambiguous sexual identity [syn: {bisexual},
     {epicene}]
   n 1: a person who is sexually attracted to both sexes [syn:
      {bisexual}, {bisexual person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top