Search result for

b.ed

(346 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -b.ed-, *b.ed*, b., b.e
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา b.ed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *b.ed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A.B.[ABBR] อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts), See also: ศิลปศาสตรบัณฑิต
B.A.[ABBR] ศิลปศาสตร์บัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Arts), See also: วุฒิปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์
B.C.[ABBR] ก่อนคริสต์ศักราช (คำย่อของ before Christ)
B.O.[SL] ที่จำหน่ายตั๋ว (มาจาก box office)
T.B.[ABBR] วัณโรค (หรือใช้ว่า TB เป็นคำย่อของ Tuberculosis)
LL.B.[ABBR] นิติศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Laws), Syn. LLB
M.B.A.[ABBR] บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
alb.abbr. Albania, Albanian, Alberta
b.a.abbr. Bachelor of Arts อักษรศาสตรบัณฑิต, British America
b.b.c.abbr. British Broad Casting Corporation
b.c.abbr. Before Christ ก่อนคริสต์กาล
b.i.d.abbr. bis in die, วันละสองครั้ง
b.mabbr. Bachelor of Medicine แพทย์ศาสตรบัณฑิต
b.s.abbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิต
b.scabbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิต
b.sc.abbr. Bachelor of Science วิทยาศาสตรบัณฑิต
b.t.u.abbr. British thermal unit หน่วยวัดค่าความร้อนแบบหนึ่งของอังกฤษ มักใช้ในการแสดงถึงความสามารถในการลดความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
c.a.b.abbr. Civil Aeronautics Board
f.o.b.abbr. free on board ไม่คิดค่าส่งสินค้าลงเรือ (ขึ้นรถหรือเครื่องบิน) ,ส่งถึงท่า
i.c.b.m.abbr. intercontinental ballistic missile
m.b.abbr. Medicinae Baccalaureus (Bachelor of Medicine ปริญญาแพทยศาสตร์)
m.b.a.abbr. Master of Business Administration ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
n.b.abbr. New Brunswick,nota bene, <b>Syn.b> note well,take notice
t.b.abbr. torpedo boat,tubercle bacillus,tuberculosis

