Search result for

anni

(111 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anni-, *anni*
Possible hiragana form: あんに
English-Thai: Longdo Dictionary
global planning(n) การวางแผนระดับสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annihilate[VT] ทำลาย, See also: ทำลายล้าง, ถอนรากถอนโคน, Syn. demolish, destroy
annihilable[ADJ] ที่สามารถถูกทำลายได้
anniversary[N] การฉลองครบรอบปี, Syn. commemoration, yearly celebration
anniversary[N] วันครบรอบปี
annihilation[N] การทำลายล้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annihilate(อะไน' ฮิเลท) vt. ทำลายล้าง, บดขยี้. -annihilator n., Syn. eradicate)
annihilation(อะไนฮิเล' เชิน) n.การทำลายล้าง,ภาวะที่ถูกทำลายล้าง, Syn. destruction)
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
alamanni(แอลละแมน' ไน) n,.pl. =Alemanni
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alemannic(แอลลิแมน' นิค) ภาษาของ Alemanni, ซึ่งเกี่ยวกับ Alemanni
britannia(บริแทน'เนีย) n. เกาะอังกฤษที่รวมทั้งเวลล์และสก๊อตแลนด์,อาณาจักรอังกฤษ/Great-Britain/และเกาะไอร์แลนด์
britannicadj. เกี่ยวกับอังกฤษ,เกี่ยวกับบริเทน
cannibal(แคน'นิเบิล) n.,adj. มนุษย์กินคน,คนกินเนื้อคน,สัตว์ที่กินสัตว์จำพวกเดียวกัน, See also: cannibalism n. ดู cannibal
canning(แคน'นิง) n. การบรรจุลงกระป๋อง

English-Thai: Nontri Dictionary
annihilate(vt) ทำลายล้าง,ทำลาย
annihilation(n) การทำลายล้าง,การทำลาย
anniversary(n) วันครบรอบปี
Britannia(n) เกาะอังกฤษ
cannibal(n) มนุษย์กินคน
clannish(adj) ถือพวก,ถือพี่ถือน้อง,เล่นพรรคเล่นพวก
mannish(adj) ของผู้ชาย,เหมือนผู้ชาย,คล้ายคน,เหมาะกับคน
pannier(n) ตะกร้า,กระจาด
tyrannical(adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ
tyrannize(vt) กดขี่,ปกครองแบบเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (ดู Antimatter ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Anniversaries ; Anniversaries, etc.งานฉลองครบรอบปี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Annie!แอนนี่! The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Annie.แอนนี่ Cooperative Calligraphy (2010)
Annie!Annie! Bridesmaids (2011)
Annie?แอนนี่ A Fistful of Paintballs (2011)
Annie Edison.ขอบใจ แอนนี่ Pillows and Blankets (2012)
- Annie.- แอนนี่ Basic Human Anatomy (2013)
Stand on their own and if there's an emergency with Annie, should she wait until you finish grooming lab rats?ยืนได้ด้วยตัวเอง และถ้ามีเหตุฉุกเฉิน\ กับแอนนี่ เธอจะรอจนคุณแต่งตัว ให้หนูทดลองเสร็จหรือ? Emancipation (2008)
And tomorrow is the exact day of our first anniversary.และพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของเรา Heartbreak Library (2008)
We were ambushed on our way to the shrine by Muhyul, and all the Black Shadows were annihilated.เราถูกซุ่มโจมตีในระหว่างทาง\ ไปสุสานโดยมูฮุล หน่วยเงาดำทั้งหมดถูกทำลายสิ้น The Kingdom of the Winds (2008)
We shall march to Jolbon, and annihilate Muhyul and King Yuri.พวกเราจะไปที่โชบุน และทำลายมุฮุลและกษัตริย์ยูริซะ The Kingdom of the Winds (2008)
If she's carrying a virus, she could annihilate half the city... and I'm not gonna have it on my conscience!ถ้าหล่อนเป็นพาหะไวรัสจริง หล่อนทำลายคนได้ครึ่งเมืองแน่ ผมไม่มีวันปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ Babylon A.D. (2008)
I know today is your wedding anniversary.ฉันรู้นะ วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของพวกเธอ Episode #1.8 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anniToday's ceremony marks the 100th anniversary of our school.
anniAnnie would eat uneasily.
anniWe celebrated our tenth wedding anniversary yesterday.
anniWe celebrated the centenary anniversary day.
anniNuclear weapons may bring about the annihilation of man.
anniOur company had the fortieth anniversary of the foundation.
anniLet's have a seat over there, Annie.
anniCelebrate the twelfth anniversary.
anniA toast to your 20th Anniversary!
anniThe Dodgers were annihilated by the Giants.
anniA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
anniToday is our anniversary so let's make this a special dinner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิโมกข์[N] salvation, See also: annihilation, Syn. พิโมกษ์, Thai definition: ความพ้น, ความเปลื้องออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังกฤษ[adj.] (Angkrit) EN: English   FR: anglais ; britannique
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
ช่างจักสาน[n.] (chang jaksān) EN: basketmaker ; basket maker ; matmaker   FR: vannier [m]
ดอน โจวันนี[n. prop.] (Døn Jōwannī) EN: Don Giovanni   FR: Don Giovanni
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
การทำลาย[n.] (kān thamlāi) EN: demolition ; destruction   FR: annihilation [f] ; destruction [f]
การวางแผน[n.] (kān wāngphaēn) EN: planning ; plan   FR: planning [m] (anglic.) ; planification [f] ; plan [m]
การวางแผนการผลิต[n. exp.] (kān wāngphaēn kān phalit) EN: production planning   FR: planning de production [m] ; planification de la production [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNIE    AE1 N IY0
ANNIS    AE1 N IY0 Z
ANNICK    AE1 N IH0 K
ANNIE'S    AE1 N IY2 Z
ANNISTON    AE1 N AH0 S AH0 N
ANNISTON    AE1 N AH0 S T AH0 N
ANNIHILATE    AH0 N AY1 AH0 L EY2 T
ANNIVERSARY    AE2 N AH0 V ER1 S ER0 IY0
ANNIHILATED    AH0 N AY1 AH0 L EY2 T AH0 D
ANNIHILATION    AH0 N AY2 AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Annie    (n) (a1 n ii)
annihilate    (v) (@1 n ai1 @ l ei t)
annihilated    (v) (@1 n ai1 @ l ei t i d)
annihilates    (v) (@1 n ai1 @ l ei t s)
anniversary    (n) (a2 n i v @@1 s @ r ii)
annihilating    (v) (@1 n ai1 @ l ei t i ng)
annihilation    (n) (@1 n ai2 @ l ei1 sh @ n)
anniversaries    (n) (a2 n i v @@1 s @ r i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
schwarze Johannisbeere(n) |die, pl. schwarze Johannisbeeren| แบล็คเคอร์แรนท์

