Search result for

berka

(59 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berka-, *berka*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา berka มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *berka*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mad I went, and killing my lover... ... of dreams uncontained... into wilderness I go. God cursed my soul but I cursed Him!Eine Tollsucht überkam mich, ein rostiges Schwert jagte ich ins Herz der Geliebten und lief in den Urwald. Nightmares (1979)
Double turds!Oberkacke! Caddyshack (1980)
I can't believe the way you hit the ball, sir.Unglaublich, lhr Schlag. Wie der rüberkam. Caddyshack (1980)
And you wrote me off as a girl with an overactive imagination.Also schrieben Sie mich als überkandidelt ab. Dressed to Kill (1980)
The coincidence was too great for Coppice and his wish to possess, marry and own Adioner was violent.Dies war zu viel für Coppice, und es überkam ihn der heftige Wunsch, Adioner zu heiraten und zu besitzen. The Falls (1980)
A bit cracked, maybe?Sie sind wohl ein bissel überkandidelt, eh? Die Strafe beginnt (1980)
Here. Put this in the conjuring room.Hier, lege das in die Zauberkammer. Dragonslayer (1981)
- I brought the magic suitcase.- Ich habe einen Zauberkasten dabei. Stripes (1981)
These Tumanskys deliver an excess in a capacity of 100 percent.Diese Tumanskys haben eine Überkapazität von 100%. Firefox (1982)
You know, I noticed they all came across the street from Comtron. Yeah?Mir fiel auf, dass sie alle von ComTron rüberkamen. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
I suddenly feel panicky.Mich überkam plötzlich die Panik. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Only slightly, the way it is now, and I was taken with a great erotic fervour.Nur ganz wenig, so wie jetzt, und eine starke erotische Wallung überkam mich. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
"The admission of a duplicate document in preference to an existing original must presuppose the possibility of alteration and so must be disallowed.""Die Zulassung einer Kopie statt eines existierenden Originals... ..birgt die Möglichkeit der Änderung und muss deshalb aberkannt werden." The Verdict (1982)
The document is disallowed.Das Dokument wird aberkannt. The Verdict (1982)
As her only evidentiary rebuttal is the admitting form which has been disallowed I request that her entire testimony be disallowed and that the jury be advised to totally disregard her entire appearance here.Da das Beweismaterial ihrer Widerlegung, das Formular, jedoch aberkannt wurde,... ..bitte ich darum, ihre gesamte Aussage abzuerkennen... ..und der Jury zu empfehlen, ihr Erscheinen hier zu ignorieren. The Verdict (1982)
The sole rebuttal was the document, which has been disallowed.Das Dokument ihrer Widerlegung wurde aberkannt. The Verdict (1982)
You're the king cockroach around here.Sie sind die Oberkakerlake hier. Steel (1983)
But eventually, he became gripped with wanderlust and moved on.Doch ihn überkam irgendwann das Fernweh und er zog weiter. Sting of Steele (1983)
Fine herring, beautiful silver carp.Toller Hering, wunderbarer Silberkarpfen. Yentl (1983)
Teach us this weirding way, and you both shall have sanctuary.Erkläre uns, wie diese Zauberkampftechnik funktioniert... und ihr werdet unseres Schutzes sicher sein. Dune (1984)
I know I came on like a poosa on the bus tonight and everything, but that's just so my friends won't think I'm a jerk.Ich weiß, dass ich heute rüberkam wie ein Besoffener, aber die Jungs sollten mich nicht für einen Idioten halten. Sixteen Candles (1984)
I can't have it. It's impossible. Don't you see?Mich überkamen die Gefühle. Episode #1.4 (1985)
Following my little excursion to the courts, I won, by the way, and had my work protected, I was seized with a deadly faintness,Nach meiner Exkursion zur Justiz, übrigens gewann ich und mein Werk wurde geschützt, überkam mich eine tödliche Schwäche, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Come back here, you overgrown roller skate!Komm zurück, du überkandidelter Rollschuh. Knight Racer (1985)
I didn't mean it the way it sounded.War nicht so gemeint, wie es rüberkam. Life of the Party (1985)
As I watched Holmes settle in, a sudden feeling came over me, that I would most certainly be seeing him again.Als ich Holmes so zusah, überkam mich plötzlich das Gefühl, dass ich ihn sehr wahrscheinlich wiedersehen würde. Young Sherlock Holmes (1985)
The way she looked at me when that creep Davies came over.Wie sie mich ansah, als dieser widerliche Davies rüberkam. A Night to Remember (1987)
Why is this wall here, Lord Chamberlain?Warum steht hier diese Mauer, Oberkammerherr? The Last Emperor (1987)
