ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bathtub

B AE1 TH T AH0 B   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bathtub-, *bathtub*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bathtub[N] อ่างอาบน้ำ, Syn. tub

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bathtubn. อ่างอาบน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
bathtub(n) ถังอาบน้ำ,อ่างอาบน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bathtubsอ่างอาบน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Haven't I told you that they delivered a bathtube last week?มีคนมาส่งอ่างอาบน้ำ เมื่ออาทิตย์ก่อน? Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
A scale was found in his bathtube.พบเกล็ดปลาในอ่างอาบน้ำ ของเขา Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Bathtubsอ่างอาบน้ำ My Neighbor Totoro (1988)
I just don't want you to see my unsightly bathtub ring. Okay?ฉันไม่ต้องการให้คุณเห็นแหวนอ่างอาบน้ำของฉันที่ไม่น่าดู เอาล่ะ? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Herr Direktor, I was just helping Lisiek to find something... to clean the stains from the Herr Kommandant's bathtub.ผอ.คะ ฉันกำลังช่วย... ลิเชียค หาอะไรไปขัดอ่างอาบน้ำผู้กอง Schindler's List (1993)
I've been unable to remove the stains from your bathtub.ผมขัดรอยเปื้อนในอ่างไม่ออก Schindler's List (1993)
The bathtub.ในอ่างอาบน้ำ Heat (1995)
In the basement, you're gonna find some bathtubs... ..that have been used very recently to make large quantities of nitroglycerin.ผมชื่นชมคุณจริงๆ อะไรนะ คุณเป็นคนกล้าหาญมากที่สั่งเรื่องนี้ Fight Club (1999)
It's just a big bathtub.มันไม่ใช่ที่กว้างๆ ก็แค่อ่างอาบน้ำใหญ่ๆ Swimming Pool (2003)
They kidnap you and drug you... and before you know it, you're in a bathtub and your kidneys are on eBay.และก่อนที่นายจะรู้ นายก็โดนจับลงอ่าง\ และไตนายก็ไปอยู่ที่อีเบย์ Saw (2004)
Key to that chain is in the bathtub.กุญแจไขล็อคโซ่ อยู่ในอ่างน้ำ Saw (2004)
The pants-- the ones with Steadman's blood on them-- first cop on the scene says he saw you washing them in the bathtub.เสื้อนอก ที่มีเลือดของสเตดแมน ติดอยู่น่ะเหรอ ตำรวจคนแรกที่ไปถึง บอกว่าคุณกำลังล้างเสื้อนอกนั่นอยู่ Cute Poison (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bathtubHe has the water running in the bathtub.
bathtubHe likes to sing in the bathtub.
bathtubHe ran water into the bathtub.
bathtubSomebody had drowned her in the bathtub.
bathtubThe baby was splashing in the bathtub.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่างอาบน้ำ[N] bathtub

CMU English Pronouncing Dictionary
BATHTUB    B AE1 TH T AH0 B
BATHTUBS    B AE1 TH T AH2 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bathtub    (n) bˈaːθtʌb (b aa1 th t uh b)
bathtubs    (n) bˈaːθtʌbz (b aa1 th t uh b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浴缸[yù gāng, ㄩˋ ㄍㄤ, ] bathtub, #19,998 [Add to Longdo]
浴盆[yù pén, ㄩˋ ㄆㄣˊ, ] bathtub, #49,558 [Add to Longdo]
盆浴[pén yù, ㄆㄣˊ ㄩˋ, ] bathtub, #116,831 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Badematte {f}bathtub mat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バスタブ[, basutabu] (n) bathtub [Add to Longdo]
ポリバス[, poribasu] (n) (abbr) polyethylene bathtub [Add to Longdo]
岩風呂[いわぶろ, iwaburo] (n) (See 温泉) bathtub or onsen made of (or surrounded by) rocks [Add to Longdo]
空焚き;空だき[からだき, karadaki] (n,vs) heating a vessel without water in it; heating an empty pan, kettle, boiler, bathtub, etc. [Add to Longdo]
据え風呂;居え風呂;据風呂;居風呂[すえふろ, suefuro] (n) (See すいふろ) deep bathtub with a water-heating tank; bathtub heated from below [Add to Longdo]
石風呂[いしぶろ, ishiburo] (n) (1) stone bathtub; (2) steam bath taken inside a cavern or stone chamber [Add to Longdo]
辻風呂[つじぶろ, tsujiburo] (n) bathtub placed on the roadside and rented to customers [Add to Longdo]
湯の盤銘[とうのばんめい, tounobanmei] (n) inscription on the bathtub of King Tang ("If you can renovate yourself one day, then you can do so every day, and keep doing so day after day.") [Add to Longdo]
湯船;湯舟;湯槽;湯ぶね[ゆぶね, yubune] (n) (1) bathtub; (2) boat with a bathtub rented to customers (Edo period) [Add to Longdo]
風呂[ふろ, furo] (n) (1) (See お風呂) bath; bathtub; (2) bathroom; bathhouse; (3) room for drying lacquerware; (4) base (wooden joint connecting the blade of a hoe, spade, etc., to the handle); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bathtub \bath"tub\ n.
   A relatively large tub used to take a bath, usually a
   permanent fixture in a bathroom; it is an open container that
   is filled with water, in which a person immerses himself for
   the purpose of washing the body.
 
   Syn: bath, tub.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bathtub
   n 1: a relatively large open container that you fill with water
      and use to wash the body [syn: {bathtub}, {bathing tub},
      {bath}, {tub}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top