Search result for

armen

(55 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armen-, *armen*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armenia(อาร์มี'เนีย) n. ส่วนหนึ่งของรัสเซียทางเอเชียตะวันตก -Armenian adj.,n.
garment(การ์'เมินทฺ) n. เสื้อผ้าอาภรณ์. vt. สวมเสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing,clothes
undergarment(อัน'เดอะการ'์ เมินทฺ) n. เสื้อกางเกงใน

English-Thai: Nontri Dictionary
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sephardic Jews, Armenians, Arabs.พวก เซอพาดิค ยิว อาร์มาเนียน อาหรับ Joy (2008)
They think it had something to do with the Armenians.เขาคิดกันว่าต้องทำอะไรบางอย่างกับพวกอาเมเนี่ยน Eagles and Angels (2008)
What's great about an 80-year-old Armenian man with half his chin scraped off?ชายแก่อายุ80 คางหายไปครึ่งนึง มันเยี่ยมตรงไหน The Gorilla Experiment (2009)
The armenian holocaust was the same as the jews....ตายในการสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนี่ยน พวกกับพวกยิวนั่นล่ะ You Don't Know Jack (2010)
You didn't really think it was gonna be an armenian bakery, did you? You've got 24 hours to vacate.คุณคงไม่ได้คิดว่า เราจะเปิดร้านเบเกอรี่หรอกจริงมั้ย You Don't Know Jack (2010)
Is that an armenian thing? - Oh, I don't know....ปล่อยให้มันกวนใจอยู่เรื่อย คนอาร์เมเนี่ยนเป็นแบบนี้เหรอ You Don't Know Jack (2010)
- Actually, how could it be an armenian thing?- ไม่รู้สิ You Don't Know Jack (2010)
Margo was just as armenian as you are and she talked my ear off.- ไม่น่าจะใช่ มาร์โก้ก็เป็นคนอาร์เมเนี่ยนเหมือนคุณ เธอพูดจนหูฉันแทบไหม้ You Don't Know Jack (2010)
That's some Armenian guy with a history of mental health problems.เขาเป็นหนุ่มชาวอะเมเนี่ยน ที่เคยมีประวัติทางสุขภาพจิต Kick-Ass (2010)
Look, the owner of this house is a man called Gaddiel Zoman, east coast head of an Armenian crime syndicate.ฟังนะ เจ้าของบ้านหลังนี้ชื่อ แกดดีแอล โซแมน หัวหน้าชายฝั่งตะวันออกของ องค์กรณ์อาชญากรรมอาร์เมเนียน All the Way (2010)
I'm Armenian.-คุณคงไม่อยากจากบ้านหลังนี้ไปไหนเลย คุณมาทำอะไรในห้องลูกสาวผม? Open House (2011)
I'm from Armenia.ผมมาจากอาร์เมเนีย Open House (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
กุย[n.] (kui) EN: Chinese jacket ; open-chested upper garment ; Chinese outer garment   
แม่[n.] (maē) EN: mae [term of endearment]   FR: mae [terme affectif]
เสื้อผ้า [n.] (seūaphā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit   FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe)   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMEN    AA1 R M AH0 N
ARMENT    AA1 R M AH0 N T
ARMENTA    AA0 R M EH1 N T AH0
ARMENIA    AA0 R M IY1 N IY0 AH0
ARMENTOR    AA0 R M AH0 N T AO1 R
ARMENIAN    AA0 R M IY1 N IY0 AH0 N
ARMENIANS    AA0 R M IY1 N IY0 AH0 N Z
ARMENIA'S    AA0 R M IY1 N IY0 AH0 Z
ARMENDARIZ    AA0 R M EY0 N D AA1 R IY0 Z
ARMENDAREZ    AA0 R M EY0 N D AA1 R EH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Armenia    (n) (aa m ii1 n i @)
Armenian    (n) (aa1 m i n i@ n)
Armenians    (n) (aa m ii1 n i @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armenhaus {m}poorhouse [Add to Longdo]
Armenrecht {n} [jur.]poor-law [Add to Longdo]
Armeniermöwe {f} [ornith.]Armenian Gull [Add to Longdo]
Armenien [geogr.]Armenia (am) [Add to Longdo]
Armenier {m}; Armenierin {f}Armenian [Add to Longdo]
armenisch {adj}Armenian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
アルメニア[, arumenia] (n) Armenia (Armyanskaya) [Add to Longdo]
アルメニア教会[アルメニアきょうかい, arumenia kyoukai] (n) Armenian Church; Armenian Apostolic Orthodox Church [Add to Longdo]
アルメニア語[アルメニアご, arumenia go] (n) Armenian (language) [Add to Longdo]
アルメニア語派[アルメニアごは, arumenia goha] (n) Armenian (branch of languages) [Add to Longdo]
ガーメント[, ga-mento] (n) garment [Add to Longdo]
サラファン[, sarafan] (n) sarafan (type of garment) (rus [Add to Longdo]
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ベビーオール[, bebi-o-ru] (n) one-piece garment with snaps up the front, sort of like a jumpsuit for babies (wasei [Add to Longdo]
マフラー[, mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Armen [armeːniːən] (n) , pl.
     the poor
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top