ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aren

AA1 R AH0 N   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aren-, *aren*
Possible hiragana form: あれん
English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arena[N] สถานที่เกิดเหตุ, See also: สถานการณ์, ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
arena[N] สนามกีฬา, See also: สังเวียน, เวที, Syn. field, ground, coliseum
aren't[ABBR] คำย่อของ are not

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aren't(อาร์นทฺ) abbr. are not,am not
arena(อะรี'นะ) n. สนามกีฬา,สังเวียน,เวที
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวที
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)
arenicolous(อารินิค'โคลัส) adj.มีทราย, อยู่บนทราย, เกี่ยวกับทราย (inhabiting sand)
arenose(อาร์'รีโนส) adj. เป็นทราย, มีทรายปนมาก (arenous, arenulous)
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
daren't(แดนทฺ) ดูdarenot
godparentn. บิดามารดาอุปถัมภ์
grandparent(แกรน'แพ'เรินทฺ) n. ปู่ย่าตายาย

English-Thai: Nontri Dictionary
arena(n) สังเวียน,สนามกีฬา,สมรภูมิ
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
bareness(n) ความว่างเปล่า
grandparent(n) ปู่ย่าตายาย
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง,รัชทายาท
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
parental(adj) เป็นพ่อเป็นแม่
parenthesis(n) วงเล็บ,นขลิขิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arenaceous rockหินเนื้อทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
areniteหินอารีไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arena (Computer file)อะรีนา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Areneอะรีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So far, the terrible weather hasn 't hit D. C but local residents aren 't taking chances as people stock up for what is already being billed as...สภาพอากาศเลวร้ายยังมาไม่ถึงดี.ซี... ...แต่ชาวบ้านที่นี่ต่างเตรียมพร้อม... ...และตุนอาหารไว้สำหรับสถานการณ์... The Day After Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arenAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
arenAlso cracks may form in buildings that aren't earthquake proof.
arenApparently they aren't given, but loaned.
arenAren't the boys staying with you?
arenAren't they Americans?
arenAren't you are going to get Mr Tate?
arenAren't you being very rude?
arenAren't you fond of playing tennis?
arenAren't you happy?
arenAren't you hungry?
arenAren't you looking forward to your next chance to speak?
arenAren't you pushing it too far?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวที[N] stage, See also: arena, platform, ring, Example: เมื่อมีงานรื่นเริงครั้งใดเธอจะขึ้นบนเวทีไปร้องเพลงต่อหน้าแขกกว่า 2,000 คน, Count unit: เวที, แห่ง, Thai definition: ที่ที่ยกขึ้นให้สูงใช้เป็นที่เล่นหรือแสดง
สังเวียน[N] arena, See also: field, Syn. สนาม, เวที, Example: นักมวยคนนี้ขึ้นสังเวียนมาแล้วนับไม่ถ้วน และไม่เคยแพ้ให้ใคร, Count unit: สังเวียน, Thai definition: สนามแข่งขัน, ที่ต่อสู้
ชิด[N] nipa palm, See also: Arenga pinnata, Syn. ลูกชิด, Example: เขาชอบกินไอติมใส่ลูกชิด, Thai definition: เรียกเนื้อในเมล็ดอ่อนของต้นตาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents   FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company   FR: société mère [f] ; société fille [f]
บุพการี[n.] (bupphakārī) EN: parent   
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit   FR: clair ; évident ; explicite
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother   
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear   FR: évident ; criant ; explicite

CMU English Pronouncing Dictionary
AREN AA1 R AH0 N
AREND ER0 EH1 N D
ARENS EH1 R AH0 N Z
ARENS AA1 R AH0 N Z
ARENT AA1 R AH0 N T
ARENA ER0 IY1 N AH0
ARENZ AA1 R EY0 N Z
ARENAS ER0 IY1 N AH0 Z
AREN'T AA1 R N T
ARENDS ER0 EH1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arena (n) ˈərˈiːnə (@1 r ii1 n @)
aren't (v) aːnt (aa n t)
arenas (n) ˈərˈiːnəz (@1 r ii1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竞技场[jìng jì chǎng, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] arena, #31,549 [Add to Longdo]
[guāng, ㄍㄨㄤ, ] Arenga saccharifera, #160,130 [Add to Longdo]
阿伦达尔[Ā lún dá ěr, ㄚ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄚˊ ㄦˇ, / ] Arendal (city in Agder, Norway) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
erklären(vt) |erklärte, hat erklärt| อธิบาย, ทำให้กระจ่างชัด
warenเป็น อยู่ คือ (รูปอดีต)
wärenเป็น อยู่ คือ (รูป Konjunctive II), See also: sind
Süßwaren(n) |die, pl.| ขนมหวาน
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arena {f}arena [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
いられないくらい[, irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something) [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
さざれ波;細れ波;細波[さざれなみ, sazarenami] (n) (arch) ripple [Add to Longdo]
されなければならない[, sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency [Add to Longdo]
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top