ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bickered

B IH1 K ER0 D   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bickered-, *bickered*, bicker, bickere
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we bickered.และเราก็โต้เถียงกัน Plan B (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BICKERED    B IH1 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bickered    (v) bˈɪkəd (b i1 k @ d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bicker \Bick"er\, v. i. [imp. & p. p. {Bickered}; p. pr. & vb.
   n. {Bickering}.] [OE. bikeren, perh. fr. Celtic; cf. W. bicra
   to fight, bicker, bicre conflict, skirmish; perh. akin to E.
   beak.]
   1. To skirmish; to exchange blows; to fight. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Two eagles had a conflict, and bickered together.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To contend in petulant altercation; to wrangle.
    [1913 Webster]
 
       Petty things about which men cark and bicker.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To move quickly and unsteadily, or with a pattering noise;
    to quiver; to be tremulous, like flame.
    [1913 Webster]
 
       They [streamlets] bickered through the sunny shade.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

bickered ( B IH1 K ER0 D)

 


  

 
bickered
 • /B IH1 K ER0 D/ [CMU]
 • (v) /b'ɪkəd/ [OALD]
  [bicker]
 • โต้เถียง[Lex2]
 • (บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ ###SW. bicker n. ดูbicker [Hope]
 • (n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง [Nontri]
 • (vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง [Nontri]
 • /B IH1 K ER0/ [CMU]
 • (v) /b'ɪkər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top