French-Thai: Longdo Dictionary
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable [Add to Longdo]
いとも簡単に[いともかんたんに, itomokantanni] (adv) very easily [Add to Longdo]
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
ご覧になる(P);御覧になる;ご覧に成る;御覧に成る[ごらんになる, goranninaru] (exp,v5r) (1) (hon) (See 見る・1) to see; to look; to watch; (2) (after the -te form of a verb) try to; (P) [Add to Longdo]
なんにしても[, nannishitemo] (exp) even so [Add to Longdo]
ぬめ革;滑革;ヌメ革[ぬめかわ(ぬめ革;滑革);ヌメかわ(ヌメ革), numekawa ( nume kawa ; katsu kawa ); nume kawa ( nume kawa )] (n) cow hide tanned using tannin [Add to Longdo]
ふんなんに[, funnanni] (adv) in plenty; fully [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーシー[, a-ruesuni-sanni-shi-] (n) {comp} RS-232C [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーディー[, a-ruesuni-sanni-dei-] (n) {comp} RS-232D [Add to Longdo]
アニバーサリー[, aniba-sari-] (n) anniversary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安妮[Ān nī, ㄢ ㄋㄧ, ] Annie (name) [Add to Longdo]
断灭[duàn miè, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ, / ] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda) [Add to Longdo]
断灭论[duàn miè lùn, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda) [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型 [Add to Longdo]
湮灭[yīn miè, ㄇㄧㄝˋ, / ] annihilation [Add to Longdo]
覆没[fù mò, ㄈㄨˋ ㄇㄛˋ, / ] annihilated; capsized [Add to Longdo]
周年[zhōu nián, ㄓㄡ ㄋㄧㄢˊ, / ] anniversary; annual [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning [Add to Longdo]
ネットワーク計画[ネットワークけいかく, nettowa-ku keikaku] network planning [Add to Longdo]
パニング[ぱにんぐ, paningu] panning [Add to Longdo]
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning [Add to Longdo]
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning [Add to Longdo]
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] in general [Add to Longdo]
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top