ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balcony

B AE1 L K AH0 N IY0   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balcony-, *balcony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balcony[N] ระเบียง, See also: มุข, เทอเรซ, ชาน, นอกชาน, เฉลียง, หน้ามุข, Syn. porch, terrace
balcony[N] ที่นั่งชั้นบน, See also: ที่นั่งในโรงละครชั้นบน, Syn. circle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balcony(แบล'คะนี) n. ระเบียง,มุข, See also: balconied adj. มีระเบียง,มีมุข

English-Thai: Nontri Dictionary
balcony(n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balconyเฉลียงลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boy, they did a good job rebuilding the balcony.ผมก็ชอบมาก โดยเฉพาะตรงระเบียงหน้ามุข มันสวยมาก ๆ Mannequin (1987)
"If you can wait... for 100 days and 100 nights under my balcony... at the end of it, I shall be yours.""ถ้าเจ้าสามารถรอ... 100 วันและ 100 คืน ที่ใต้ระเบียงห้องข้าได้... พอครบกำหนดเวลา, ข้าจะเป็นของเจ้า." Cinema Paradiso (1988)
Mayday! Just go jump off a balcony!ออกไปจากระเบียงข้าซะ Aladdin (1992)
Have them do a 14 reference to presidential suite balcony right away.สำรวจเพรสซิเดนท์สวีท แล้วอารักขา The Bodyguard (1992)
Threw his ass over the balcony. Nigger fell four stories.โยนตูดของเขาผ่านระเบียง นิโกรลดลงสี่ชั้น Pulp Fiction (1994)
We are crouching on the balcony of the Albert Hotel.เรากำลังคลาน อยู่บนระเบียง ที่โรงแรมอัลเบิร์ท Wild Reeds (1994)
I was on the balcony that reallyI was on the balcony that really Sex Is Zero (2002)
Someone just told me that you floated down onto our balcony.มีคนบอกฉันว่าพี่ลอยลงมาที่ระเบียง Howl's Moving Castle (2004)
Projecting to the third balcony,ยื่นออกไปทางระเบียงหมายเลข 3 Shall We Dance (2004)
Look at the balcony. I chose this.ดูที่ระเบีบงสิ ฉันเป็นคนเลือก ต้นไม้เองเลยนะนี่ My Little Bride (2004)
A woman went belly-flopping off her balcony in her bathrobe.มีผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดลงมาจากระเบียงห้องของเธอ ในสภาพที่เธอใส่เสื้อคลุมอาบน้ำ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Just about the time your ex was jumping off her own balcony wearing nothing but a bathrobe.ก็เเค่เป็นช่วงเวลา ที่เมียเก่าของนายกระโดด ลงมาจากระเบียงห้องของเธอ โดยไม่ส่วมใส่อะไรนอกจากเสื้อคลุมอาบน้ำ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balconyAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
balconyI'm on the balcony.
balconyOf those 2 or 3 were pushed out of the nest, and then fell down from the balcony as well.
balconySure enough, the ghost appeared on the balcony.
balconyThe balcony commands a splendid view.
balconyThe balcony juts out our over the street.
balconyThere is a fine view from our balcony.
balconyThey stood on the balcony to watch the festival in the street below.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชานเรือน[N] balcony, See also: terrace, veranda, Example: ยายหิ้วตะกร้าใบใหญ่ขึ้นไปวางบนชานเรือนแล้วรื้อสิ่งของในตะกร้าออกมาวางบนพื้น, Count unit: แห่ง, ชาน, Thai definition: พื้นเรือนนอกชายคา, พื้นที่นอกตัวเรือน
มุขเด็จ[N] second small portico projecting from the main one, See also: balcony, second projecting portico, Count unit: มุข, Thai definition: มุขที่ยื่นออกมาจากหน้ามุขใหญ่
เฉลียง[N] veranda, See also: balcony, verandah, Example: กลางคืนครอบครัวเราชอบยืนรับลมที่เฉลียง
นอกชานเรือน[N] porch, See also: balcony, platform, Syn. นอกชาน, Thai definition: พื้นเรือนนอกชายคา, พื้นที่นอกตัวเรือน
นอกชาน[N] porch, See also: balcony, platform, Syn. นอกชานเรือน, Ant. ในชาน, ในตัวบ้าน, Example: ป้ามานั่งคุยกับเพื่อนบ้านที่นอกชานเป็นประจำทุกเย็น, Thai definition: พื้นเรือนนอกชายคา, พื้นที่นอกตัวเรือน
มุข[N] balcony, See also: portico, porch, terrace, veranda, Example: ูเจือทองเลี้ยวรถเข้าบ้าน จอดกริบตรงใต้ชายคามุข, Thai definition: ส่วนของตึกหรือเรือนที่ยื่นออกมาจากส่วนใหญ่ อยู่ด้านหน้า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียง[n.] (chalīeng) EN: veranda = verandah ; balcony   FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck   FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ห้องที่มีระเบียง[n. exp.] (hǿng thī mī rabīeng) EN: room with a balcony   FR: chambre avec balcon [f]
มุข[n.] (muk) EN: balcony ; portico ; porch ; terrace ; veranda   FR: porche [m] ; portique [m] ; loggia [f]
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico   FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasinghāt) EN: window or balcony where royalty make their public appearance   

CMU English Pronouncing Dictionary
BALCONY    B AE1 L K AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balcony    (n) bˈælkəniː (b a1 l k @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阳台[yáng tái, ㄧㄤˊ ㄊㄞˊ, / ] balcony; porch, #7,125 [Add to Longdo]
楼台[lóu tái, ㄌㄡˊ ㄊㄞˊ, / ] balcony; high building (esp. in poetry); tower, #50,451 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balkon {m}; Galerie {f} | Balkone {pl}balcony | balconies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear) [Add to Longdo]
バル[, baru] (n) (abbr) balcony [Add to Longdo]
バルコニー[, barukoni-] (n) balcony; (P) [Add to Longdo]
ベランダ[, beranda] (n) balcony; verandah; (P) [Add to Longdo]
縁側(P);椽側[えんがわ, engawa] (n) (1) (See 縁・えん・6) veranda; porch; balcony; open corridor; (2) (縁側 only) (See 担鰭骨) bone at the base of a fin; meat at the base of a fin (esp. of a flatfish); (P) [Add to Longdo]
身を乗り出す[みをのりだす, miwonoridasu] (exp,v5s) to bend oneself forward (esp. in curiosity or excitement); to hang out (e.g. over a balcony) [Add to Longdo]
露台[ろだい, rodai] (n) balcony [Add to Longdo]
楼上[ろうじょう, roujou] (n) (See 楼閣) on top of a tall building; balcony; upper floor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balcony \Bal"co*ny\ (b[a^]l"k[-o]*n[y^]; 277), n.; pl.
   {Balconies} (b[a^]l"k[-o]*n[i^]z). [It. balcone; cf. It.
   balco, palco, scaffold, fr. OHG. balcho, palcho, beam, G.
   balken. See {Balk} beam.]
   1. (Arch.) A platform projecting from the wall of a building,
    usually resting on brackets or consoles, and inclosed by a
    parapet; as, a balcony in front of a window. Also, a
    projecting gallery in places of amusement; as, the balcony
    in a theater.
    [1913 Webster]
 
   2. A projecting gallery once common at the stern of large
    ships.
    [1913 Webster]
 
   Note: "The accent has shifted from the second to the first
      syllable within these twenty years." --Smart (1836).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balcony
   n 1: an upper floor projecting from the rear over the main floor
      in an auditorium
   2: a platform projecting from the wall of a building and
     surrounded by a balustrade or railing or parapet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top