Search result for

berm

(54 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berm-, *berm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bermuda shorts[N] กางเกงขาสั้นเหนือเข่า, Syn. Bermudas

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chambermaid(เชม'เบอะเมด) n. คนทำที่นอน,หญิงรับใช้, Syn. maid
doberman pinscher(โด'บะมัน พิน'เชอะ) n. สุนัขพันธุ์เยอรมันที่มีหางสั้นมีรูปร่างขนาดปานกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
chambermaid(n) ต้นห้อง
lumberman(n) คนตัดไม้,คนเลื่อยไม้,คนโค่นต้นไม้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Berm สันทรายหรือสันหาด
สันทรายขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายที่ราบเป็นชั้น ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำและ เปลี่ยนแปลงได้ เกิดจากดินหรือทรายที่พังลงจากขอบฝั่งหรือเป็นทราย ที่ถูกคลื่นและน้ำทะเลพาไปกองรวมบนหาดในขณะที่เกิดคลื่นใหญ่หรือ พายุจัด เกิดเป็นแนวยาวขนานไปกับชายฝั่งเมื่อเกิดขึ้นรวมกันหลาย ๆ แนวบนหาด จะทำให้บริเวณด้านในของหาดมีลักษณะเป็นสันสูงขึ้น มักเป็นที่สูงพ้นจากระดับคลื่นซัดท่วมถึงในยามปกติ [สิ่งแวดล้อม]
bermberm, ชานพัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bermuda Triangleสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a few weeks, we be off to Bermuda.อีกไม่กี่สัปดาห์ เราก็จะไปถึงเบอร์มิวด้าแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
Bermuda.เบอร์มิวด้า Mannequin: On the Move (1991)
If it's true, we have blown our trip to Bermuda!ถ้ามันจริงล่ะ พวกเราก็จะได้ไปเบอร์มิวด้าไง Mannequin: On the Move (1991)
Bermuda!เบอร์มิวด้า Mannequin: On the Move (1991)
Then it's off to Bermuda.จากนั้น ก็เบอร์มิวด้า Mannequin: On the Move (1991)
Bermuda!เบอร์มิวด้า Mannequin: On the Move (1991)
Come on, Count. For money and Bermuda!สู้ม้นท่านเคานต์ เพื่อเงินและเบอร์มิวด้า Mannequin: On the Move (1991)
We are on our way to Bermuda.พวกเราจะไปที่เบอร์มิวด้าต่างหาก Mannequin: On the Move (1991)
We've blown our trip to Bermuda!เราทำทริปเบอร์มิวด้าลอยไปกับลมซะแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
Bermuda.เบอร์มิวด้า, เจ็ทสกี I Heart Huckabees (2004)
About spending christmas in bermuda,ถึงการใช้เวลาช่วงคริสต์มาสในเบอร์มิวด้า A Vision's Just a Vision (2008)
On the other side is a berm.อีกด้านนึงเป็นเนินดิน Under & Out (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กางเกงขาสั้น [n. exp.] (kāngkēng khā san) EN: shorts ; short pants   FR: short [m] ; bermuda [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BERM    B ER1 M
BERMEL    B ER1 M AH0 L
BERMEA    B EH1 R M IY0 AH0
BERMAN    B ER1 M AH0 N
BERMANS    B ER1 M AH0 N Z
BERMUDA    B ER0 M Y UW1 D AH0
BERMAN'S    B ER1 M AH0 N Z
BERMUDAS    B ER0 M Y UW1 D AH0 Z
BERMUDES    B ER0 M Y UW1 D Z
BERMUDEZ    B ER0 M Y UW1 D EH2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bermuda    (n) (b @1 m y uu1 d @)
Bermudan    (n) (b @1 m y uu1 d @ n)
Bermudans    (n) (b @1 m y uu1 d @ n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ilene Casey[Bernardo Allison, Bernardo Allison] (n vi vt modal ver) dearthfu erewhiles peduncle alberta ring palenque woodbined pyrgocephaly Witold Riedel http://europe.cnn.com/2001/BUSINESS/08/01/markets.europe/ 保証 , See also: S. Evette Carr, A. Francis Montoya, R. Cora Santana
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berme {f}berm [Add to Longdo]
Bermudasegel {n}Bermuda sail [Add to Longdo]
Bermudasturmvogel {m} [ornith.]Cahow [Add to Longdo]
Bermuda [geogr.]Bermuda (bm) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
サイバーモール[, saiba-mo-ru] (n) {comp} cybermall [Add to Longdo]
ドーベルマン[, do-beruman] (n) Doberman [Add to Longdo]
ドーベルマンピンシェル[, do-berumanpinshieru] (n) Dobermann Pinscher [Add to Longdo]
バーミューダ[, ba-myu-da] (n) Bermuda [Add to Longdo]
バーミューダショーツ[, ba-myu-dasho-tsu] (n) Bermuda shorts [Add to Longdo]
バーミューダトライアングル[, ba-myu-datoraianguru] (n) Bermuda Triangle [Add to Longdo]
ホラカントゥスバミューデンシス;エンジェルフィッシュ;ブルーエンジェルフィッシュ[, horakantousubamyu-denshisu ; enjierufisshu ; buru-enjierufisshu] (n) Bermuda blue angelfish (Holacanthus bermudensis) [Add to Longdo]
製材所[せいざいしょ, seizaisho] (n) sawmill; lumbermill [Add to Longdo]
超人[ちょうじん, choujin] (n) (1) superman; superwoman; (2) Ubermensch (e.g. Nietzsche's ideal man of the future); overman; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百慕大[Bǎi mù dà, ㄅㄞˇ ㄇㄨˋ ㄉㄚˋ, ] Bermuda [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Berm \Berm\ Berme \Berme\, n. [F. berme, of German origin; cf.
   G. brame, br[aum]me, border, akin to E. brim.]
   1. (Fort.) A narrow shelf or path between the bottom of a
    parapet and the ditch.
    [1913 Webster]
 
   2. (Engineering) A ledge at the bottom of a bank or cutting,
    to catch earth that may roll down the slope, or to
    strengthen the bank.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 berm
   n 1: a narrow ledge or shelf typically at the top or bottom of a
      slope
   2: a narrow edge of land (usually unpaved) along the side of a
     road; "the car pulled off onto the shoulder" [syn:
     {shoulder}, {berm}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 berm [bɛrm]
   shoulder; verge; verge of a road
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top