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Federal Bureau of Investigation (F.B.I.)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free on board (f.o.b.)ส่งลงเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
F.B.I. (Federal Bureau of Investigation)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
f.o.b. (free on board)ส่งลงเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
I.B.N.R.เกิดแล้วยังไม่รายงาน (ไอบีเอ็นอาร์) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Investigation, Federal Bureau of (F.B.I.)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Kibbutz (Heb.)ชุมชนกิบบุตซ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
The Securities and Exchange Act B.E. 2535พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 <br>พระราชบัญญัติเพื่อกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2535 แทนพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ่งแก้ไขในปี พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการออกหลักทรัพย์จำหน่ายในตลาดแรก การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรอง การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์และองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ รวมถึงการพัฒนาตลาดทุนให้ก้าวหน้า ทันสมัยและมีเสถียรภาพ [ตลาดทุน]
The Derivatives Act B.E.2546พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 <br>พระราชบัญญัติเพื่อกำกับดูแลธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Provident Fund Act B.E. 2530พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530<br>พระราชบัญญัติเพื่อกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2530 โดยแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกกฎกระทรวงและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อมาได้แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2542 และเมื่อ พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลังได้โอนการกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ [ตลาดทุน]
Han, Fei, d. 233 B.C.หาน, เฟย, ตาย 233 ก่อน ค.ศ. [TU Subject Heading]
Socrates, 470-399 B.C.โซกราตีส, 470-399 ปีก่อน ค.ศ. [TU Subject Heading]
B.coli บี. โคไล <br>โคลิฟอร์มชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม อี.โคไล [สิ่งแวดล้อม]
Free on Board (F.O.B.) Price ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง <br>เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) ที่ผู้ขายรับภาระเอาค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าสินค้า ค่าบรรจุหีบห่อสินค้า ค่าขนส่งและค่าขนถ่ายสินค้าลงเรือ ณ ท่าเรือต้นทาง ส่วนผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อจากนี้ อันได้แก่ ค่าระวางบรรทุกสินค้า ค่าประกันภัย ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมส่งออก-นำเข้า รวมทั้งดำเนินพิธีการศุลกากรต่างๆ จนนำสินค้าไปสู่สถานที่ของตนการส่งสินค้าออกของไทยส่วนใหญ่ จะตกลงขายในราคา ณ ท่าเรือต้นทาง ที่ท่าเรือกรุงเทพฯ [สิ่งแวดล้อม]
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Act on Diplomatic Privileges and Immunities B.E. 2527พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527 [การทูต]
Casts, P.T.B.เฝือกเดินผ่อนน้ำหนักแบบสั้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't expect miracles.I'm changing my name to Susan B.Anthony.Aber erwarte keine Wunder von mir. Ich ändere meinen Namen in Susan. B. Anthony. Time After Time (1979)
Out of order?Außer Betrieb. Verdammt! Time After Time (1979)
Well... .. I'm going now.Ich reise jetzt ab. Unidentified Flying Oddball (1979)
Next up, the staff.Und jetzt der Stab. The Incredible Kung Fu Master (1979)
I said, take your hat off!Ich sagte, nimm den Hut ab. The Wanderers (1979)
- Come on, take it off!- Mach schon, nimm ihn ab. The Wanderers (1979)
So you better beat it.Also hau lieber ab. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Here's $20, which I'll deduct from the 500 you'll earn.Hier sind $20, die ziehe ich Ihnen von den vereinbarten 500 ab. The Villain (1979)
Now, go away.Und jetzt trab ab. The Villain (1979)
The Baldies got it made.Wart's ab. Die haben's drauf. The Wanderers (1979)
Maybe we won't take your hair off.Vielleicht schneiden wir eure Haare nicht ab. The Wanderers (1979)
We'll just take something else off.Wir schneiden euch einfach was anderes ab. The Wanderers (1979)
Buddy B.!Buddy B.The Wanderers (1979)
I took Mona Shanks to the senior prom and struck out there. I've got a good job. What more do you want?Ich ging mit Mona Shanks zum Abschlussball und habe einen guten Job. Unidentified Flying Oddball (1979)
Take off your colours.Nehmt eure Abzeichen ab. The Warriors (1979)
Maybe I'll just take off.Vielleicht haue ich einfach ab. The Warriors (1979)
Now remember what I told you.Und denk daran, was ich gesagt hab. The Villain (1979)
They hustle the house bowlers.Sie zocken die Platzhirsche ab. The Wanderers (1979)
They hustle the hustlers.Die zocken die Abzocker ab. The Wanderers (1979)
Not so rough.Nicht so grob. The Warriors (1979)
I like it rough.Ich mag's grob. The Warriors (1979)
- They think we shot Cyrus.- Sie denken, wir knallten Cyrus ab. The Warriors (1979)
They think we shot Cyrus.Sie denken, wir knallten Cyrus ab. The Warriors (1979)
Afterwards, I`ll show your masters.Danach rechne ich mit deinen Lehrern ab. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Nobody goes.Keiner haut ab. The Wanderers (1979)
Men are way too rude.Männer sind viel zu grob. The Incredible Kung Fu Master (1979)
What if I win?- Dann übernehm ich deinen Betteljob. Knockabout (1979)
Why do you keep teasing us?Du lachst nicht mehr lange. Wir machen dich fertig, du Dieb. Knockabout (1979)
He decides about it all.Alles hängt von ihm ab. Nightmares (1979)
Are you going to put up a fight?Dann liefere ich dich ab. Tot oder lebendig. Knockabout (1979)
Let go, now.- Das ist ein Arschtritt-Wettbewerb... für Einbeinige. Knockabout (1979)
Sorry, let me cool it quickly.Verzeihung, ich kühl's gleich ab. Nightmares (1979)
Now push.Und jetzt schieb. The Kinfolk (1979)
What happens to our dreams?Was geschieht z.B. mit den Träumen? Nightmares (1979)
I don't want to manipulate beliefe.Manipulation mit dem Glauben lehne ich ab. Nightmares (1979)
They're tearing this place down.Wir reißen die Bude ab. Don't Go Near the Park (1979)
I'm sorry, we're closing her down.- Ganz friedlich. Tut mir leid, wir reißen jetzt ab. Don't Go Near the Park (1979)
Come on, Jim-Bob.Komm, Jim-Bob. The Kinfolk (1979)
Denlo back.Nimm ihm das Visier ab. Don't Go in the House (1979)
That's why I figured you'd be the perfect man for the job.Deshalb dachte ich mir, du wärst der perfekte Mann für den Job. The Kinfolk (1979)
He says that if you will not work Monday you're fired.Er sagte, wenn du Montag nicht wieder zur Arbeit kommst, verlierst du deinen Job. Don't Go in the House (1979)
Leaves keep falling.Das Laub fällt vom Baum herab. Nightmares (1979)
To love is to pass away.Die Liebe ist wie das Leben einer Schneeflocke, kommt und geht im Trab. Nightmares (1979)
- I was just pretending.- Ich hab nur so getan, als ob. The Kinfolk (1979)
Turn off the hose.Dreht den Schlauch ab. The Kinfolk (1979)
- Night, Jim-Bob.- Nacht, Jim-Bob. The Kinfolk (1979)
Let's try to lose them without using the boosters:Schütteln wir sie ohne unsere Booster ab. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Everything depends on you. If you want to make their stay pleasant, you'll think over my proposition.Ob deren Aufenthalt angenehm wird, hängt von ihnen ab. Pirates of the 20th Century (1980)
