Search result for

berget

(53 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berget-, *berget*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา berget มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *berget*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To save her I have hurried to you to plead for you to protect me too, in my fear, from the blows of punishment.Sie zu retten, eilt' ich zu euch ob mich Bange auch ihr berget vor dem strafenden Streich! Die Walküre (1980)
We carry in its sheltering shrine the Grail to the holy office; whom do you shelter in yon gloomy shrine and bear here in sorrow?Geleiten wir im bergenden Schrein den Gral zum heiligen Amte, wen berget ihr im düstren Schrein und führt ihr trauernd daher? Parsifal (1992)
He has crossed over to that which is beyond.Er ist nun ins Jenseits hinübergetreten. The Next Phase (1992)
I said, "No." She said,"Weißt du auch, wo du rübergetreten bist?" Ich sagte: "Nee." The Deathmaker (1995)
His soul has crossed over.Seine Seele ist übergetreten. The Crow: City of Angels (1996)
If our parents converted to Catholicism... a month before you were born, we'd be Catholics.Wenn unsere Eltern vor deiner Geburt zum Katholizismus übergetreten wären, wären wir Katholiken. Deconstructing Harry (1997)
Over the line!Übergetreten! The Big Lebowski (1998)
You were over the line. That's a foul. Bullshit.Smokey, du hast übergetreten, das war 'n Foul! The Big Lebowski (1998)
No, he hasn't moved on yet, which means I have a chance to save his soul before Zahn gets it.Nein, er ist noch nicht übergetreten. Ich habe eine Chance, seine Seele zu retten, bevor sie Zahn bekommt. Soul Survivor (2003)
Three of our champions have now faced their dragons and so each one of them will proceed to the next task.3 unserer Champions sind nun ihren Drachen gegenübergetreten. Sie werden somit alle zur nächsten Aufgabe voranschreiten. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
He converted.Er ist übergetreten. Everything Is Illuminated (2005)
You overstepped, give me the bottle.Du bist übergetreten, gib mir die Flasche. Mongolian Ping Pong (2005)
These visions of bugs, they're just garden-variety psychosis but a clear indication that you've hurdled over the initial fun and euphoric phase and passed on to the next phase.Diese Visionen von Käfern, das sind nur durchschnittliche Psychosen... aber eine Indikation, dass du von der ersten ... lustigen und euphorischen Phase in die nächste Phase... übergetreten bist. A Scanner Darkly (2006)
Apparently she converted to Islam, inspired by some Sufi mystic shit.Anscheinend ist sie zum Islam übergetreten, inspiriert durch die sophistische Mystik oder irgend so einem Scheiß. The Elementary Particles (2006)
Correct me if I'm wrong but the Brothers in charge of the archives... informed me that your grandmother's great- grandfather converted from Judaism to Christianity when he came to Spain from Amsterdam in 1624.Korrigiert mich, wenn ich Unrecht habe, aber... die Brüder, die die Archive betreuen, haben mir mitgeteilt, dass der Urgroßvater Eurer Großmutter vom Judentum zum Christentum übergetreten ist, als er Goya's Ghosts (2006)
Converted to Islam seven years ago, studying at night to become a cleric.Vor sieben Jahren zum Islam übergetreten, lernte im Abendkurs, ein Geistlicher zu werden. Time Bomb (2006)
With that face... you asked for money?Mit so einem Gesicht bis du deinem Bruder gegenübergetreten... und er hat Dir sogar noch Geld geliehen. Memories of Matsuko (2006)
Gone to meet his Maker.Er ist seinem Schöpfer gegenübergetreten. Sisterhood (2007)
That's where we were when we crossed.Dort waren wir, als wir übergetreten sind. Captain Jack Harkness (2007)
Or did you convert?Wo sind Sie übergetreten? Salt of This Sea (2008)
Yes, once you become a Christian you can go anytime.Ja, sobald Sie zum Christentum übergetreten sind, können Sie... Love Exposure (2008)
A trampling on a football field- -Ein Übergetrampelter auf einem Footballfeld. I Will Follow You Into the Dark (2009)
As one amongst us here, has already crossed over.Wie einer von uns hier, der schon übergetreten ist. Islanded in a Stream of Stars (2009)
