ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

and,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -and,-, *and,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And, uh...และ.. Paradise (2008)
And, yeah.และก็ A Matter of Life and Death (2010)
And, uh...และ... I Helu Pu (2012)
And, uh...ไม่ Back from the Dead (2013)
and Cleo... and, and besides, tomorrow you've got to go to school.และและนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ คุณได้มีการ ไปโรงเรียน. Pinocchio (1940)
Why, uh, uh, it says here he, uh, he went looking for you and, uh, uh, he was swallowed by a whale.เขาก็มองสำหรับคุณและเอ่อ เขาถูกกลืนกินโดยปลาวาฬ Pinocchio (1940)
And, and you are a real boy!และและคุณจะ เป็นเด็กจริง! Pinocchio (1940)
- And, Mullen, close the door, will you?- แล้วก็ปิดประตูให้ด้วย Rebecca (1940)
And, what's more, she had the foresight to put a date on it.หล่อนมองการณ์ไกลเลยลงวันที่ไว้ด้วย Rebecca (1940)
And, oh, yes, I remember she said something that struck me as being very peculiar at the time.อ้อ ผมจำได้ว่าหล่อนพูดบางอย่าง ที่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันฟังดูแปลกๆ Rebecca (1940)
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก Night and Fog (1956)
And, well, we can vote on it right now.และดีที่เราสามารถลงคะแนนได้ในขณะนี้ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
and, All at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
and, And, most important of all, the stone does not tell us what kind of happiness we should find in that house.
and, And, they've already torn up the garden.
and, And, to make the matter worse, he has taken to drinking.
and, And, we get each other's company to boot.
and, At present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
and, Because and, who does not take responsibility either?
and, He did well in all subjects and, above all, in mathematics.
and, He is a good English scholar, and, what is more, a good teacher.
and, He is a great politician, and, what is more, a good scholar.
and, He is a great scholar, and, what is better, a good teacher.
and, He is kind, and, what is still better, very honest.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมื่น[meūn] (num) EN: ten thousand, 10, 000  FR: dix milles, 10.000

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
じゃりじゃり[jarijari] (adv, adv-to, adj-na, vs) (on-mim) crunchy; gritty (sand, pebbles, etc.) [Add to Longdo]
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
グランド[gurando] (n) (1) gland; (2) grand; (3) (See グラウンド) ground (e.g. land, electrical, base material of textiles, etc.); (P) [Add to Longdo]
サビイロオオトカゲ[sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia) [Add to Longdo]
ダーティー[da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal) [Add to Longdo]
ニュージーランドナヌカザメ[nyu-ji-randonanukazame] (n) draughtsboard shark (species of catshark endemic to New Zealand, Cephaloscyllium isabellum) [Add to Longdo]
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion [Add to Longdo]
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
コマンド[こまんど, komando] command, commando [Add to Longdo]
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
相対座標指令[そうたいざひょうしれい, soutaizahyoushirei] relative command, relative instruction [Add to Longdo]
相対座標命令[そうたいざひょうめいれい, soutaizahyoumeirei] relative command, relative instruction [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction [Add to Longdo]
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] display command, display instruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 And \And\, conj. [AS. and; akin to OS. endi, Icel. enda, OHG.
   anti, enti, inti, unti, G. und, D. en, OD. ende. Cf, {An} if,
   {Ante-}.]
   1. A particle which expresses the relation of connection or
    addition. It is used to conjoin a word with a word, a
    clause with a clause, or a sentence with a sentence.
    [1913 Webster]
 
   Note: (a) It is sometimes used emphatically; as, "there are
      women and women," that is, two very different sorts of
      women. (b) By a rhetorical figure, notions, one of
      which is modificatory of the other, are connected by
      and; as, "the tediousness and process of my travel,"
      that is, the tedious process, etc.; "thy fair and
      outward character," that is, thy outwardly fair
      character, --Schmidt's Shak. Lex.
      [1913 Webster]
 
   2. In order to; -- used instead of the infinitival to,
    especially after try, come, go.
    [1913 Webster]
 
       At least to try and teach the erring soul. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. It is sometimes, in old songs, a mere expletive.
    [1913 Webster]
 
       When that I was and a little tiny boy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. If; though. See {An}, conj. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       As they will set an house on fire, and it were but
       to roast their eggs.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {And so forth}, and others; and the rest; and similar things;
    and other things or ingredients. The abbreviation, etc.
    (et cetera), or &c., is usually read and so forth.
    [1913 Webster]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 and
  1. duck
  2. wild duck

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 and
  duck

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top