The train is about to leave.Der Zug fährt gleich ab. Terror Express (1980)
I would prefer to die with honor, and at the same time get rid of you.Wir könnten Z.B. sterben und zugleich euch ausrotten. Pirates of the 20th Century (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
b.A big spider was spinning a web.
b.Ability to operate a computer is critical for this job.
b.A boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
b.Acquaint a newcomer with the rules of the club.
b.After her maternity leave, she resumed her old job.
b.After I said such a thing to my boss, I am certain to lose my job.
b.A is 5 times as long as B.
b.A lot of people applied for the job.
b.An air traffic controller is an extremely high pressure job.
b.And then the Romans in 55 B. C.
b.A nervous person will not be fit for this job.
b.An izakaya is a Japanese style pub.
b.Ann can't find a job.
b.A poor school record will count against you when you look for a job.
b.A sentence normally has a subject and a verb.
b.A spider weaves a web.
b.As soon as work is over he makes a beeline for the pub.
b."A stitch in time saves nine" is a proverb.
b.As well be hanged for a sheep as a lamb.
b.At first he was all at sea in his new job.
b.At times I feel like quitting my job.
b.Bend your mind to your job.
b.B. Franklin was an American statesman and inventor.
b.Bill can run faster than Bob.
b.Bill is not as tall as Bob.
b.Bob is in the drama club.
b.But he needed a job.
b.C is formed by reacting A with B.
b.Clara is doing quite a job.
b.Don't give up. Stick with the job.
b.Don't play at the job.
b.Draw a line from A to B.
b.Edison invented the light bulb.
b.Elephants came in large herds. [Prob. bad translation to Japanese]
b.Even if it takes me ten years, I am determined to accomplish the job.
b.Every success in your new job.
b.Every tide has its ebb.
b.Experience counts in this job.
b.Find a good job.
b.First came the Celts in 600 B. C.
b."Four pounds fifty" says Bob.
b.Fred spent all day looking for a job.
b.George is reluctant to taken on that difficult job.
b.George is very enthusiastic about his new job.
b.Give us the tools, and we will finish the job.
b.God tempers the wind to the shorn lamb.
b.Go easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently.
b.Having a driver's license is an advantage for this job.
b.He accepted the job.
b.He acquainted himself with his job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.พ.[N] February, See also: Feb., Syn. กุมภาพันธ์
น.บ.[N] Bachelor of Civil Law, See also: B.C.L., Syn. นิติศาสตรบัณฑิต
บีทียู[N] BTU, See also: Btu, B.T.U, British thermal unit, Syn. หน่วยความร้อนบริติช
บีเอ[N] B.A., See also: beauty advisor, Syn. ที่ปรึกษาความงาม
พ.ศ.[N] Buddhist Era, See also: B.E., Syn. พุทธศักราช, Thai definition: ปีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมา
วท.บ.[N] bachelor of science, See also: B.Sc., B.S., Syn. วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.[N] bachelor of fine arts, See also: B.F.A., Syn. ศิลปบัณฑิต
อ.บ.[N] bachelor of arts, See also: B.A., Syn. อักษรศาสตรบัณฑิต
อักษรศาสตรบัณฑิต[N] bachelor of arts, See also: B.A.
พ.ศ.[N] Buddhist Era, See also: B.E., Syn. พุทธศักราช, Example: แม่ของนุชเกิดในปี พ.ศ.2497, Thai definition: ปีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมา
แปรไข้[V] treat, See also: treat an illness, take one's medicine, cure sb. of his illness, Syn. ให้ยา, วางยา, Example: คนเจ็บอาการดีขึ้นมาก หลังจากที่หมอมาแปรไข้, Thai definition: วิธีรักษาโดยวางยาเพื่อบรรเทาโรคหนักให้เบาลง
ผัน[N] Nymphaea stellafa, See also: Nymphaea cyanea Roxb., Syn. บัวผัน, บัวขาบ, Example: ที่นี่เขานิยมเก็บผันไปบูชาพระกัน, Thai definition: ชื่อบัวชนิด Nymphaea cyanea Roxb. ในวงศ์ Nymphaeaceae ดอกสีคราม
วัณโรค[N] tuberculosis, See also: T.B., Syn. ฝีในท้อง, Example: เขาป่วยเป็นวัณโรค แต่เขาตายด้วยโรคแทรกซ้อน, Thai definition: โรคชนิดหนึ่งเกิดที่ปอดเป็นต้น ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเสื่อมไปตามลำดับ
ตะกรับ[N] Cyperus procerus Rottb., Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อกกชนิด Cyperus procerus Rottb. ในวงศ์ Cyperaceae ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม ใบยาวและแคบ ดอกสีน้ำตาล
นางชม[N] passion fruit, See also: passion flower, Olax scandens Roxb., Syn. นางจุม, กะทกรก, Example: ในสวนหลังบ้านมีนางชมอยู่ต้นหนึ่ง, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Olax scandens Roxb. ในวงศ์ Olacaceae ตามลำต้นมีหนามห่างๆ ใบรูปไข่หรือรีๆ ดอกเล็กขาวๆ อยู่เป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลกลมหรือรีขนาดเท่าเม็ดบัวเขื่องๆ เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วไป
ไม้เลี้ยง[N] Bambusa nana Roxb., Example: คนส่วนมากไม่รู้จักต้นไม้เลี้ยง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Bambusa nana Roxb. ในวงศ์ Gramineae ลำเล็ก ไม่มีหนาม
ยกยอด[V] shelve, See also: postpone, put sth./sb. Off, Example: เนื้อหาบางส่วนคงต้องยกยอดไปไว้ในบทความฉบับหน้า, Thai definition: เก็บเอาสิ่งที่ทำค้างไว้ไปทำให้เสร็จในคราวเดียวกัน
ชะพลู[N] Piper sarmentosum Roxb., See also: Piper sarmentosum, Syn. ช้าพลู, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper sarmentosum Roxb. ในวงศ์ Piperaceae ใบคล้ายพลู กินได้ ต้นและใบมีรสเผ็ด รากและผลใช้ทำยาได้
กระแจะ[N] Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson, Syn. ช้างน้าว, ตานนกกรด, กำลังช้างสาร, ช้างโหม, ช้างโน้ม, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson ในวงศ์ Rutaceae ขึ้นในป่าเบญจพรรณ ต้นและกิ่งมีหนาม เปลือกขรุขระสีเทา ดอกเล็กสีขาวเป็นช่อสั้น ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร กลิ่นหอมอ่อน ท่อนไม้ฝนกับน้ำใช้เป็นเครื่องประทิ่นผิว รากใช้ทำยา
กำจัด[N] Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC, Syn. ต้นกำจัด, มะข่วง, หมากข่วง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. ในวงศ์ Rutaceae
เกษตรศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Agriculture, See also: B.Ag., Syn. กส.บ., Example: อาจารย์ได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 สาขาวิชา คือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต และเกษตรศาสตรบัณฑิต
คุรุศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Education, See also: B.Ed., Syn. ค.บ.
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต[N] Bachelor of Agricultural Technology, See also: B.Ag. Tech, Syn. ทษ.บ.
นิติศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Laws, See also: LL.B., Syn. น.บ.
นิเทศศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Arts (Communication Arts), See also: B.A. (Communication Arts), Syn. นศ.บ.
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[N] Doctor of Business Administration, See also: D.B.A., Syn. บธ.ด.
บริหารธุรกิจบัณฑิต[N] Bachelor of Business Administration, See also: B.B.A., Syn. บธ.บ.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[N] Master of Business Administration, See also: M.B.A., Syn. บธ.ม.
บัญชีบัณฑิต[N] Bachelor of Accountancy, See also: B.Acc., Syn. บช.บ.
พยาบาลศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Nursing Science, See also: B.N.S., Syn. พย.บ.
เภสัชศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Pharmacy, See also: Bachelor of Science in Pharmacy, B.P., B.Sc. in Pharm., Syn. ภ.บ.
