Search result for

balsiger

(11 entries)
(1.5068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balsiger-, *balsiger*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา balsiger มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *balsiger*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look who it is. Balsiger!Sieh an, der BalsigerI Am the Keeper (2014)
All those goals you got, right, Balsiger?Und wie, nicht wahr, BalsigerI Am the Keeper (2014)
- You can have Balsiger. - What?Den Balsiger könnt ihr noch haben. I Am the Keeper (2014)
The Balsigers reach for the stars!Die Balsigers starten durch. I Am the Keeper (2014)
You're the goalie, Balsiger!Nun geh schon ins Tor, BalsigerI Am the Keeper (2014)
- Balsiger is such a wimp.Balsiger ist so eine Pfeife! I Am the Keeper (2014)
- Let's give Balsiger a hiding.Verklopfen sollte man den BalsigerI Am the Keeper (2014)
If you want to give someone a hammering, take me on, you cowards!Lasst Balsiger! Wenn ihr wen verprügeln wollt, dann nehmt's mit mir auf! I Am the Keeper (2014)
You gotta help me, Balsiger.Du musst mir helfen, BalsigerI Am the Keeper (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BALSIGER    B AE1 L S IH0 G ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top