ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

at last.

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at last.-, *at last.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Home at last. Hey, maybe he's asleep.เฮย บางทีเขาอาจจะนอนหลับ Pinocchio (1940)
The films of the honeymoon have arrived at last. Do we have time, do you think, before dinner?ฟิล์มฮันนีมูนเพิ่งมาถึง เราพอจะมีเวลาก่อนอาหารค่ำมั้ย Rebecca (1940)
Safe at last.ปลอดภัยที่สุดท้าย Yellow Submarine (1968)
Let's hope the war will end at last.หวังว่าสงครามจะสิ้นสุดในที่สุด Idemo dalje (1982)
Fair maiden. Thank goodness thou art safe at last.โอ สาวน้อย ขอบคุณพระเจ้า ในที่สุดเราก็เจอท่าน Labyrinth (1986)
That a boy, Steven! At last.อย่างนั้นสิ สตีเว่น Punchline (1988)
June's so happy, going to China, see her sisters at last.จูนมีความสุขมากที่จะได้ไปเมืองจีน ในที่สุดก็จะได้พบกับพี่สาวของเธอ The Joy Luck Club (1993)
I am so glad to finally channel into you at last.ผมดีใจมาก ในที่สุดผมก็เข้ามาหาคุณจนได้. Ghost in the Shell (1995)
He is come, Jane! He is come at last.เขามาแล้วเจน เขามาแล้วในที่สุด Episode #1.6 (1995)
I'm so happy to meet you at last.ฉันมีความสุขมากที่ได้พบคุณในที่สุด The Birdcage (1996)
At last.ที่ล่าสุด The Birdcage (1996)
"Finally, my love, it's Moscow at last... and my very first night was unspeakably dreary."ในที่สุดยอดรักฉันก็ถึงมอสโคว์แล้ว... และคืนแรกมันช่างแสนหดหู่ The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at last.By dint of hard work he succeeded at last.
at last.Having failed several times, he succeeded at last.
at last.He accomplished it at last.
at last.He accomplished the great undertaking at last.
at last.He achieved his aim at last.
at last.He appeared at last.
at last.He came out of a room at last.
at last.He come to understand it at last.
at last.He did come at last.
at last.He didn't come back at last.
at last.He found his missing brother at last.
at last.He gained his object at last.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Last \Last\ (l[.a]st), a. [OE. last, latst, contr. of latest,
   superl. of late; akin to OS. lezt, lazt, last, D. laatst, G.
   letzt. See {Late}, and cf. {Latest}.]
   1. Being after all the others, similarly classed or
    considered, in time, place, or order of succession;
    following all the rest; final; hindmost; farthest; as, the
    last year of a century; the last man in a line of
    soldiers; the last page in a book; his last chance.
    [1913 Webster]
 
       Also day by day, from the first day unto the last
       day, he read in the book of the law of God. --Neh.
                          viii. 18.
    [1913 Webster]
 
       Fairest of stars, last in the train of night.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Next before the present; as, I saw him last week.
    [1913 Webster]
 
   3. Supreme; highest in degree; utmost.
    [1913 Webster]
 
       Contending for principles of the last importance.
                          --R. Hall.
    [1913 Webster]
 
   4. Lowest in rank or degree; as, the a last place finish.
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Farthest of all from a given quality, character, or
    condition; most unlikely; having least fitness; as, he is
    the last person to be accused of theft.
    [1913 Webster]
 
   {At last}, at the end of a certain period; after delay. "The
    duke of Savoy felt that the time had at last arrived."
    --Motley.
 
   {At the last}. [Prob. fr. AS. on l[=a]ste behind, following
    behind, fr. l[=a]st race, track, footstep. See {Last} mold
    of the foot.] At the end; in the conclusion. [Obs.] "Gad,
    a troop shall overcome him; but he shall overcome at the
    last." --Gen. xlix. 19.
 
   {Last heir}, the person to whom lands escheat for lack of an
    heir. [Eng.] --Abbott.
 
   {On one's last legs}, at, or near, the end of one's
    resources; hence, on the verge of failure or ruin,
    especially in a financial sense. [Colloq.]
 
   {To breathe one's last}, to die.
 
   {To the last}, to the end; till the conclusion.
    [1913 Webster]
 
       And blunder on in business to the last. --Pope.
 
   Syn: {At Last}, {At Length}.
 
   Usage: These phrases both denote that some delayed end or
      result has been reached. At length implies that a long
      period was spent in so doing; as, after a voyage of
      more than three months, we at Length arrived safe. At
      last commonly implies that something has occurred (as
      interruptions, disappointments, etc.) which leads us
      to emphasize the idea of having reached the end; as,
      in spite of every obstacle, we have at last arrived.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 At \At\, prep. [AS. [ae]t; akin to OHG. az, Goth., OS., & Icel.
   at, Sw. [*a]t, Dan. & L. ad.]
   Primarily, this word expresses the relations of presence,
   nearness in place or time, or direction toward; as, at the
   ninth hour; at the house; to aim at a mark. It is less
   definite than in or on; at the house may be in or near the
   house. From this original import are derived all the various
   uses of at. It expresses: 
   [1913 Webster]
 
   1. A relation of proximity to, or of presence in or on,
    something; as, at the door; at your shop; at home; at
    school; at hand; at sea and on land.
    [1913 Webster]
 
   2. The relation of some state or condition; as, at war; at
    peace; at ease; at your service; at fault; at liberty; at
    risk; at disadvantage.
    [1913 Webster]
 
   3. The relation of some employment or action; occupied with;
    as, at engraving; at husbandry; at play; at work; at meat
    (eating); except at puns.
    [1913 Webster]
 
   4. The relation of a point or position in a series, or of
    degree, rate, or value; as, with the thermometer at
    80[deg]; goods sold at a cheap price; a country estimated
    at 10,000 square miles; life is short at the longest.
    [1913 Webster]
 
   5. The relations of time, age, or order; as, at ten o'clock;
    at twenty-one; at once; at first.
    [1913 Webster]
 
   6. The relations of source, occasion, reason, consequence, or
    effect; as, at the sight; at this news; merry at anything;
    at this declaration; at his command; to demand, require,
    receive, deserve, endure at your hands.
    [1913 Webster]
 
   7. Relation of direction toward an object or end; as, look at
    it; to point at one; to aim at a mark; to throw, strike,
    shoot, wink, mock, laugh at any one.
    [1913 Webster]
 
   {At all}, {At home}, {At large}, {At last}, {At length}, {At
   once}, etc. See under {All}, {Home}, {Large}, {Last} (phrase
    and syn.), {Length}, {Once}, etc.
 
   {At it}, busily or actively engaged.
 
   {At least}. See {Least} and {However}.
 
   {At one}. See {At one}, in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {In}, {At}.
 
   Usage: When reference to the interior of any place is made
      prominent in is used. It is used before the names of
      countries and cities (esp. large cities); as, we live
      in America, in New York, in the South. At is commonly
      employed before names of houses, institutions,
      villages, and small places; as, Milton was educated at
      Christ's College; money taken in at the Customhouse; I
      saw him at the jeweler's; we live at Beachville. At
      may be used before the name of a city when it is
      regarded as a mere point of locality. "An English king
      was crowned at Paris." --Macaulay. "Jean Jacques
      Rousseau was born at Geneva, June, 28, 1712." --J.
      Morley. In regard to time, we say at the hour, on the
      day, in the year; as, at 9 o'clock, on the morning of
      July 5th, in the year 1775.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top