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Arts (Public Administration), See also: B.A. (Public Administration), Syn. รป.บ.
รัฐศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Arts (Political Science), See also: B.A. (Political Science), Syn. ร.บ.
วิทยาศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Science, See also: B.Sc., B.S., Syn. วท.บ.
วิทยาศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Science, See also: B.Sc., Thai definition: ปริญญาตรีทางสาขาวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Engineering, See also: B.Eng., Syn. วศ.บ.
สถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Architecture, See also: B.Ar., B.Arch, Syn. สถ.บ.
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต[N] Doctor of Veterinary Medicine, See also: B.V.M., Syn. ส.พ.บ.
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Science (Public Health), See also: B.P.H., Syn. ส.บ.
อักษรศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Arts, See also: B.A., Syn. อ.บ.
กส.บ.[N] Bachelor of Agriculture, See also: B.Ag, Syn. เกษตรศาสตรบัณฑิต
ค.บ.[N] Bachelor of Education, See also: B.Ed., Syn. ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Science, See also: B.S., Syn. วท.บ.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Engineering, See also: B.Eng., Syn. วศ.บ.
ศิลปบัณฑิต[N] Bachelor of Fine Arts, See also: B.F.A., Syn. ศป.บ.
สถ.บ.[N] Bachelor of Architecture, See also: B. Arch., Syn. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Industrial Technology, See also: B.Ind. Tech., Syn. อส.บ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) <b>EN:b> condominium ; condo &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อตาลันต้า[TM] (Atālantā) <b>EN:b> Atalanta ; Atalanta Bergamo ; Atalanta B.C. &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> Atalanta
บันทึก[n.] (bantheuk) <b>EN:b> blog ; web log &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> blog [m] = bloc [m] = blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) <b>EN:b> water closet ; closet ; flush toilet &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
เอื้องปากนกแก้ว[n. exp.] (eūang pāk nok kaēo) <b>EN:b> Dendrobium cruentum Rchb.f. &nbsp;&nbsp;
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) <b>EN:b> become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> se distancier ; aliéner
ตาย[v. exp.] (jaēng tāi) <b>EN:b> give obituary notice ; announce sb.'s death &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> annoncer un décès
กับข้าว[n.] (kapkhāo) <b>EN:b> course eaten with rice ; things to eat with rice ; dish &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> plat accompagnant le riz [m] ; mets [m] (Québ.)
กตเวทิตา[v.] (katawēthitā) <b>EN:b> be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude &nbsp;&nbsp;
คอนโด[n.] (khøndō) <b>EN:b> condo (abbrev. - inf.) &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> appartement [m] ; condo [m] (Québ.) ; condominium [m] (angl.)
คอนโดมิเนียม[n.] (khøndōminīem) <b>EN:b> condominium &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> appartement [m] ; condo [m] (Québ.) ; condominium [m] (angl.)
เครื่องมือกระจุกกระจิก[n. exp.] (khreūangmeū krajuk-krajik) <b>EN:b> gadget &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> gadget [m] ; bebelle = bbelle [f] (Québ.)
เครื่องซักผ้า[n. exp.] (khreūangsakphā) <b>EN:b> washing machine ; washer &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> machine à laver [f] ; lave-linge [m] ; lessiveuse [f] (Belg.) ; laveuse [f] (Québ.)
ก่อนด.ศ.[X] (køn khø sø ) <b>EN:b> BC = B.C. (Am.) &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> av. J.-C.
ไล่...ออกจากพรรค[v. exp.] (lai ... øk jāk phak) <b>EN:b> expel ... (sb.) from the party &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> exclure ... (qqn) du parti
ไล่...ออกจากโรงเรียน[v. exp.] (lai ... øk jāk rōngrīen) <b>EN:b> dismiss ... (sb.) from school ; expel ... (sb) from school &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> renvoyer ... (qqn) de l'école ; exclure ... (qqn) de l'école
ล้อมกรอบ[v. exp.] (løm krøp) <b>EN:b> besiege ; lay siege ; mob ; attack from every side ; jointly attack sb. &nbsp;&nbsp;
ล้อมกรอบ[v. exp.] (løm krøp) <b>EN:b> jointly speak or write against sb. &nbsp;&nbsp;
ลูกแมวน้ำ[n. exp.] (lūk maēonām) <b>FR:b> bb phoque [m] ; blanchon [m] (Québ.)
แมงสาบ[n.] (maēng sāp) <b>EN:b> cockroach &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> blatte [f] ; cafard [m] ; cancrelat [m] ; cloporte [m] ; coquerelle [f] (Québ.) ; ravet [m] (Québ.)
หมายเหตุ[n.] (māihēt) <b>EN:b> note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B. &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)
แมลงสาบ [n.] (malaēng sāp) <b>EN:b> cockroach ; roach (Am.) &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> blatte [f] ; cafard [m] ; cancrelat [m] ; cloporte [m] ; coquerelle [f] (Québ.) ; ravet [m] (Québ.)
มาตรจอดรถ[n. exp.] (māt jøt rot) <b>EN:b> parking meter &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> parcmètre [m] ; parcomètre (Québ.) [m]
เงินยูโร[n.] (ngoen yūrō) <b>EN:b> euro ; € (symb.) &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> euro [m] ; € (symb.)
นิเทศศาสตรบัณฑิต[n. exp.] (nithētsāt bandit) <b>EN:b> Bachelor of Arts (Communication Arts) ; B.A. (Communication Arts) &nbsp;&nbsp;
นิติศาสตร์บัณฑิต[n.] (nitisātbandit) <b>EN:b> Bachelor of Law (B.L.) &nbsp;&nbsp;
ภาษี[n.] (phāsī) <b>EN:b> tax ; duty ; toll ; rate ; dues &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> taxe [f] ; impôt [m] ; frais [mpl] ; frais de douane [mpl] ; péage [m] ; accises (Belg., Québ.) [fpl]
ผู้อ่านข่าว[n. exp.] (phū-ān khāo) <b>EN:b> announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> annonceur [m] (Québ.)
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) <b>EN:b> promoter of the revolution of B.E. 2475 ; revolutionary &nbsp;&nbsp;
รายได้ประชาชาติ[n. exp.] (rāidai prachāchāt) <b>EN:b> gross national product ; national income &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> produit national brut [m] ; p.n.b. [m]
ศิลปบัณฑิต[n.] (sinlapabandit) <b>EN:b> bachelor of Fine arts ; B. F. A. &nbsp;&nbsp;
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)[n. exp.] (sinlapasāt bandit) <b>EN:b> Bachelor of Arts ( B.A.) &nbsp;&nbsp;
สนทนา[v.] (sonthanā) <b>EN:b> converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)
ถลกหนังหัว[v. exp.] (thalok nang hūa) <b>EN:b> scalp ; take sb.'s scalp &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> scalper
ทาสี[v.] (thāsī) <b>EN:b> paint ; apply colour &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> peindre ; couvrir de peinture ; repeindre ; peinturer (vx – Québ.)
โถส้วม[n.] (thōsūam) <b>EN:b> toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]
ตีกบาล[v. exp.] (tī kabn) <b>EN:b> knock sb. to the head &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> frapper à la tête
ต่อกร[v.] (tøkøn) <b>EN:b> fight ; put up a fight ; take sb. on &nbsp;&nbsp;
ตู้อบผ้า[n. exp.] (tū op phā) <b>EN:b> dryer &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> sèche-linge [m] ; sécheuse [f] (Québ.)
เหยียด[v.] (yīet) <b>EN:b> belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down &nbsp;&nbsp;<b>FR:b> dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

