ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

badgered

B AE1 JH ER0 D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badgered-, *badgered*, badger, badgere
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't be badgered by you a moment longer.อีกสักครู่ ฉันจะไม่ถูกคุณรบกวนอีก Anastasia (1997)
Since you badgered it out of me, yes, it's true.นับจากที่เธอทำให้ฉันได้รู้ ใช่มันเป็นความจริง The Witches of Bushwick (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
badgeredEven a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.

CMU English Pronouncing Dictionary
BADGERED    B AE1 JH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badgered    (v) bˈæʤəd (b a1 jh @ d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Badger \Badg"er\, v. t. [imp. & p. p. {Badgered}; p. pr. & vb.
   n. {Badgering}.] [For sense 1, see 2d {Badger}; for 2, see
   1st {Badger}.]
   1. To tease or annoy, as a badger when baited; to worry or
    irritate persistently.
    [1913 Webster]
 
   2. To beat down; to cheapen; to barter; to bargain.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top