Protect us from what? I don't think he wants us to know that he's gone to the dark place.Ich glaube, er will nicht, dass wir erfahren, dass er zur dunklen Seite übergetreten ist. Chuck Versus the Mask (2010)
So often the messages I receive are meaningless to me, but not to those with ones who've passed over, okay?Also oftmals sind die Nachrichten, die ich erhalte, bedeutungslos für mich, doch nicht für die Hinterbliebenen von jemandem, der ins Jenseits übergetreten ist, okay? Red Letter (2010)
But it seems like he has crossed over.Aber anscheinened ist sie schon übergetreten. Bleach the Movie: Hell Verse (2010)
- He crossed over?- Übergetreten? Immortality (2011)
I think young Olivia may have crossed over.Ich glaube die kleine Olivia ist übergetreten. Subject 13 (2011)
He always attacks on the first mountain stages.Er greift immer in der ersten Bergetappe an. The Road Uphill (2011)
I almost crossed over to the dark side.Ich wäre fast zur dunklen Seite übergetreten. Treasure Buddies (2012)
You went on the enemy's side.Du bist auf die Seite des Feindes übergetreten. Siberian Exile (2013)
I didn't go anywhere.Ich bin nirgends übergetreten. Siberian Exile (2013)
Those who have not taken the plunge, who do not participate in the chemical feast.Die, die nicht übergetreten sind, die keine Lust auf die Chemie-Party haben. The Congress (2013)
They want every ghost who hasn't passed over properly.Die wollen jeden Geist, der noch nicht übergetreten ist. Sticks and Rope (2013)
You know with so many demons having rallied back to your side, well, it's only natural that they would look to their king for some... direction.Sie wissen... dass die Dämonen, die wieder zu Ihnen übergetreten sind, danach verlangen, dass ihnen ihr König sagt, ähm... wo es langgeht. Do You Believe in Miracles (2014)
No more pills. They make me worse.Declan wäre nie zu meinem Glauben übergetreten. Episode #3.6 (2014)
I have faced horsemen without heads.Ich bin Reitern ohne Kopf gegenübergetreten. This Is War (2014)
Tomorrow, it's the mountains, the Alps.Morgen ist die Bergetappe, es geht in die Alpen. La dernière échappée (2014)
After cancelling the biggest mountain stage, after trying to undermine me in every way, what did they do?Sie haben die beste Bergetappe ausfallen lassen, haben mir Steine in den Weg gelegt... und was schicken sie mir dann? La dernière échappée (2014)
She's standing across the street and she tells me she's passed over.Sie steht auf der anderen Straßenseite... und sie sagt mir, sie wäre hinübergetreten. Episode #2.1 (2014)
This man right here... You fell down to the ground, he just stepped right over you.Als du am Boden lagst, ist dieser Mann über dich rübergetrampelt. Southpaw (2015)
She has to be entirely re-done.Sie muss völlig übergetüncht werden. Arletty A Guilty Passion (2015)
Last time you faced him, it did not go well.Als du ihm das letzte Mal gegenübergetreten bist, ist das nicht so gut gelaufen. The Man Who Saved Central City (2015)
And when I went over...Und als ich übergetreten bin, A Most Powerful Adversary (2015)
Because we need Lord Lovat to send his men and weapons to fight for Prince Charles, and we believe he might do this if young Simon stood up to him and took Jamie's side.Weil wir Lord Lovat brauchen, um seine Männer und Waffen in den Kampf für Prince Charles zu senden, und wir glauben, dass er das tun könnte, wenn der junge Simon ihm gegenübergetreten ist und Jamies Seite eingenommen hat. The Fox's Lair (2016)
We do not forget that our beloved Empress has departed this world for one of eternal bliss.Doch unsere geliebte Kaiserin ist in eine Welt ewiger Glückseligkeit übergetreten. The Making of an Emperor (2016)
- They pretended to be converted to Islam, sported the turban...Sie gaben vor, zum Islam übergetreten zu sein. The Golden Coach (1952)
He must've gone through a buffalo stampede.Da ist wohl 'ne Büffelherde drübergetrampelt. Bronco Bustin' Munster (1965)
Two of your tribe have come over to ours.Zwei aus eurem Lager sind in unser Lager übergetreten. Queen of the Gypsies (1976)

CMU English Pronouncing Dictionary
BERGET    B ER1 G EH0 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zaubergetränk {n}philtre; philter [Am.] [Add to Longdo]
übertreten | übertretend | übergetretento transgress | transgressing | transgressed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top