Search result for

astra

(67 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astra-, *astra*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astray[ADV] พลัด, See also: หลง, หลงทาง, Syn. off the track, amiss, in the wrong way
astray[ADV] อย่างหลงผิด, See also: อย่างใจแตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astrachan(แอส'ทระแคน) n. =astrakhan
astraddle(แอสแทรด'เดิล) adj.,adv. ถ่างขา, เหยียดขาทั้งสองออกจากกัน, คร่อม (ม้า)
astraea(แอสทรี'อะ) n. เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม (goddess of justice)
astragal(แอส'ทระกัล) n. ส่วนประดับที่เป็นคิ้ว, ลูกปัด, คิ้วลูกปัด
astragalus(แอสแทรก'กะลัส) n., (pl. -li) กระดูกข้อต่อตาตุ่ม. -astragalar adj.
astrakhan(แอส'ทระคัน-แคน) n. หนังลูกแกะเมืองแอสตราแคน, สิ่งทอที่ทำด้วยหนังดังกล่าว.
astral(แอส'เทริล) adj. เกี่ยวกับดาว,คล้ายดาว
astray(แอสเทร') adv.,adj. หลงทาง,หลงผิด, ในทางที่ผิด, Syn. wandering,lost,amiss)
cadastraladj. แสดงขอบเขตหรือเส้นพรมแดนหรือที่ดินหรือภูมิภาค
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld,unsex

English-Thai: Nontri Dictionary
astraddle(adj) คร่อม
astral(adj) คล้ายดาว,เกี่ยวกับดาว
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
astray(adv) อย่างหลงผิด,อย่างออกนอกลู่นอกทาง,อย่างเหลวไหล
cadastral(adj) เกี่ยวกับที่ดิน
castrate(vt) ตอนสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
astraphobiaอาการกลัวฟ้าคะนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astragalusพืชตระกูลแอสตรากาลัส [การแพทย์]
Astragalusแอสทรากาสัล, กระดูกข้อเท้าอันใหญ่ [การแพทย์]
Astral bodyกายทิพย์ [TU Subject Heading]
Astral projectionการเดินทางของกายทิพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which one of you brainiacs Came up with astral projection?ไหนใครเป็นคนต้นคิดโครงการตะลุยอวกาศนี่ขึ้นมา Death Takes a Holiday (2009)
Uh...oh, B. Looks like your new flock was just led astray, and by Dan Humphrey no less.โอ๊ะ โอ บี ดูเหมือนการเป็นผู้นำครั้งใหม่จะไม่ได้ผล โดยแดน ฮัมฟรี่ย์ The Freshmen (2009)
Not so far astray.มันก็ไม่ได้แปลกมากนักไม่ใช่หรอ Delicate Things (2010)
- Good ones are often astray when one needs them.- หืม? \ คนดีๆ มักจะหลงผิด เวลาเค้ามีความต้องการมากๆ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Even though he was just led astray by bad friends.Even though he was just led astray by bad friends. Confessions (2010)
Have you ever heard of astral projection?คุณเคยได้ยินคำว่า " ถอดจิต " หรือป่าว Insidious (2010)
You see, these are people with the ability to leave their physical body... and to travel to different places in astral form.คนพวกนี้จะมีความสามารถถอดจิตวิญญาณออกจากร่าง ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆไปในรูปแบบของวิญญาณ Insidious (2010)
Now Dalton, he is a very accomplished astral projector.และ ดอลตั้น ก็คือคนจำพวกนั้น Insidious (2010)
And the problem is that with the astral body gone he just left us with a physical body and an empty vessel.ปัญหาคือถ้าไม่มีวิญญาณ ร่างเปล่าที่อยู่โลกนี้ก็จะเป็นที่จับจอง Insidious (2010)
But the longer that Daltons astral body... is kept away from his physical body, the weaker the link gets.ยิ่งวิญาณดอลตั้นออกจากร่างนานเท่าไหร่ ปล่อยให้ร่างไร้วิญญาณนานเท่าไหร่ Insidious (2010)
Suppressing your memory and your ability to astral project... was the only way to stop her from getting into you.หยุดความทรงจำของคุณและวิญญาณที่เข้มแข็งของคุณ คือทางเดียวที่จะหยุดยั้งเธอ Insidious (2010)
She befriended your astral body..ล่อลวงจนได้เป็นเพื่อนกับวิญญาณของคุณ Insidious (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astraI have gone astray somewhere in my calculation.
astraI have gone astray somewhere in my calculations.
astraMy letter must have gone astray in the mail.
astraShe went astray in the woods.
astraThe little girl will go astray if no one cares much about her.
astraWe went astray in the woods.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent   FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
รังวัด[v.] (rangwat) EN: measure ; survey ; do a cadastral survey ; measure the area of a piece of land   
ตอน[v.] (tøn) EN: castrate ; spay   FR: castrer ; châtrer

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTRA    AE1 S T R AH0
ASTRAL    AE1 S T R AH0 L
ASTRAY    AH0 S T R EY1
ASTRA'S    AE1 S T R AH0 Z
ASTRADDLE    AH0 S T R AE1 D AH0 L
ASTRAKHAN    AE1 S T R AH0 K AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astral    (j) (a1 s t r @ l)
astray    (j) (@1 s t r ei1)
astrakhan    (n) (a2 s t r @ k a1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走错[zǒu cuò, ㄗㄡˇ ㄘㄨㄛˋ, / ] astray; misstep [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Astraphobie {f}; Angst vor Blitzen und Gewitterastraphobia [Add to Longdo]
astral {adv}astrally [Add to Longdo]
AstrachanAstrakhan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]
アストラカン[, asutorakan] (n) astrakhan [Add to Longdo]
アストラゼネカ[, asutorazeneka] (n) AstraZeneca (212-atenolol) [Add to Longdo]
アストラル[, asutoraru] (adj-f) astral [Add to Longdo]
カストラート[, kasutora-to] (n) castrato (ita [Add to Longdo]
ニシキギ科[ニシキギか, nishikigi ka] (n) Celastraceae (plant family); bittersweet [Add to Longdo]
ニシキギ目[ニシキギもく, nishikigi moku] (n) the order Celastrales (plant) [Add to Longdo]
悪の道へ誘う[あくのみちへいざなう, akunomichiheizanau] (exp,v5u) (obsc) to lead astray; to lure a person to evil ways [Add to Longdo]
胃痛[いつう, itsuu] (n) stomach-ache; stomach pain; gastralgia [Add to Longdo]
逸れる[それる(P);はぐれる(P), soreru (P); hagureru (P)] (v1,vi) to stray (turn) from subject; to get lost; to go astray; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top