ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

befuddle

B IH0 F AH1 D AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -befuddle-, *befuddle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
befuddled[ADJ] สับสน, See also: มึนงง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befuddle(บิฟัด'เดิล) {befuddled,befuddling,befuddles} vt. ทำให้เมา,ทำให้สนเท่ห์, See also: befuddler n. befuddlement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้สับสน,ทำให้มึนตึง,ทำให้เมา

CMU English Pronouncing Dictionary
BEFUDDLE B IH0 F AH1 D AH0 L
BEFUDDLED B IH0 F AH1 D AH0 L D
BEFUDDLES B IH0 F AH1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
befuddled (n) bəfˈʌdəld (b @ f uh1 d @ l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンチドランク[, panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
煙に巻く;烟に巻く[けむにまく;けむりにまく(ik), kemunimaku ; kemurinimaku (ik)] (exp,v5k) to confuse someone; to befuddle someone; to create a smokescreen [Add to Longdo]
間誤付かせる(ateji)[まごつかせる, magotsukaseru] (v1) (uk) (See 間誤付く) to fluster; to abash; to befuddle [Add to Longdo]
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor [Add to Longdo]
酔い痴れる;酔いしれる[よいしれる, yoishireru] (v1,vi) to be befuddled (drunk, intoxicated) (with) [Add to Longdo]
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Befuddle \Be*fud"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Befuddled}]
   To becloud and confuse, as with liquor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 befuddle
   v 1: be confusing or perplexing to; cause to be unable to think
      clearly; "These questions confuse even the experts"; "This
      question completely threw me"; "This question befuddled
      even the teacher" [syn: {confuse}, {throw}, {fox},
      {befuddle}, {fuddle}, {bedevil}, {confound},
      {discombobulate}]
   2: make stupid with alcohol [syn: {befuddle}, {fuddle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top