Search result for

bere

(125 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bere-, *bere*
Possible hiragana form: べれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beret[N] หมวกกลม
bereave[VT] ทำให้สูญเสีย, See also: พลัดพราก
bereaved[ADJ] ซึ่งสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท
bereave of[PHRV] ทำให้สูญเสีย, See also: ทำให้สูญสิ้น
bereavement[N] การสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bereave(บิรีฟว') {bereave/bereft,bereaved/bereft,bereaving,bereaves} vt. ทำให้สูญสิ้น,ทำให้หมด,เอาไปด้วยกำลัง,ปลิดชีพ,คร่าไปเสีย, See also: bereavement n. ดูbereave, Syn. deprive
bereft(บิเรฟทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bereave. adj. ถูกคร่าไป,ซึ่งสูญเสียไป
beret(บะเร') n. หมวกผ้าสักหลาดที่ไม่มีปีก,หมวกบาเรท์
clamber {clamberedvt.,vi.,n. (การ) ปืนป่าย (ใช้ทั้งเท้าและมือ)
clobber {clobberedvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
jabber {jabberedvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
unencumbered(อัน'เอนคัม'เบิด) adj. ไม่มีภาระผูกพัน,ไม่มีภาระ,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีบุตร

English-Thai: Nontri Dictionary
bereave(vt) เสียไป,ทำให้สูญสิ้น,หมดไป,ปลิดชีพ
bereavement(n) การเสียไป,การหมดสิ้น,การปลิดชีพ
bereft(vt) pt และ pp ของ bereave

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bereavementการสูญเสียบุคคลที่รักจากการตาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, I know that you're nervous, Smallville, but you got to remember I grew up around green berets and navy seals, not cornstalks and jersey cows.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณกังวล.. พ่อหนุ่มสมอลวิลล์ แต่คุณจำได้นะฉันโตจากหน่วยรบกรีนเบเร่และ นาวิกโยธิน ไม่ใช่้ในไร่ข้าวโพดกะทุ่งเลี้ยงวัว Odyssey (2008)
Boy, you're really milking this bereavement thing, aren't you?เพื่อน นายนี่กำลังรีดการสูญเสียนี่จริงๆใช่มั้ย? Dying Changes Everything (2008)
You of all people should know, this is bereavement 101.จากคนทั้งหมด โดยเฉพาะนายน่าจะรู้ว่านี่คือวิชาการสูญเสียคนรัก 101 Dying Changes Everything (2008)
A Beretta 93!- เช็คดูดิ - ไม่มีว่ะ Gomorrah (2008)
Dmitri Dmitritch Gurov had already spent two weeks in Yalta, so he was bored with it and always looking for fresh faces." Sitting in the pavilion at Vernet, he saw a young woman walking on the seafront. A fair-haired young lady of medium height, wearing a beret..."เป็นหญิงสาวคนหนึ่งกับหมาน้อย ฉันอยากยืมหนังสือ The Reader (2008)
Bereft. Forsaken. Wretched.ฉันคิดว่าเราทุกคนรู้แล้ว Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Beret. Does not fall down.ยังขึ้นไปไม่ได้เลย The Breath (2009)
No one's wearing berets this year.ไม่มีใครเขาสวมหมวกแบบนี้หรอกนะ Princess Protection Program (2009)
Beretta m9, same type of weapon used in the robberies.บาร์เรตต้า 9 มม.แบบเดียวกับที่ใช้ในการปล้น Double Blind (2009)
I see you're wearing your beret.ฉันเห็นเธอใส่หมวก Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
- Come on. - That was bere the CIA gave you the check.ไม่เอาน่า นั่นก่อนที่ CIA จะให้เช็คคุณ The Bond in the Boot (2009)
I figured we need a name. Like, you know, Green Berets or Navy SEALs.นั่นแปลว่าฉันไม่สนใจคุณ ยกเว้นแต่ว่าฉันจะสนใจ G-Force (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bereShe was bereft of all hope.
bereYour bereavement saddens me.
bereHe was bereaved of his son.
bereMen who were bereft of reason conducted the war.
bereShe was bereaved of a son.
bere"Pet loss" refers to the reactions of shock and anger that occur in owners who have been bereaved of their pets.
bereThe accident bereaved her of her son.
bereHe was bereft of all hope.
bereThe accident bereaved her of her husband.
bereI'm taking bereavement leave on Jan. 30 and 31.
bereMr Smith was bereaved of his wife.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่า[V] bereave, See also: carry off, Syn. ทำลาย, Example: ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp   FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
กำพร้า[adj.] (kamphrā) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved   FR: orphelin ; abandonné
การจงใจ[n.] (kān jongjai) FR: acte délibéré [f]
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie   FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
คล่องใจ[v.] (khløngjai) EN: feel easy in the mind ; feel relieved   FR: avoir l'esprit libéré
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose   FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment

CMU English Pronouncing Dictionary
BERE    B IH1 R
BEREA    B ER0 IY1 AH0
BERES    B IY1 R Z
BERET    B ER0 EY1
BERET    B EH1 R AH0 T
BEREND    B EH1 R EH0 N D
BERENS    B IH1 R AH0 N Z
BERENT    B EH1 R AH0 N T
BEREFT    B ER0 EH1 F T
BERETS    B EH1 R AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beret    (n) (b e1 r ei)
bereft    (v) (b i1 r e1 f t)
berets    (n) (b e1 r ei z)
bereave    (v) (b i1 r ii1 v)
bereaved    (v) (b i1 r ii1 v d)
bereaves    (v) (b i1 r ii1 v z)
bereaving    (v) (b i1 r ii1 v i ng)
bereavement    (n) (b i1 r ii1 v m @ n t)
bereavements    (n) (b i1 r ii1 v m @ n t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Berechtigung(n) |die, pl. Berechtigungen| การอนุญาต เช่น Sie können das Forschungszentrum nur mit einer Berechtigung betreten. คุณสามารถเข้าศูนย์วิจัยได้ถ้ามีใบอนุญาต , See also: S. Genehmigung, Erlaubnis,
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายของงาน, ขอบข่ายทางวิชาการ
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
zubereiten(vi) |bereitete zu, hat zubereitet| เตรียมทำ(อาหาร)
Vorbereitungskurs(n) |der, pl. Vorbereitungskurse| วิชาหรือหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในสาขาใดๆ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berechenbarkeit {f}calculability [Add to Longdo]
Berechenbarkeit {f}computability [Add to Longdo]
Berechenbarkeit {f}countability [Add to Longdo]
Berechenbarkeit {f}; Vorhersagbarkeit {f}predictability [Add to Longdo]
Berechnung {f} | Berechnungen {pl}calculation | calculations [Add to Longdo]
Berechnung {f}; Rechnung {f} | Berechnungen {pl}computation | computations [Add to Longdo]
Berechnung {f}; Rechnung {f}; Zählung {f}reckoning [Add to Longdo]
Berechnung {f} | Berechnungen {pl}counting | countings [Add to Longdo]
Berechnungsgrundlage {f}calculation base [Add to Longdo]
Berechnungsverfahren {n}computing method [Add to Longdo]
Berechnungsverfahren {n}arithmetic technique [Add to Longdo]
Berechtigung {f}; Gewähr {f}; Gewährleistung {f}; Garantie {f}warranty [Add to Longdo]
Berechtigungsgruppe {f}authorization group [Add to Longdo]
Berechtigungskennzeichen {n}authorization identification [Add to Longdo]
Berechtigungsklasse {f}authorization category [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かみのけ座[かみのけざ, kaminokeza] (n) (constellation) Coma Berenices [Add to Longdo]
へべれけ[, hebereke] (adj-na) (col) drunk; blotto [Add to Longdo]
アベレージ[, abere-ji] (n) average [Add to Longdo]
アベレージゴルファー[, abere-jigorufa-] (n) average golfer [Add to Longdo]
アンナンバード接続[アンナンバードせつぞく, annanba-do setsuzoku] (n) {comp} unnumbered connection [Add to Longdo]
エベレスト[, eberesuto] (n) Everest [Add to Longdo]
グリーンベレー[, guri-nbere-] (n) green beret [Add to Longdo]
ジベレリン;ギベレリン[, jibererin ; gibererin] (n) gibberellin (plant hormone) [Add to Longdo]
ジベレリン酸[ジベレリンさん, jibererin san] (n) gibberellic acid [Add to Longdo]
