ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

befuddled

B IH0 F AH1 D AH0 L D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -befuddled-, *befuddled*, befuddl, befuddle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
befuddled[ADJ] สับสน, See also: มึนงง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Every time Ono opened his befuddled mouth, it gave us another quote to use in our fund-raising.- ทุกครั้งที่โอโน่เปิดปากโง่ๆ ของเขาออกมา มันทำให้เราได้การอ้างอิงใหม่ๆ ที่ใช้ในการสะสมเงินทุนของเรา Senate Murders (2010)
I am the go to guy for the befuddled adult roles on Disney Channel shows. Thank you.ผมเคยได้รับบทเป็นผู้ใหญ่ที่มึนงงในโชว์ของดิสนี่ย. Party Bears (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEFUDDLED B IH0 F AH1 D AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
befuddled (n) bəfˈʌdəld (b @ f uh1 d @ l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンチドランク[, panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor [Add to Longdo]
酔い痴れる;酔いしれる[よいしれる, yoishireru] (v1,vi) to be befuddled (drunk, intoxicated) (with) [Add to Longdo]
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Befuddle \Be*fud"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Befuddled}]
   To becloud and confuse, as with liquor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 befuddled \befuddled\ adj.
   1. dazed by alcoholic drink. the wino's poor befuddled mind
 
   Syn: stupefied.
     [WordNet 1.5]
 
   2. unclear in mind or intent; filled with bewilderment.
 
   Syn: at sea, bemused, bewildered, confounded, confused,
     mazed, mixed-up.
     [WordNet 1.5]
 
   3. confused and vague; used especially of thinking.
 
   Syn: addled, befogged, muddled, muzzy, unclear, woolly,
     wooly, woolly-headed, wooly-minded.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 befuddled
   adj 1: stupefied by alcoholic drink; "the wino's poor befuddled
       mind"; "a mind befogged with drink" [syn: {befogged},
       {befuddled}]
   2: perplexed by many conflicting situations or statements;
     filled with bewilderment; "obviously bemused by his
     questions"; "bewildered and confused"; "a cloudy and
     confounded philosopher"; "just a mixed-up kid"; "she felt
     lost on the first day of school" [syn: {baffled},
     {befuddled}, {bemused}, {bewildered}, {confounded},
     {confused}, {lost}, {mazed}, {mixed-up}, {at sea}]
   3: confused and vague; used especially of thinking;
     "muddleheaded ideas"; "your addled little brain"; "woolly
     thinking"; "woolly-headed ideas" [syn: {addled}, {befuddled},
     {muddled}, {muzzy}, {woolly}, {wooly}, {woolly-headed},
     {wooly-minded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top