CMU English Pronouncing Dictionary
B.    B IY1
B.S    B IY1 Z
B.'S    B IY1 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
z.B.ตัวอย่างเช่น, See also: zum Beispiel)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amphipoden {pl}; Amfipoden {pl} (z.B. Seeläuse)amphipods (e.g. sea lice) [Add to Longdo]
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap [Add to Longdo]
Abstellgleis {n}; Seitengleis {n} | Abstellgleise; Seitengleise {pl} | aufs Abstellgleis geschoben werdensiding | sidings | to put sb. in a backwater [Add to Longdo]
Affäre {f}; Liaison {f}; Verhältnis {n}; Liebschaft {f} | eine Affäre mit jdm. habenaffair | to have an involvement with sb.; to have a fling with sb. [Add to Longdo]
Appell {m}; Bitte {f}; Gesuch {n}; Befürwortung {f} | zu etw. aufrufen | jds. Bitten nachkommenplea | to make a plea for sth. | to be responsive to sb.'s pleas [Add to Longdo]
Annäherungsversuche bei jdm. machento make approaches to sb. [Add to Longdo]
jdn. auf den Arm nehmen; jdn. auf die Schippe nehmen [übtr.]; jdn. veräppeln [ugs.]to pull someone's leg; to take the mickey out of sb. [Add to Longdo]
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
jdm. seine Aufwartung machento make a courtesy call on sb.; to pay sb. a courtesy visit [Add to Longdo]
Aufschluss {m}; Aufklärung {f} | jdm. Aufschluss über etw. geben | Aufschluss geben (über)information | to give sb. information about sth. | to be informative (of) [Add to Longdo]
jdm. neuen Aufschwung gebento give sb. a new lease of life [Add to Longdo]
Auge {n} [anat.] | Augen {pl} | ein Auge zudrücken | mit aufgerissenen Augen | mit bloßem Auge | unter vier Augen | unter vier Augen | jdn. aus dem Auge verlieren [übtr.] | mit einem blauen Auge davonkommen [übtr.]; glimpflich davonkommen | Augen mit schweren Liderneye | eyes | to turn a blind eye | saucer eyed | with the naked eye | between you and me and the gatepost | in private | to lose sight of sb. | to get off cheaply; to get off lightly | hooded eyes [Add to Longdo]
eine gemeinsame Basis finden (mit jdm.)to find common ground (with sb.) [Add to Longdo]
Aussehen {n}; Äußere {n}; Äußeres | geschniegeltes Aussehen | jdm. ein neues Aussehen verpassenappearance | slickness (of appearance) | to give sb. a complete makeover [Add to Longdo]
Ball {m}; Knäuel {n}; Kugel {f} | Blle {pl} | am Ball bleiben | am Ball sein | immer am Ball sein | jdm. den Ball zuspielen; den Ball abgeben | bei jdm. am Ball bleibenball | balls | to keep the ball | to have the ball | to be on the ball | to pass the ball to sb. | to keep in with sb. [Add to Longdo]
Bekanntmachung {f}; Bekanntgabe {f}; Mitteilung {f}; Erklärung {f} | für jdn. eine Erklärung abgebenannouncement | to make an announcement on sb.'s behalf [Add to Longdo]
Beichte {f} [relig.] | zur Beichte gehen; beichten gehen | die Beichte ablegen bei jdm. | jdm. die Beichte abnehmenconfession | to go to confession | to make one's confession to sb. | to hear sb.'s confession [Add to Longdo]
jds. Bekanntschaft machento pick up with sb. [Add to Longdo]
Belange {pl} | jds. Belange wahrnehmeninterests | to look after sb.'s interests [Add to Longdo]
Beschwerde {f} [jur.] | Beschwerde einlegen gegen jdn.appeal | to file an appeal against sb. [Add to Longdo]
Beleidigungsklage {f}; Beleidigungsprozess {m} | Beleidigungsklage anstrengenlibel action; libel suit | to sue sb. for libel (slander) [Add to Longdo]
an jdn. Besitzansprüche stellento be possessive towards sb. [Add to Longdo]
jdn. unter Druck setzen (, dass er etw. tut)to bully sb. (into doing sth.) [Add to Longdo]
Beutel {m} (z.B. von Känguru)pouch [Add to Longdo]
Blutrache {f}; Vendetta {f}; Fehde {f} | an jdm. Blutrache übenvendetta | to carry on a vendetta against sb. [Add to Longdo]
Bse {n}; Bses; Übel {n} | das Gute und Bse | jdn. nichts Bses wünschenevil | good and evil | to wish sb. no evil [Add to Longdo]
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb. [Add to Longdo]
Brgschaft leisten; Brgschaft übernehmen (für jdn.)to stand surety (for sb.) [Add to Longdo]
jdn. wie den letzten Dreck behandelnto treat sb. like dirt [Add to Longdo]
mit jmd. im Clinch liegen; sich in den Haaren liegento be at loggerheads with sb. [Add to Longdo]
jdm. einen Dämpfer gebento take sb. down; to bring sb. down a peg or two [Add to Longdo]
Disposition {f} | jdm. etw. zur Disposition stellendisposal | to place sth. at sb.'s disposal [Add to Longdo]
Einsatz {m}; Einsatzzeichen {n} [mus.] | jdm. den Einsatz gebencue | to give sb. hos cue [Add to Longdo]
Eid {m}; Schwur {m} | Eide {pl}; Schwüre {pl} | der hippokratische Eid | unter Eid | Aussage unter Eid | jdm. den Eid abnehmen | jdm. einen Eid abnehmen | einen Eid schwören (auf) | jdn. einen Eid zuschieben | unter Eid aussagen | unter Eid stehen | seinen Schwur brechen | Eid auf die Bibeloath | oaths | hippocratic oath | under oath | sworn evidence | to put someone upon his oath | to administer an oath to sb. | to take an oath (on; to) | to tender an oath to someone | to depose | to be under oath | to break one's oath | gospel oath [Add to Longdo]
Ehrfurcht {f}; Scheu {f} (vor) | Ehrfurcht vor jdm. haben; jdn. fürchten | in Ehrfurcht erstarren; in Ehrfurcht erschauernawe (of) | to be in awe of sb.; to stand in awe of sb. | to be awestruck [Add to Longdo]
Eile {f}; Hast {f} | in Eile sein | überstürzte Eile {f} | nicht die geringste Eile | jdn. zur Eile treiben | in aller Eile zusammenschustern [ugs.]hurry | to be in a hurry; to be in a rush | hurry-scurry | not the slightest hurry | to make sb. hurry up | to pull together in a hurry [Add to Longdo]
Einschub...slide-in [Add to Longdo]
Empfang {m} | jdm. einen herzlichen Empfang bereiten | einen Empfang geben; einen Empfang veranstaltenreception | to give sb. a warm reception | to give a reception; to hold a reception [Add to Longdo]
häufiger Fehler (insb. bei Programmierung)gotcha [Add to Longdo]