タイワンザメ[, taiwanzame] (n) graceful catshark (Proscyllium habereri, found in the Western Pacific) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喪偶[sàng ǒu, ㄙㄤˋ ㄡˇ, / ] bereaved of one's spouse (literary) [Add to Longdo]
哀失[āi shī, ㄞ ㄕ, ] bereavement [Add to Longdo]
贝雷帽[bèi léi mào, ㄅㄟˋ ㄌㄟˊ ㄇㄠˋ, / ] beret [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非番号制コマンド[ひばんごうせいこまんど, hibangouseikomando] unnumbered commands [Add to Longdo]
非番号制レスポンス[ひばんごうせいれすぽんす, hibangouseiresuponsu] unnumbered responses [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分野[ぶにゃ, bunya] Bereich, Gebiet [Add to Longdo]
勘定[かんじょう, kanjou] Berechnung, Abrechnung, Rechnung [Add to Longdo]
悔いる[くいる, kuiru] bereuen, bedauern [Add to Longdo]
悔やむ[くやむ, kuyamu] bereuen, bedauern, beklagen, kondolieren [Add to Longdo]
打算的[ださんてき, dasanteki] berechnend [Add to Longdo]
範囲[はんい, han'i] Bereich, Gebiet, Wirkungskreis [Add to Longdo]
雄弁[ゆうべん, yuuben] Beredsamkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bear \Bear\, Bere \Bere\ (b[=e]r), n. [AS. bere. See {Barley}.]
   (Bot.)
   Barley; the six-rowed barley or the four-rowed barley,
   commonly the former ({Hordeum hexastichon} or {Hordeum
   vulgare}). [Obs. except in North of Eng. and Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bere \Bere\ (b[=e]r), v. t. [Cf. OIcel. berja to strike.]
   To pierce. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bere \Bere\, n.
   See {Bear}, barley. [Scot.]
   [1913 Webster]

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 bere
    drink
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 barret
 
 1. bere, küçük bir çeşit sapka.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 contuse
 
 1. berelemek, ezmek. contusion ezik, bere, çürük.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hurt
 
 1. (hurt) yara, bere, zarar, hasar
 2. acı, ağrı, sızı
 3. incitmek, acıtmak, yaralamak
 4. rencide etmek, acı vermek, kederlendirmek
 5. zarar vermek, hasara uğratmak
 6. acımak, ağrımak. hurtful zararlı
 7. incitici, ıstırap veren. hurtfully zarar verecek şekilde
 8. inciterek. hurtfulness zarar
 9. inciticilik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 graze
 
 1. sıyırıp geçmek, sıyırmak, sıyrılmak, sürtünüp berelenmek
 2. sıyrık, bere.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 indent
 
 1. bere, çentik
 2. çentmek
 3. basmak
 4. bere yapmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 indentation
 
 1. bere, çentik
 2. çentik yapma
 3. koy, körfez
 4. (matb.) içerlek yazma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lesion
 
 1. (tıb.) bir organ veya dokunun yapısındaki anormal veya zararlı değişiklik
 2. yara, bere.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stripe
 
 1. kamçının darbe yeri, bere
 2. kamçı vuruşu.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top