ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balmorals

B AE0 L M AO1 R AH0 L Z   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balmorals-, *balmorals*, balmoral
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา balmorals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *balmorals*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Approximately 40 kilometers from Balmoral Castle.ห่างปราสาทบัลมอรัล 40 กม. The Day After Tomorrow (2004)
Well, the ancestral home is next to Balmoral.บ้านที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จะอยู่นอกเมือง The Dark Night (2008)
1,373, Mr Balmoral.1.373, Mr. BalmoralPulp (1972)
Reported heading east on 12th Street near Balmoral.Gesichtet in östlicher Richtung auf der Zwölften Straße nahe BalmoralPariah (1975)
Her Majesty's due to be up at Balmoral, so she'll have to come to London.Ihre Majestät wird dann oben in Balmoral sein, sie muss also deshalb... - Ist etwas passiert? The Official Visit (1980)
Approximately 40 kilometers from Balmoral Castle.Noch zirka 40 Kilometer bis zum Schloss BalmoralThe Day After Tomorrow (2004)
- Lovely. - You'll be in Balmoral?Sie sind in BalmoralThe Queen (2006)
"In Balmoral, all seems to breathe freedom and peace "and make one forget the world and its sad turmoils. ""In Balmoral atmet alles Freiheit und Frieden und man vergisst alles." The Queen (2006)
- Balmoral is...Balmoral ist ... The Queen (2006)
- Fine, I'll call Balmoral. - Planet Zog?Gut, ich telefoniere mit BalmoralThe Queen (2006)
Two, leave Balmoral and fly to London at the earliest opportunity."Punkt 2: Sie verlassen Balmoral und fliegen nach London zurück!" The Queen (2006)
'These flowers have been brought to Balmoral 'so she can see some token of what's been expressed in London. '..dass die Königsfamilie Anteil nimmt. Diese Blumen wurden vor Schloss Balmoral gelegt. Ein Hinweis darauf, was in London ... The Queen (2006)
He'll shelter us for tonight, then we can reach Balmoral tomorrow.Wir können Balmoral dann morgen erreichen. Tooth and Claw (2006)
And I hear there's that wonderful hotel in Scotland called Balmoral.Und dieses tolle Hotel in Schottland: BalmoralSleuth (2007)
Well, the ancestral home is next to Balmoral.Das Schloss der Beatons ist in der Nähe von BalmoralThe Dark Night (2008)
Do you know, Rose dear, the first Ghillies' ball I ever attended was at Balmoral in 1860.Weißt du, Rose, meine Liebe, meinen ersten Ghillies-Ball besuchte ich 1860 in BalmoralA Journey to the Highlands (2012)
After Boccaccio, last Saturday, the Balmoral has now been raided.Nach dem "Boccacio" letzten Sonntag, wurde das "Balmoral" hochgenommen. The Sound of Belgium (2012)
Balmoral is closed.Das "Balmoral" ist zu. The Sound of Belgium (2012)
The Lasser Glass is a well-traveled gem. It spent several seasons adorning the walls at Balmoral Castle, Scottish home of the Royal Family.Der Lasser-Spiegel ist weit gereist und hing sogar für geraume Zeit im Balmoral Castle, dem schottischen Wohnsitz der Königin. Oculus (2013)
He made a half-hearted attempt to assassinate Her Majesty at Balmoral... Ranting about Scottish independence and the Bonnie Prince and the 45.Er machte den halbherzigen Versuch, Ihre Majestät in Balmoral zu ermorden, faselte von schottischer Unabhängigkeit und Bonnie Prince und von '45. Predators Far and Near (2016)
The Royal couple are welcomed onto Balmoral Showground, where 4,000 ex-servicemen and women are gathered to pay tribute to their sovereign.Auf dem Ausstellungsgelände Balmoral sind 4.000 ehemalige Militärangehörige versammelt, um ihre Herrscherin zu begrüßen. Gelignite (2016)
It might be at Sandringham.Vielleicht auch in Sandringham. Oder BalmoralScientia Potentia Est (2016)
Until my ship came home, I was obliged to live at the Balmoral private hotel in Lavender Hill.Bis ich mein Glück machte, musste ich im Balmoral Hotel in Lavender Hill wohnen. The Lavender Hill Mob (1951)
Welcome to Balmoral.Willkommen im BalmoralThe Lavender Hill Mob (1951)

CMU English Pronouncing Dictionary
BALMORAL    B AE0 L M AO1 R AH0 L
BALMORALS    B AE0 L M AO1 R AH0 L Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top