To the fact that 840 guards and employees of the household department... plus one lord chamberlain care only about one thing: Filling their own rice bowls.Dafür, dass 840 Wachen und Haushaltsangestellte und ein Oberkammerherr sich nur für eines interessieren, nämlich dafür, ihre eigenen Reisschüsseln zu füllen. The Last Emperor (1987)
I am appointing Mr. Johnston's friend, the poet and scholar Chen Hsiao Hsiu... to be the new lord chamberlain.Oberkammerherr! Ich ernenne Mr Johnstons Freund, den Dichter und Gelehrten Chen Hsiao Hsiu, zum neuen Oberkammerherrn. The Last Emperor (1987)
I would say that, once I was divorced,... ..blissfully divorced,... ..a freedom overcame me, and I was allowed to be the writer, the artist,... ..that I was never allowed to be within the confines of my prison-like marriage.Ich würde sagen, nachdem ich erst einmal geschieden war so richtig schön geschieden da überkam mich ein Freiheitsgefühl. Ich durfte endlich Autorin sein etwas, was ich im Gefängnis meiner Ehe nie durfte. Throw Momma from the Train (1987)
Then there came a thrill of joy such as only the angels feel!Ein Glucksgefuhl uberkam mich wie es sonst nur Engeln yu erleben vergonnt ist! Il trovatore (1988)
Suddenly my sickened spirit as in a dream saw a vision of frightful ghosts!Plotylich uberkam die uberreiyten Sinne wie in einem Traum die marternde Vision schauerlicher Gestalten! Il trovatore (1988)
What strange pity blinded you then?Was fur ein seltsames Mitleid uberkam dich da fur ihn? Il trovatore (1988)
And now the duck goes into the magic box, right over here.Und jetzt kommt die Ente in den Zauberkasten hier drüben. But Seriously Folks (1988)
Uh... Your height.- Das ist ein Zauberkasten. Do You Believe in Magic? (1988)
(Marion) 'At the mention of Larry Lewis's name, 'I experienced odd feelings of melancholy and longing.Als er Larry Lewis erwähnte, überkam mich eine sonderbare Melancholie und Sehnsucht. Another Woman (1988)
I hope you don't mind me coming over and sitting down.Ich hoffe, es ist okay, dass ich rüberkam. Coming to America (1988)
I have seen your nobler aspirations fall off, one by one, until the master passion, greed, engrosses you.Ich habe lhre edleren Bestrebungen nach und nach verschwinden sehen, bis Sie ganz die eine Leidenschaft, die Gier, überkam. Scrooged (1988)
She'll tell my brother I took his magic set and he'll make my life disappear.Dann verrät sie meinem Bruder, dass ich seinen Zauberkasten habe, und er zaubert mein Leben weg. Blast from the Past (1989)
My mother is a little high strung.Meine Mutter ist ein bisschen überkandidelt. Driving Miss Daisy (1989)
I saw a wave of triumph wash over them.Eine Welle des Triumphs überkam sie. The Bonfire of the Vanities (1990)
But he was suddenly suffering from a secret wound.Aber plötzlich überkam ihn ein heimliches Leiden. My Mother's Castle (1990)
So what triggered this frenzied attack?Und doch überkam ihn ein regelrechter Blutrausch. The Sect (1991)
I got kicked out. My flight status has been withdrawn.Man hat mir gerade den Fliegerstatus aberkannt. Hot Shots! (1991)
I was never a victim of the evil of mer! - Poirot?Nicht ein Mal überkam mich der mal de mer. The Million Dollar Bond Robbery (1991)
This gruesome customer is Xtapolapocetl, the god of war.Ohne jeden Zweifel. Wenn wir so einen Schluss haben, dann nur, weil ein Witz nicht rüberkam. Blood Feud (1991)
So? But when she comes over a second time, you said, "Mrs Larson, you look lovely."Aber als sie zu uns rüberkam, hast du gesagt: "Sie sehen fabelhaft aus." Birds of a Feather Flock to Taylor (1992)
She was stripped of her crown in a ceremony earlier today.Vor einigen Stunden wurde ihr der Titel aberkannt. Lisa the Beauty Queen (1992)
You know, it's cars, it's tools, it's grease. It's not this little artsy... Oh.Ich hantiere mit Autos, Werkzeugen und Öl und nicht mit diesem überkandidelten... A Battle of Wheels (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
BERKA    B ER1 K AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberkante {f}top edge; upper edge [Add to Longdo]
Schieberkasten {m}steam chest [Add to Longdo]
Überkapazität {f}over-capacity [Add to Longdo]
leugnen; abstreiten; bestreiten; aberkennen | leugnend; abstreitend; bestreitend; aberkennend | geleugnet; abgestritten; bestritten; aberkanntto deny | denying | denied [Add to Longdo]
überkandidelt {adj} [ugs.]kooky; kook [Add to Longdo]
überkommen | ein Gefühl der/des ... überkam michto come over | a feeling of ... came over me; I was overcome by ... [Add to Longdo]
Silberkappen-Fruchttaube {f} [ornith.]Silver-capped Fruit Dove [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top