jdn. auf die Folter spannento put sb. on the rack; to rack sb. [Add to Longdo]
Feuer {n}; Beschuss {m} [mil.] | das Feuer auf jdn. eröffnen | unter Beschuss geraten | Beschuss der eigenen Truppenfire | to open fire on sb. | to come under fire | friendly fire [Add to Longdo]
Frage {f} | Fragen {pl} | einfache Frage; Frage, die leicht zu beantworten ist | eine Frage der Zeit | eine Frage zu etw. | ohne Frage | an jdn. eine Frage haben | eine Frage stellen | eine Frage aufwerfen | jdn. mit Fragen überschütten | in Frage kommen | die deutsche Frage [hist.]question | questions | no brainer question | a question of time; a matter of time | a question on sth. | without question; without doubt | to have a question for sb. | to ask a question | to raise a question | to pelt sb. with questions | to be possible; to be worth considering | the German question; the German issue [Add to Longdo]
jdn. das Fürchten lehrento put the fear of God into sb. [Add to Longdo]
Fuß {m} | Füße {pl} | zu Fuß gehen | jdm. auf den Fuß treten | auf eigenen Füßen stehen | auf großem Fuß leben | auf gutem Fuß stehen | auf schlechtem Fuß stehen | jdm. auf dem falschen Fuß erwischen | festen Fuß fassenfoot | feet | to go on foot; to walk | to tread on sb.'s foot | to stand on one's own feet; to stand by oneself | to live like a lord | to be on good terms | to be on bad terms | to catch sb. on the wrong foot | to gain a foothold [Add to Longdo]
Gefühl {n} | Gefühle {pl} | mit gemischten Gefühlen | seinen Gefühlen freien Lauf lassen | jds. Gefühle verletzenfeeling; feel | feelings | with mixed feelings | to give vent to one's feelings | to hurt sb.'s feelings [Add to Longdo]
Fußstapfen {m} | in jds. Fußstapfen treten [übtr.]footprint | to follow sb.'s footsteps [Add to Longdo]
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows [Add to Longdo]
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging [Add to Longdo]
Gefolgschaft {f} | Gefolgschaften {pl} | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft verweigern | jdm. die Gefolgschaft kündigenfollowing; followers {pl} | followings | to refuse to follow sb. | to refuse to give sb. one's allegiance | to refuse to obey sb. any longer [Add to Longdo]
Geschäftsbeziehung {f} | Geschäftsbeziehungen {pl} | Geschäftsbeziehungen {pl} | mit jdm. in Geschäftsbeziehungen stehenbusiness connection; business relation | business relations; commercial connections; business dealings | business connections | to have business relations with sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
モンツキベラ[, montsukibera] (n) Diana's hogfish (Bodianus diana); Bodianus dictynna (separate species from B. diana since 2006) [Add to Longdo]
ヤルタ会談[ヤルタかいだん, yaruta kaidan] (n) Yalta Conference (Feb. 1945) [Add to Longdo]
亜皮西尼[あびしにあ;アビシニア, abishinia ; abishinia] (n) (uk) Abyssinia (Empire of Ethiopia, 980 B.C. to 1974) [Add to Longdo]
見学者[けんがくしゃ, kengakusha] (n) visitor (to factory, lab., etc.) [Add to Longdo]
石(P);斛[こく, koku] (n) (1) measure of volume (approx. 180.39 liters, 6.37 cub. ft.); (2) measure of a Japanese-style boat's loading capacity (approx. 278.26 liters); (P) [Add to Longdo]
浅間山荘事件;あさま山荘事件[あさまさんそうじけん, asamasansoujiken] (n) Asama-Sanso incident (famous hostage crisis and police siege in Feb. 1972) [Add to Longdo]
打撃数[だげきすう, dagekisuu] (n) (1) number of blows (used in measuring the b.p.m. of an air hammer, etc.); (2) (See 打数) (number of) at bats [Add to Longdo]
的を得る[まとをえる, matowoeru] (exp,v1) (col) (prob. originated as a misuse of 的を射る but now in common use) (See 的を射る) to be to the point; to be pertinent [Add to Longdo]
梅花祭[ばいかさい, baikasai] (n) Plum Blossom Festival (Kitano Shrine, Feb. 25) [Add to Longdo]
文学士[ぶんがくし, bungakushi] (n) Bachelor of Arts; BA; B.A. [Add to Longdo]
羅葡日辞典;羅萄日辞典[らぽにちじてん, raponichijiten] (n) Dictionarium Latino Lusitanicum, ac Iaponicum, (Latin- Portuguese-Japanese dictionary, pub. 1595) [Add to Longdo]
立春[りっしゅん, risshun] (n) (See 二十四節気) first day of spring (according to the traditional lunisolar calendar, approx. Feb. 4); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾囊[qīng náng, ㄑㄧㄥ ㄋㄤˊ, / ] to empty one's pocket; to give everything to help sb. [Add to Longdo]
切尼[Qiē ní, ㄑㄧㄝ ㄋㄧˊ, ] Cheney (name); Richard B. "Dick" Cheney (1941-), US Republican politician, vice-president 2001-2008 [Add to Longdo]
培养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, / ] culture fluid (in biological lab.) [Add to Longdo]
工人日报[Gōng rén rì bo, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Workers' Daily, www.grrb.com.cn [Add to Longdo]
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye [Add to Longdo]
新民晚报[Xīn mín Wǎn bo, ㄒㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄨㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] Xinmin Evening News, xmwb.news365.com.cn [Add to Longdo]
燕赵都市报[Yān Zhào dū shì bo, ㄧㄢ ㄓㄠˋ ㄉㄨ ㄕˋ ㄅㄠˋ, / ] Yanzhao Metropolis Daily, yzdsb.hebnews.cn [Add to Longdo]
黎曼[Lí màn, ㄌㄧˊ ㄇㄢˋ, ] G.F.B. Riemann (1826-1866), German geometer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
左上[ひだりうえ, hidariue] links_oben (z.B.Briefumschlag) [Add to Longdo]
空車[くうしゃ, kuusha] freier-leerer_Wagen (z.B. Taxi) [Add to Longdo]
震度[しんど, shindo] Erdbebenstaerke (zb. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (36 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bed \Bed\, n. [AS. bed, bedd; akin to OS. bed, D. bed, bedde,
   Icel. be?r, Dan. bed, Sw. b[aum]dd, Goth. badi, OHG. betti,
   G. bett, bette, bed, beet a plat of ground; all of uncertain
   origin.]
   1. An article of furniture to sleep or take rest in or on; a
    couch. Specifically: A sack or mattress, filled with some
    soft material, in distinction from the bedstead on which
    it is placed (as, a feather bed), or this with the
    bedclothes added. In a general sense, any thing or place
    used for sleeping or reclining on or in, as a quantity of
    hay, straw, leaves, or twigs.
    [1913 Webster]
 
