หรือคุณหมายถึง aün?
Search result for

auen

(16 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auen-, *auen*
Possible hiragana form: あうえん
CMU English Pronouncing Dictionary
AUEN    AW1 AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau
kauen(vt) |kaute, gekaut| เคี้ยว
bauen(vt) |baute, hat gebaut| ก่อสร้าง, See also: konstruieren, anfertigen
aufbauen(vi) |baute auf, hat aufgebaut| สร้างขึ้น, See also: errichten
abbauen(vi) |baute ab, hat abgebaut| รื้อถอน
anbauen(vi) |baute an, hat angebaut| ต่อเติม (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
umbauen(vi) |baute um, hat umgebaut| ปรับปรุง (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaut| ถอดชิ้นส่วนโดยใช้อุปกรณ์ออก เช่น das Gerät ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุง, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้กว้างขึ้น เช่น die Beziehung ausbauen, die Straßen ausbauen
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุงให้อยู่ได้ เช่น das Dach ausbauen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auen {pl}alluvial area; alluvial land [Add to Longdo]
Auenerweiterung {f}expansion of alluvial areas [Add to Longdo]
Auenschutz {m}protection of alluvial areas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いやが上に;弥が上に;嫌が上に(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやが上にも) (See いやが上にも) even more; all the more [Add to Longdo]
いやが上にも;弥が上にも;嫌が上にも(iK)[いやがうえにも, iyagauenimo] (adv) all the more [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top