ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basilica

B AH0 Z IH1 L AH0 K AH0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basilica-, *basilica*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basilica[N] โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After that you injected the potassium into the basilica vein under her armpitหลังจากนั้น คุณฉีดโปแตสเซียมเข้าไปใน เส้นเลือดตรงรักแร้ Pathology (2008)
Michelangelo designed the Basilica.พิธี, ประเพณี, ดังนั้นกรอกสำคัญของชีวิตของเรา. Angels & Demons (2009)
The cornerstone of St. Peter's basilica was laid in 1506, April 18th.ศิลาฤกษ์ในวิหารเซนต์ปีเตอร์ ถูกสร้างขึ้นในปี1506 วันที่18เมษายน A New Hope (2012)
No, no, no, in the basement of Giancarlo's, there is an old tunnel that leads directly into the bowels of the basilica.ไม่ ไม่ ไม่ ในชั้นใต้ดินของจีอันคาร์โลนี่ มีอุโมงค์เก่าที่จะพาเราเข้าไปในมหาวิหารได้ A New Hope (2012)
Are we in the wrong basilica?เรามาอยู่ผิดที่ใช่มั้ย Inferno (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BASILICA    B AH0 Z IH1 L AH0 K AH0
BASILICA    B AH0 S IH1 L AH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basilica    (n) bˈəzˈɪlɪkə (b @1 z i1 l i k @)
basilicas    (n) bˈəzˈɪlɪkəz (b @1 z i1 l i k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basilika {f} | Basiliken {pl}basilica | basilicas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バシリカ[, bashirika] (n) basilica (church) [Add to Longdo]
バジリカ[, bajirika] (n) basilica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basilica \Ba*sil"i*ca\, n.; pl. {Basilicas}; sometimes
   {Basilic[ae]} (-s[=e]). [L. basilica, Gr. basilikh` (sc.
   o'iki`a or stoa` fr. basiliko`s royal, fr. basiley`s king.]
   1. Originally, the palace of a king; but afterward, an
    apartment provided in the houses of persons of importance,
    where assemblies were held for dispensing justice; and
    hence, any large hall used for this purpose.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) A building used by the Romans as a place of public
      meeting, with court rooms, etc., attached.
    (b) A church building of the earlier centuries of
      Christianity, the plan of which was taken from the
      basilica of the Romans. The name is still applied to
      some churches by way of honorary distinction.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basilica \Ba*sil"i*ca\, n.
   A digest of the laws of Justinian, translated from the
   original Latin into Greek, by order of Basil I., in the ninth
   century. --P. Cyc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basilica
   n 1: an early Christian church designed like a Roman basilica;
      or a Roman Catholic church or cathedral accorded certain
      privileges; "the church was raised to the rank of basilica"
   2: a Roman building used for public administration [syn:
     {basilica}, {Roman basilica}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top