       And made for him [a horse] a leafy bed. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       I wash, wring, brew, bake, . . . make the beds.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In bed he slept not for my urging it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Used as the symbol of matrimony) Marriage.
    [1913 Webster]
 
       George, the eldest son of his second bed.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. A plat or level piece of ground in a garden, usually a
    little raised above the adjoining ground. "Beds of
    hyacinth and roses." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A mass or heap of anything arranged like a bed; as, a bed
    of ashes or coals.
    [1913 Webster]
 
   5. The bottom of a watercourse, or of any body of water; as,
    the bed of a river.
    [1913 Webster]
 
       So sinks the daystar in the ocean bed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. (Geol.) A layer or seam, or a horizontal stratum between
    layers; as, a bed of coal, iron, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. (Gun.) See {Gun carriage}, and {Mortar bed}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Masonry)
    (a) The horizontal surface of a building stone; as, the
      upper and lower beds.
    (b) A course of stone or brick in a wall.
    (c) The place or material in which a block or brick is
      laid.
    (d) The lower surface of a brick, slate, or tile.
      --Knight.
      [1913 Webster]
 
   9. (Mech.) The foundation or the more solid and fixed part or
    framing of a machine; or a part on which something is laid
    or supported; as, the bed of an engine.
    [1913 Webster]
 
   10. The superficial earthwork, or ballast, of a railroad.
     [1913 Webster]
 
   11. (Printing) The flat part of the press, on which the form
     is laid.
     [1913 Webster]
 
   Note: Bed is much used adjectively or in combination; as, bed
      key or bedkey; bed wrench or bedwrench; bedchamber;
      bedmaker, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Bed of justice} (French Hist.), the throne (F. lit bed)
    occupied by the king when sitting in one of his
    parliaments (judicial courts); hence, a session of a
    refractory parliament, at which the king was present for
    the purpose of causing his decrees to be registered.
 
   {To be brought to bed}, to be delivered of a child; -- often
    followed by of; as, to be brought to bed of a son.
 
   {To make a bed}, to prepare a bed; to arrange or put in order
    a bed and its bedding.
 
   {From bed and board} (Law), a phrase applied to a separation
    by partial divorce of man and wife, without dissolving the
    bonds of matrimony. If such a divorce (now commonly called
    a judicial separation) be granted at the instance of the
    wife, she may have alimony.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bed \Bed\, v. i.
   To go to bed; to cohabit.
   [1913 Webster]
 
      If he be married, and bed with his wife. --Wiseman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bed \Bed\, v. t. [imp. & p. p. {Bedded}; p. pr. & vb. n.
   {Bedding}.]
   1. To place in a bed. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To make partaker of one's bed; to cohabit with.
    [1913 Webster]
 
       I'll to the Tuscan wars, and never bed her. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with a bed or bedding.
    [1913 Webster]
 
   4. To plant or arrange in beds; to set, or cover, as in a bed
    of soft earth; as, to bed the roots of a plant in mold.
    [1913 Webster]
 
   5. To lay or put in any hollow place, or place of rest and
    security, surrounded or inclosed; to embed; to furnish
    with or place upon a bed or foundation; as, to bed a
    stone; it was bedded on a rock.
    [1913 Webster]
 
       Among all chains or clusters of mountains where
       large bodies of still water are bedded.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   6. (Masonry) To dress or prepare the surface of stone) so as
    to serve as a bed.
    [1913 Webster]
 
   7. To lay flat; to lay in order; to place in a horizontal or
    recumbent position. "Bedded hair." --Shak.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BED
     Bookmark Exploring Dabbler (VRML)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bed
   bed
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bed [bɛt]
   bed
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 drab
 
 1. (bed, bing) orospu, fahişe
 2. pasaklı kadın
 3. fahişelerle düşüp kalkmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 drub
 
 1. (bed, bing) sopayla dövmek, dayak atmak
 2. üstesinden gelmek. drubbing dayak, kötek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dub
 
 1. (bed, bing) şövalyelik unvanı verilirken kılıçla omuza hafifçe dokunmak, şövalyelik unvanı vermek bir kimseye yeni bir unvan veya isim vermek, adlandırmak, çağırmak
 2. vurmak, düzeltmek (kereste, deri)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dub
 
 1. (bed, bing) dublaj yapmak, filmi çekiminden sonra seslendirmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fib
 
 1. (bed, bing) küçük yalan, uydurma
 2. yalan söylemek, uydurmak, (slang) atmak. fibber yalancı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fob
 
 1. (bed, bing) off ile hile yapmak
 2. başından savmak, atlatmak
 3. bir kenara atmak, (slang) kazık atmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 grab
 
 1. (-bed, -bing) kapmak, el atmak, zorla almak, gaspetmek
 2. çabucak tutmak
 3. kapış, kapma, gasp
 4. el koyma
 5. (mak.) eşya kaldırmaya mahsus tırnaklı alet. grab bag panayırda eşya piyangosu torbası. grab rope (den.) vardakavo, sandalcıların tutunması için geminin yanında asılı duran halat. grabber yağmacı kimse, her şeyi kapmak isteyen kimse, açgözlü kimse
 6. vinç, çengel.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 grub
 
 1. (bed, bing) toprağı kazmak, eşelemek
 2. adi işlerle uğraşmak
 3. monoton bir işte calışmak
 4. (argo) yemek yemek, yedirmek
 5. yeri kazıp ağaç köklerini çıkarmak
 6. kökünden sökmek
 7. sürfesini çıkarmak .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hobnob
 
 1. (bed, bing) arkadaşlık etmek, sıkıfıkı olmak
 2. beraberce içip eğlenmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 knob
 
 1. (bed, bing) top, yumru
 2. topuz, tokmak
 3. tepecik, yuvarlak tepe
 4. (argo.) kafa, kelle
 5. yumrulaştırmak. knobbiness yumru yumru olma. knobby yumrulu, yumru yumru olan
 6. tokmak gibi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jib
 
 1. (-bed, -bing) (den.) bumba ile seren veya yelkeni kavanço etmek
 2. gerilemek
 3. diretmek, dayatmak
 4. inat edip ileri gitmemek (eşek)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 job
 
 1. (-bed, -bing) iş vermek
 2. kira ile tutmak
 3. komisyonculuk yapmak
 4. kişisel çıkarı için resmi işe girmek
 5. götürü iş yapmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lob
 
 1. (-bed, - bing) ağır ağır atmak
 2. tenis kortunun arka tarafına düşsün diye topu havaya vurmak
 3. (kriket) topu aşağıdan ve ağır ağır atmak
 4. yavaş yavaş ve salınarak gitmek
 5. havaya vurulan top
 6. ağır ağır ve aşağıdan atılan top.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mob
 
 1. (-bed, -bing) insan kalabalığı, izdiham
 2. ayaktakımı, avam
 3. (k. dili) gangsterler çetesi: güruh halinde saldırmak, kitle halinde hücum etmek
 4. merakla etrafını sarmak
 5. yığılmak. mob law halk tarafından yürütülen kanun, linç kanunu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nab
 
 1. (-bed, -bing) (k. dili) yakalamak, tutmak, ele geçirmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nib
 
 1. (-bed, - bing) kalem ucu
 2. sivri uç
 3. uç koymak
 4. kalemin ucunu yontmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rib
 
 1. (-bed, - bing) kaburga kemiği: etin kaburgadan olan kısmı, pirzola: (bot.) yaprak damarı: (den.) posta, ıskarmoz, kaburga
 2. saka zevce
 3. (argo) (şaka): çubuklarla desteklemek, lata ile kuvvetlendirmek
 4. (den.) ıskarmoz koymak
 5. (argo) alay etmek .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rub
 
 1. (-bed, -bing) ovmak, ovalamak
 2. sürtmek: sürtünerek tahriş etmek
 3. sürtüşmek
 4. ovup cilâlamak
 5. sürmek
 6. sürtünmek. rub away aşındırmak, yemek
 7. aşınmak. rub down masaj yapmak. rub in ovarak yedirmek (yağ) rub it in (argo) yüzüne vurmak. rub off, rub out silip çıkarmak
 8. sürtünmeyle çıkmak, dökülmek. rub out (argo) öldurmek. rub one the wrong way (argo) birini kızdırmak, sinirlendirmek, tepesini attırmak. rub shoulders with bir arada bu- lunmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 scab
 
 1. (-bed, -bing) yara kabuğu
 2. koyun uyuzu
 3. bitki yapraklarına musallat olan bir hastalık
 4. (k. dili) greve katılmayan veya grevcilerin yerine çalışan işçi
 5. (argo) habis herif
 6. kabuk bağlamak (yara), kabuklanmak
 7. (k. dili) grevcilerin yerine çalışmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stub
 
 1. (-bed, -bing) kesilmiş ağaç gövdesi, kütük
 2. mum dibi
 3. sigara izmariti
 4. kurşun kalemin kullanıldıktan sonra kalan parçası
 5. (A.B.D.) dip koçanı
 6. küt uçlu şey
 7. kökünden sökmek
 8. kökünü çıkarmak
 9. (ayağı) taşa çarpmak. stubby güdük
 10. küt
 11. kısa ve sert kıllı
 12. kısa ve kalın
 13. tıknaz, bodur
 14. ağaç kütükleri çok.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slab
 
 1. (-bed, -bing) kalın dilim
 2. kerestenin dış parçası
 3. kütükten tahta biçmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slub
 
 1. (-bed, - bing) eğirmek için hazırlık olarak azıcık bükülen yün veya pamuk
 2. pamuk ipliğinde kalın yer
 3. çekip azcık bükmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sob
 
 1. (-bed, -bing) içini çekerek ağlamak, hıçkırarak ağlamak, hüngür hüngür ağlamak
 2. hıçkırır gibi ses çıkarmak
 3. ağlama hıçkırığı. sob sister (A.B.D.), (argo) çok içli makaleler yazan kadın gazeteci. sob story (argo) göz yaşı döktüren kişisel hikâye.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 snub
 
 1. (-bed, -bing) hiçe saymak, hakir görmek, küçümsemek
 2. (den.) halat veya zincirle geminin yolunu kesip durdurmak
 3. (den.) kastanyolaya vurarak zincirin akmasını durdurmak
 4. hiçe sayma, hakir görme
 5. (den.) birden durdurma (halat)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 squib
 
 1. (-bed, -bing) fişek, maytap
 2. dinamite konulan emniyet fitili
 3. hiciv
 4. fişek atmak
 5. hiciv söylemek veya yazmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stab
 
 1. (-bed, -bing) sivri bir aletle yaralamak
 2. bıçak veya hançer saplamak, bıçaklamak, hançerlemek
 3. içine girmek
 4. delmek
 5. süngüleme
 6. süngü yarası
 7. söz ile yaralama, kalbini kırma. stab in the back arkadan vurmak. make a stab at teşebbüste bulunmak, denemek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 swab
 
 1. (-bed, -bing) tahta bezi
 2. ilâç veya yağ sürmeye veya yara temizlemeye mahsus sünger parçası
 3. tüfek namlusunu temizlemeye mahsus harbinin ucundaki paçavra parçası
 4. (argo) herif
 5. tahta bezi ile silmek. swab the decks (den.) güverteyi ucu paçavralı tahta parçası ile temizlemek. swabber tahta bezi ile yeri silen kimse
 6. elinden ancak adi işler gelen kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 throb
 
 1. (-bed, -bing) vurmak, çarpmak, atmak (nabız, kalp)
 2. zonklamak
 3. titreşmek
 4. nabız vurması, kalp çarpması
 5. çarpıntı
 6. titreşme. throb'bingly titreşerek
 7. zonklayarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tub
 
 1. (-bed, -bing) yarım fıçı, tekne yayık
 2. bir yayığın alabildiği miktar
 3. banyo küveti
 4. (k. dili) tekne
 5. fıçı içine dikmek veya koymak
 6. teknede yıkamak. tub'bable yıkanabilir. tub'ful tekne dolusu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 web
 
 1. (bed, bing) ağ
 2. örümcek ağı
 3. ağ gibi karışık şey veya tertip
 4. dokuma, dokunmuş kumaş
 5. (mak.) örs bogazı, ray bogazı, bağlantı levhası
 6. örgü
 7. (anat.), (zool.) zar, perde
 8. tüy bayrağı
 9. tomar
 10. etrafına ağ örmek
 11. ağ gibi sarmak. webfingered el parmaklarının arası perdeli. webtoed ayak parmaklarının arası perdeli, perde ayaklı. web press tomar kâğıt ile çalışan baskı makinası. web'bing kalın dokuma kayış.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top